ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 6 năm 2014

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BTP ngày 21/3/2014của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chínhsách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 14/4/2014của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậttrên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchtriển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địabàn tỉnh Bình Định năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnhtheo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởTư pháp, Sở Lao động thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liênquan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 củaUBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường triển khai thực hiệncó hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2014nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnhvề các quyền của người khuyết tật;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý nhằmbảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quyền bình đẳng của người khuyết tật trướcpháp luật;

- Tăng cường năng lực trợ giúppháp lý và hiệu quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, tập trungthực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bảo đảm 90% người khuyết tật được trợ giúpkhi có nhu cầu.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung chính sách trợgiúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giaiđoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý chongười khuyết tật năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-BTP ngày21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; bảo đảm sự tiếp nối các hoạt động trợ giúppháp lý đã thực hiện cho người khuyết tật trong năm 2013; Quyết định số1063/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúppháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020;

- Các hoạt động trợ giúp pháp lýphải cụ thể, mang tính khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật vàtình hình thực tế, điều kiện, khả năng của tỉnh; kịp thời triển khai nhằm đápứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Bảo đảm sự tham gia, phối hợpchặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chứcvề người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúppháp lý cho người khuyết tật; lồng ghép với các Chương trình, đề án khác vềngười khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆNCHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Tăng cường truyền thông vềtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý và các giải phápbảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật với sự tham gia củacác cơ quan, tổ chức về người khuyết tật, phương tiện thông tin đại chúng (ítnhất 01 lần/năm).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

b. Hoạt động 2: Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đạichúng ở địa phương (báo, đài phát thanh, truyền hình…) với nội dung phong phú,sinh động, đi vào từng vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉđạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quantruyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và ĐàiPhát thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c. Hoạt động 3: Tiếp tục biên soạn và pháp hành sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấppháp luật (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số) và các ấn phẩm chuyên dụng khácdành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợgiúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; các chính sách,những quy định của pháp luật về quyền cơ bản của công dân; giải đáp những vướngmắc pháp luật mà người khuyết tật thường gặp trong cuộc sống hàng ngày ở cơ sở.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉđạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị có liênquan biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật có nội dung về các chính sách đặcthù đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d. Hoạt động 4: Lắp đặt Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở làm việc củaHội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sởkinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ. Hoạt động 5: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật, thực hiện trợ giúppháp lý với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh(về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề…)

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tăng cường năng lực thựchiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồidưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậtđối với đội ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháplý, Luật sư cộng tác viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên phápluật tham gia trợ giúp pháp lý), thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúppháp lý trên địa bàn tỉnh (ít nhất 01 lần/năm).

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉđạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh xây dựng chương trình, nội dung,tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợgiúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở địaphương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

b. Hoạt động 2: Phát triển đội ngũ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là những thànhviên, hội viên của các cơ quan, tổ chức, hội của người khuyết tật có đủ điềukiện.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lýcho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàntỉnh để triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý (theo lĩnh vực pháp luật,theo các dạng tật như: Khiếm thị, khiếm thính, khiếm khuyết vận động…..).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

b. Hoạt động 2: Thực hiện trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đạidiện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tậttại trụ sở Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm. Bảo đảm 100% người khuyếttật được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu. Đối với người khuyết tật về nghe,nói đến Trung tâm và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý yêu cầu được trợ giúp pháplý, trong trường hợp này phải thuê người phiên dịch để bảo đảm quyền được trợgiúp pháp lý cho người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c. Hoạt động 3: Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơicó nhiều người khuyết tật; tại các Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côitỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổchức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức của ngườikhuyết tật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d. Hoạt động 4: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạcbộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã,phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội Bảo trợ người tàntật và trẻ mồ côi tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh,dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh hướng dẫn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Nghiên cứu xây dựng mô hìnhtrợ giúp pháp lý đặc thù dành cho người khuyết tật

Tổ chức thí điểm Câu lạc bộ trợgiúp pháp lý trong một số tổ chức của Hội người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III vàQuý IV năm 2014.

5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểmtra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý chongười khuyết tật

a. Hoạt động 1: Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thựchiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước tỉnh tham mưu giúp Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với SởLao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thựchiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III vàQuý IV năm 2014.

b.Hoạt động 2: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả02 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậttrên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp thammưu giúp UBND tỉnh tổ chức sơ kết ở phạm vi địa phương, xây dựng báo cáo gửi BộTư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2014.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện chính sáchtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bảo đảm từ nguồn ngân sách của tỉnh,từ các Chương trình, Đề án liên quan khác.

- Kinh phí đóng góp, hỗ trợ củacác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toánkinh phí

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tàichính lập dự toán kinh phí, bố trí ngân sách đối với các hoạt động theo Kếhoạch.

- Các cơ quan, đơn vị được giao,phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệmlập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhànước tỉnh lập dự toán kinh phí ngân sách đối với các hoạt động do Trung tâm chủtrì thực hiện.

- Việc lập, sử dụng và quyết toánkinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậttheo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốcviệc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thịxã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho ngườikhuyết tật theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Biên tập các nội dung để tuyêntruyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyềnkhác;

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháplý tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kếhoạch này;

- Định kỳ tổng hợp kết quả thựchiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, báocáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định và khi có yêu cầu;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chứcsơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháplý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơquan, đơn vị có liên quan điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình, số lượngngười khuyết tật trên địa bàn tỉnh và khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháplý của người khuyết tật. Đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện trợgiúp pháp lý có hiệu lực cho người khuyết tật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện Kếhoạch này trong lĩnh vực phiên dịch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâmTrợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý chongười khuyết tật tại các trường học của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng dựtoán và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

5. Các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình BìnhĐịnh, Báo Bình Định, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố xây dựngchương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật có liên quan; đa dạng hóacác hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến những nội dung cơ bảncủa Luật Người khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thihành.

6. UBND các huyện, thị xã,thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý củangười khuyết tật;

- Tuyên truyền các văn bản phápluật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sáchtheo quy định của pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh (đặt tại cácxã, phường, thị trấn) và bản tin, tờ gấp pháp luật;

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành,đoàn thể cấp huyện; UBND cấp xã phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi đểTrung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp thực hiện tốt côngtác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh sống tại địa phương.

7. Các cơ quan tiến hành tố tụng

Công an, Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúppháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyệnthực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tronghoạt động tố tụng cho người khuyết tật nói riêng và các đối tượng được trợ giúppháp lý nói chung.

8. Trung tâm Trợ giúp pháp lýnhà nước tỉnh: Xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụthể triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyếttật trên địa bàn tỉnh năm 2014 sát với nhu cầu, tình hình thực tế ở địa phươngvà đặc thù của người khuyết tật;

- Lập dự toán kinh phí bảo đảmthực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chứcnăng, nhiệm vụ được phân công.

9. Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luậtgia tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiệncác hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo Kếhoạch này.

10. Các tổ chức của ngườikhuyết tật trên địa bàn tỉnh

- Chủ động phối hợp và tạo mọiđiều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện tốtcông tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh hoạt, học tập và làmviệc trong tổ chức của mình;

- Nắm bắt nhu cầu tìm hiểu phápluật của người khuyết tật trong tổ chức mình; giới thiệu họ đến Trung tâm trợgiúp pháp lý và các Chi nhánh của Trung tâm để được trợ giúp pháp lý khi có yêucầu.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị,địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáoUBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.