ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1857/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính vàbáo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tảivà Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính mới ban hành (01 thủ tục) và bãi bỏ (01 thủ tục) thuộc thẩmquyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnhvực Đường thủy nội địa).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh TiềnGiang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp ( Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.
TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC. 190

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BANNHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theoQuyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

272412

Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông

Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ LĨNHVỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến kháchngang sông

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông (Mẫu số 3 - Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thi hạn giải quyết

Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân Tổ chức

6

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

7

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận

8

Lệ phí (nếu có):

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 3 - Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

Mẫu số 3- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

TiềnGiang, ngày…………tháng…………năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHẤP THUẬN CHỦTRƯƠNG XÂY DỰNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi:(1)……………………………………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Làm đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bếnkhách ngang sông:

Tên bến……………………………………………………………………………………………

Vị trí dự kiến mở bến: Từ km thứ …………… đến km thứ…………. Bên bờ (phải/trái) …………………..của sông (kênh) ………………………….. thuộc xã(phường, thị trấn) huyện (thành phố, thị xã)……………………….tỉnh Tiền Giang.

Quy mô dự kiến xây dựng:………………………………………………………………………

Phạm vi vùng đất sử dụng: ………………………………………………………………………

Phạm vi vùng nước sử dụng:……………………………………………………………………

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nhữngnội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiệnhành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

Ý kiến của UBND cấp xã

Người làm đơnKý tên

Ghi chú:

- 1. Tên Sở Giao thông vận tải;

- Nội dung UBND cấp xã nơi mở bến xác nhận ngườilàm đơn hiện đang cư trú tại địa phương có đủ điều kiện đầu tư xây dựng bến vàtổ chức quản lý khai thác hoạt động bến khách ngang sông theo quy định