UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨCNĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH YÊNBÁI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày của Chính phủ ngày27/11/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tưpháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của BộTài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất; mẫu hồsơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của BộTài nguyên và Môi trường Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dướiđất;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của BộTài nguyên và Môi trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thựchiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lậpđề án báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Uỷban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Bãi bỏ, Ban hành điều chỉnh, bổ sung, banhành mới các loại phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý tàinguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 515/TTr-STNMT ngày 16/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộcphạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyệntại tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc SởTư pháp; Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như­­ Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chánh, Phó VP (đ/c Yên) UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lư­­u: VT, TNMT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

Gia hạn, điều chỉnhgiấy phépkhai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm.

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6

Gia hạn, điều chỉnh giấy phépkhai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm.

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

Gia hạn, điều chỉnhgiấy phépxả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9

Cấp lại giấy phéptài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

11

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

12

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

13

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

14

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2. Danh mục thủ tục hành chính tronglĩnh vực tàinguyên nước bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan

1

T-YBA-181480-TT

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

T-YBA-181492-TT

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

T-YBA-181484-TT

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

T-YBA-181495-TT

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

T-YBA-181489-TT

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kW(đối với phát điện), dưới 50.000m3/ ngày đêm (đối với mục đích khác)

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6

T-YBA-181502-TT

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kW (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác).

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

T-YBA-181491-TT

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

T-YBA-181503-TT

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9

T-YBA-181500-TT

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất .

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10

T-YBA-181498-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

- Luật tài nguyên nước 2012.

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất .

Tài nguyên nước

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1854/QĐ-UBND thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước Yên Bái 2015