ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc công bỐ thỦ tỤc hành chính bãi bỎ thuỘcthẨm quyỀn giẢi quyẾt cỦa Ủy ban nhân dân cẤp huyỆn trên đỊa bàn tỈnh TiỀnGiang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêmyết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủtục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởGiao thông vận tải và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bãi bỏ (05 thủ tục)thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnhTiền Giang (Lĩnh vực Đường thủy nội địa).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết địnhsố 3121/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bốthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vậntải, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xãvà Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 20 tháng 07 năm 2015 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

T-TGG-272494-TT

Chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

2

T-TGG-272519-TT

Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

3

T-TGG-272538-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do giấy phép hết hiệu lực (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

4

T-TGG-272553-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

5

T-TGG-272561-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT