ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUVỰC BẢO VỆ; KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật tổ chức hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảmtrật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều củaNghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biệnpháp bảo đảm trật tự công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốcCông an tỉnh tại Tờ trình số:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này bản “Quy định Khu vực bảo vệ; Khu vực cấm tập trung đôngngười, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Điều 2. Giao choCông an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quyếtđịnh này.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoànthể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP: Đ/c Chung;
- Lưu: VT, NC.phong
Phongh/QĐ/T9/2013

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

QUY ĐỊNH

KHU VỰC BẢOVỆ; KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1854/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1: Khu vực bảovệ; Khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnhtrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thiết lập để bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặtchẽ các hoạt động của người, phương tiện nhằm duy trì an ninh trật tự và phòngchống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật nhà nước, gây mất trật tựcông cộng tại khu vực đó.

Điều 2: Mọi công dânViệt Nam, người nước ngoài đang cư trú hoặc thường trú ở Việt Nam nếu có nhucầu vào “Khu vực bảo vệ”, “Khu vực cấm tập trung đông người”, tổ chức các hoạtđộng tập trung đông người ở “Nơi công cộng” hoặc tiến hành việc ghi âm, ghihình, chụp ảnh ở những nơi đã đặt “Biển cấm” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thìphải được phép của cơ quan và người có thẩm quyền theo Quy định tại Nghị định38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảmtrật tự công cộng và Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 5/ 9/2005/NĐ-CP của BộCông an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chínhphủ.

Chương II

NHỮNG QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Khu vực bảo vệ;Khu vực cấm tập trung đông người; Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàntỉnh Thái Nguyên, gồm:

1. Khu vực bảo vệ: Là khu vựccó giới hạn nhất định, có yêu cầu về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòngcần bảo vệ nghiêm ngặt. Lực lượng Công an, quân đội và các lực lượng bảo vệ cótrách nhiệm không cho người không có nhiệm vụ vào “Khu vực bảo vệ”.

Khu vực bảo vệ trên địabàn tỉnh Thái Nguyên, gồm:

a. Trụ sở cơ quan Tỉnhủy Thái Nguyên, HĐND, UBND tỉnh; Doanh trại quân đội, Công an nhân dân; Trụ sởKho bạc nhà nước; Ngân hàng nhà nước; Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

b. Khu vực đang xảy rathiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

c. Khu vực đang xảy ranhững vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội.

d. Khu vực đang diễn racác hội nghị, hội thảo, cuộc họp lớn do các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chứcchính trị- xã hội tổ chức, có yêu cầu cần bảo vệ.

2. Khu vực cấm tập trungđông người:

2.1.Các khu vựcbảo vệ nêu tại khoản 1, Điều này và các khu vực khác như Trụ sở cơ quan nhànước, tổ chức chính trị- xã hội quan trọng xét thấy cần thiết.

2.2. Hoạt động tập trungđông người ở nơi công cộng theo Quy định của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày18/3/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày5/9/2005 của Bộ Công an là: Những trường hợp tổ chức tập trung từ 5 người trởlên tại các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi người nhử: vỉa hè, lòngđường, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng; tại khuvực trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội hoặc tại những nơi côngcộng khác nhằm mục đích đưa ra yêu cầu hoặc kiến nghị về những vấn đề có liênquan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc nhằm đưara những yêu cầu, kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến đời sống chínhtrị, xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

2.3. Mọi hoạt động tậptrung đông người ở nơi công cộng theo quy định tại Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày5/9/2005 của Bộ Công an đều phải đăng ký trước với Ủy ban nhân dân huyện, thịxã hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng dẫn tại điểm 6, Thông tư số 09/2005/TT- BCA và các mẫu đăng ký kèm theo Thông tư. Thời gian tiến hành hoạt động đó chỉđược phép diễn ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 17giờ hàng ngày.

2.4. Các quy định vềđăng ký hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng theo quy định tại Nghịđịnh số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tưsố 09/2005/TT-BCA ngày 5/9/2005 của Bộ Công an không áp dụng với những hoạtđộng do các cơ quan Đảng, Chính phủ, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức.

3. Cấm ghi âm, ghi hình,chụp ảnh:

3.1. Cấm ghi âm, ghihình, chụp ảnh trong các trường hợp sau:

a. Những vụ, việc, tàiliệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộcdanh mục bí mật nhà nước đã được thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công anquy định trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên.

b. Khu vực đang xảy racác vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội và những vấn đề khác cần phải giữ bí mật.

3.2. Trong trường hợpđặc biệt, để phục vụ cho công tác đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luậtthì chỉ được tiến hành các hoạt động ghi âm, ghi hình, chụp ảnh những vụ, việc,tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật, lời nói...Phải được phép của Giámđốc Công an tỉnh (đối với cán bộ, chiến sỹ Công an) và Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh (đối với các đối tượng khác).

3.3. Dữ liệu ghi âm, ghihình, chụp ảnh tại Khu vực cấm quy định tại khoản 2, Điều này phải được quảnlý, bảo vệ chặt chẽ, nghiêm cấm tự ý cung cấp tài liệu cho những người không cótrách nhiệm khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Biển báo “Khuvực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”, “Cấm ghi âm, ghi hình, chụpảnh”.

1. Mẫu biển báo:

Biển báo có kích thước80cm x 60cm, làm bằng vật liệu bền vững, chữ viết mầu đen trên nền biển màutrắng; viết bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh; Dòng trên viết tiếngviệt, chiều cao hàng chữ là 20cm, dòng dưới viết tiếng Anh, chiều cao hàng chữlà 10 cm (có mẫu kèm theo).

2. Vị trí đặt biển báo:

2.1. Đối với biển báo“Khu vực bảo vệ”: Đặt biển báo tại các khu vực: Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy TháiNguyên, HĐND, UBND tỉnh; Doanh trại quân đội, Công an nhân dân; Trụ sở Kho bạcnhà nước; Ngân hàng nhà nước; Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Còn các khu vựcđang xảy ra thiên tai dịch bệnh nguy hiểm, những vụ việc đang diễn ra các hộinghị, hội thảo, cuộc họp lớn do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chứcchính trị- xã hội tổ chức thì chỉ cắm biển báo khi có sự việc diễn ra.

2.2. Đối với biển báo“Khu vực cấm tập trung đông người” được đặt tại các khu vực bảo vệ và các khuvực nêu tại khoản 2, Điều 3 Quy định này.

2.3. Đối với biển báo“Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” .Được đặt tại các khu vực, địa điểm có chứađựng các nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước và các khu vực đang xảy ra cácvụ việc đe dọa an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có yêu cầu giữ bí mật,cấm những người không có trách nhiệm, tự ý ghi âm, ghi hình chụp ảnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 5. Giám đốcCông an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đềxuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo Công an cấp dưới tham mưu choỦy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 6. Thủ trưởngcác sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệmchỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý có liên quan đếnviệc cắm biển dự trù kinh phí, xây dựng nội quy “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấmtập trung đông người”, “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” phù hợp theo quy định.

Điều 7. Mọi tổ chức,cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện nghiêmchỉnh Quy định này.

Điều 8. Các tổ chức,cá nhân có hành vi vi phạm các nội dung của quy định này thì tùy theo tínhchất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặctruy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quy định nàyđược sửa đổi, bổ sung khi các văn bản có hiệu lực cao hơn quy định khác hoặcnội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy; Để báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy (T/h);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã (T/h);
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị (T/h);
- PVP: Đ/c Chung;
- Lưu: VT, NC.
phong
Phongh/KH/T9/2013

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long