ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1851/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔSUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNGTỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 1436/TTr ngày 12 tháng 7 năm 2013 và ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổsung; thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngtỉnh Quảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chínhkèm theo).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KS TTHC, Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3 (đề thực hiện);
- V0, V4, KSTT1-3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: KSTTHC, VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

PHỤ LỤC 1

THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNHQUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦNI.

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNGTỈNH QUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn

2

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng cho dự án

3

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

4

Thủ tục cấp Giấy phép di dời công trình

5

Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

Thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch

2

Thủ tục Cấp Giấy phép Quy hoạch

3

Thủ tục Thẩm định, chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình

4

Thủ tục Thẩm định Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị

5

Thủ tục Điều chỉnh quy hoạch