ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ĐẮK LẮK THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦACHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ-/TW NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘCHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀTHỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND,ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnhmẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số11-CTr/TU, ngày 01/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc ban hànhChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ vềthể dục, thể thao đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại Tờ trình số 1590/TTr-SVHTTDL ngày 26/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chương trình hành động củaChính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ vềthể dục, thể thao đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã, thành phố vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh:
+ CVP, PCVP;
+ Phòng TH;
- Lưu: VT, VHXH (Th).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Hoan Niê Kdăm

KẾ HOẠCH

HÀNHĐỘNG CỦA TỈNH ĐẮK LẮK THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰLÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM2020
(Kèm theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 03/9/2013, của UBND tỉnh Đắk Lắk)

I. MỤC TIÊU

Xác định, phân công và tổ chức thựchiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằmtriển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thểthao đến năm 2020, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp thể dục, thểthao tỉnh Đắk Lắk, từng bước nâng cao vị thế của thể thao tỉnh tại đấu trườngquốc gia; Phấn đấu đưa thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk luôn là một trong nhữngtỉnh có thành tích cao trong 5 tỉnh Tây Nguyên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền phổ biến Nghịquyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị:

a) Triển khai tuyên truyền, quántriệt một cách có hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn xã hội, đặc biệt làđối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội,nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về nội dung vàtinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ươngĐảng khóa XI nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường công táctuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thểthao.

b) Tham mưu cho cấp ủy Đảng cungcấp trong việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tăngcường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền đối với công tác thể dục,thể thao, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức của xã hội về vaitrò, vị trí và tác dụng thiết thực của thể dục, thể thao đối với sức khỏe củacon người và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trườngvăn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quảcông tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao

a) Hoàn thiện thể chế quản lý Nhànước về thể dục, thể thao; đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp mô hình của cơquan đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chứcnăng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp thểdục thể thao của tỉnh để nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tổ chức các hoạtđộng thể dục thể thao.

- Phát huy vai trò quản lý Nhà nướccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức xã hội về thể dục thể thaotrong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục thể thao; xây dựng quy chế phốihợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dụcthể thao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức xãhội nghề nghiệp về thể dục thể thao.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảcác giải pháp đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong hoạt độngthể dục thể thao, góp phần xây dựng nền thể dục, thể thao Đắk Lắk trong sạch,lành mạnh.

b) Tăng cường công tác lãnh đạo,chỉ đạo phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở, đối với tất cả các đốitượng, các địa bàn, các vùng miền, thành thị, nông thôn, miền núi khơi dậy vàphát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các môn thể thao cổ truyền, dân tộc ởđịa phương.

c) Kiện toàn bộ máy quản lý Nhànước về thể dục thể thao phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ, nâng cao năng lực củacác cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở các cấp, bố trí cán bộ côngchức chuyên trách công tác thể dục thể thao ở các xã, phường, thị trấn. Đào tạođội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, trọng tài để hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thểdục, thể thao quần chúng ở cơ sở.

d) Xây dựng, ban hành quy chế vàchỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các văn bản, quy chế, điều lệ trong hoạtđộng tổ chức thi đấu thể thao ở cơ sở. Có kế hoạch phối hợp thi đấu, hội thao ởcác địa phương, các ngành, đơn vị. Định kỳ tổ chức đại hội thể dục thể thao cáccấp; tổ chức tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiệnviệc phát triển thể dục, thể thao ở địa phương, cơ sở, đáp ứng sự nghiệp côngnghiệp hóa, hiện đại hóa.

e) Phát huy vai trò của các tổ chứcxã hội về thể dục thể thao trong việc điều hành các hoạt động thể dục thể thaotừ tỉnh đến cơ sở. Khuyến khích các cơ sở thể thao ngoài công lập tổ chức cáchoạt động thể dục, thể thao.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quảgiáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học

a) Làm tốt công tác giáo dục thểchất trong trường học, tích cực đổi mới chương trình và phương pháp giáo dụcthể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốcphòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên; Thực hiện tốtgiáo dục thể chất nội khóa và phát triển mạnh các hoạt động thể dục thể thaongoại khóa; phát triển các trường lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạotài năng thể thao cho tỉnh.

b) Tăng cường đầu tư xây dựng, đảmbảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong nhàtrường theo quy định của Quy chế trường chuẩn Quốc gia và Điều lệ trường học ởcác cấp học hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c) Sử dụng có hiệu quả các côngtrình thể dục, thể thao trên địa bàn phục vụ hoạt động ngoại khóa của học sinh,sinh viên.

4. Mở rộng và nâng cao chấtlượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng

a) Xây dựng mạng lưới hướng dẫnviên, vận động viên làm nòng cốt cho phong trào thể dục, thể thao quần chúng.Bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa cácdân tộc trong các hoạt động Thể dục Thể thao.

b) Tăng cường công tác rèn luyệnthân thể trong lực lượng vũ trang, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu"chiến sỹ khỏe", có 100% đơn vị đạt "đơn vị khỏe".

c) Phát triển phong trào tập luyệnthể dục, thể thao trong công nhân viên chức.

d) Quan tâm các đối tượng người caotuổi, người khuyết tật với các hình thức hoạt động như: CLB dưỡng sinh, một sốmôn thể thao phù hợp với người khuyết tật để tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộngđồng.

5. Đẩy mạnh và phát triển cácmôn thể thao thành tích cao.

a) Củng cố và nâng cao chất lượnghệ thống đào tạo vận động viên. Tăng cường công tác đào tạo Vận động viên ở cáctuyến năng khiếu, trẻ để bổ sung lực lượng cho đội tuyển. Áp dụng khoa học kỹthuật hiện đại trong việc tuyển chọn và nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấucho vận động viên.

b) Từng bước xây dựng các đội tuyểnbóng đá trẻ, bóng chuyền nam, nữ và các môn thể thao có thế mạnh của tỉnh như:Võ, điền kinh,…

c) Tranh thủ sự giúp đỡ của cácTrung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia, phối hợp với các tỉnh có thế mạnh từngmôn thể thao để đào tạo vận động viên thi đấu trong nước và quốc tế. Chú trọngcông tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tính trung thực, ý chí thi đấuvà tinh thần thượng võ cho vận động viên, huấn luyện viên.

d) Tổ chức đăng cai các giải thiđấu khu vực, quốc gia để nâng cao thành tích thể thao của tỉnh và phục vụ nhucầu của nhân dân.

6. Đầu tư cơ sở vật chất, tàichính và hoạt động xã hội hóa thể dục, thể thao.

a) Từng bước nâng cấp, xây dựngthiết chế thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,ở các cấp. Hình thành các Trung tâm hoạt động thể dục, thể thao của xã, phường,thị trấn gắn với trường học, các điểm vui chơi của thanh thiếu niên và thiếtchế văn hóa tại cơ sở.

b) Xây dựng khu liên hợp thể thaotheo quy mô cấp vùng, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đápứng yêu cầu huấn luyện nâng cao thành tích cho các môn thể thao trọng điểm vàđăng cai tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp quốc gia và quốc tế.

c) Áp dụng thực hiện đầy đủ các chếđộ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao củatỉnh theo đúng các văn bản quy định của pháp luật.

d) Có chính sách thu hút vận độngviên có đẳng cấp cao, cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vựcthể dục, thể thao tình nguyện phục vụ tại địa phương. Nâng phụ cấp và bố trísuất cán bộ văn hóa xã, phường kiêm công tác thể dục thể thao ở cơ sở.

e) Đa dạng hóa các loại hình thểdục, thể thao quần chúng, đẩy mạnh xã hội hóa thể dục, thể thao, huy động mọinguồn lực trong xã hội để phát triển thể dục, thể thao, nhất là ở cơ sở. Cóchính sách khuyến khích các cơ sở công lập, các cá nhân đầu tư xây dựng cơ sởluyện tập, hoạt động và sản xuất các dụng cụ thể dục, thể thao phục vụ nhândân. Xây dựng kế hoạch phối hợp, lồng ghép hoạt động thể dục, thể thao vàochương trình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạtđộng thể dục, thể thao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ trongKế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyếtsố 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ươngĐảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ vềthể dục, thể thao đến năm 2020; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Giámđốc các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốtrực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai và cụ thể hóa thành các nhiệm vụcông tác hàng tháng, quý và hàng năm của đơn vị mình.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhcấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉđạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; địnhkỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đểtheo dõi và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụnữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hộikhác căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai các biệnpháp đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong thanh thiếu niên, học sinh,người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động tại các cơ quan, đơn vị vàdoanh nghiệp.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchcăn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc, kiểm tracác địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch này. Hàng năm tổng hợp báo cáo tìnhhình thực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phátsinh, đảm bảo kế hoạch được thực hiện có hiệu quả và đồng bộ./.

DANH MỤC

MỘTSỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY01 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Thể loại văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức Hội nghị quán triệt về các nội dung và tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW và Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao

Kế hoạch

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, các sở, ban, ngành có liên quan

2013

2

Tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp trong việc ban hành và triển khai các nghị quyết, chỉ thị về chủ trương, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao

Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp

Năm 2013 và hàng năm

3

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Thành lập Công ty cổ phần Bóng đá Đắk Lắk

Đề án

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính

2013

4

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục đào tạo

Quyết định, Quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

2014 và hàng năm

5

Hướng dẫn lập, thẩm định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất cho Thể dục thể thao ở các trường học, xã, phường, thị trấn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015)

Hướng dẫn, Quy hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

6

Xây dựng đề án trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình thể dục thể thao, địa điểm tập luyện thể dục thể thao công cộng; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động kinh doanh, sản xuất, tổ chức thể dục thể thao

Nghị quyết HĐND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính các sở, ban, ngành có liên quan

2014

7

Xây dựng kế hoạch phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao cấp cơ sở, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao

Kế hoạch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Năm 2013 và hàng năm

8

Xây dựng đề án trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về tiền lương, tiền công cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên thể thao, chế độ khen thưởng, bảo đảm an sinh xã hội (bảo hiểm, việc làm..) cho các vận động viên ưu tú sau khi giải nghệ

Nghị quyết HĐND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tài chính; Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

2015

9

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020

Đề án

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm ĐT, HL TDTT tỉnh

2015