UỶ BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứNghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chínhphủ về quảndự án đầu tư xây dựng côngtrình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghịđịnh số 12/ 2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chínhphủ về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị địnhsố 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xâydựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của BộTài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầutư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BộTài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng kýdoanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cungcấpthông tin doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạchvà Đầu tư tại Văn bản số 596/SKH-VP ngày 12/6/2013 và Chánh VănphòngUBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 (năm) thủ tục hành chính được sửa đổithuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạchvà Đầu tư, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủybannhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 3277/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 củaỦy bannhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thểkèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đu tư; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tnh;
- Lưu: VT, KSTT

CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủyban nhân dân tnh HàTĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬAĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHÀ TĨNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Số trang

I

Lĩnh vc Đầu tư ti Vit Nam

04-04

1

Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

04-07

2

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư.

08-12

II

Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp

13-13

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

13-16

2

Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

17-19

3

Tạm ngừng Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

20-22

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh