UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1856/QĐ-UBND

Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁCCƠ QUAN THUỘC DIỆN NỘP LƯU HỒ SƠ TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháplệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001;

Căn cứ Nghịđịnh số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

Căn cứThông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xácđịnh cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này Danh mục số 1 bao gồm 43 cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơtài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

Điều 2.Trung tâmLưu trữ tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn về việc quản lý tài liệu củacác cơ quan có tên trong Điều 1 để thu thập được đầy đủ tài liệu lưu trữ có giátrị, phản ánh trọn vẹn các mặt hoạt động của Tỉnh.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 1698/QĐ-UB ngày 09 tháng8 năm 1999 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có tênở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC DIỆNNỘP LƯU HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủyban Nhân dân tỉnh)

Mã phông

Tên cơ quan

Ghi chú

A. CÁC CƠ QUAN ĐẶC THÙ

1

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh

2

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

3

Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

B. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

4

Sở Công Thương

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

Sở Giao thông Vận tải

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

Sở Khoa học và Công nghệ

9

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

10

Sở Ngoại vụ

11

Sở Nội vụ

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

13

Sở Tài chính

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Sở Thông tin và Truyền thông

16

Sở Tư pháp

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Sở Xây dựng

19

Sở Y tế

20

Thanh tra tỉnh

21

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

22

Văn phòng UBND tỉnh

23

Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh

24

Ban Quản lý Dự án Sông Hương

25

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

26

Nhà Xuất bản Thuận Hóa

27

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

28

Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh

29

Trung tâm Festival Huế

30

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

31

Trường Cao đẳng Sư phạm

32

Trường Cao đẳng Y tế

33

Viện Quy hoạch xây dựng

C. CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

34

Bảo hiểm xã hội tỉnh

35

Bưu điện Thừa Thiên Huế

36

Cục Thống kê tỉnh

37

Cục Thuế Thừa Thiên Huế

38

Điện lực Thừa Thiên Huế

39

Kho bạc Nhà nước tỉnh

40

Ngân hàng Nhà nước

41

Toà án Nhân dân

42

Viện Kiểm sát Nhân dân

43

Viễn thông Thừa Thiên Huế