ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1858/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUẢN LÝ VIỆC GIẾT MỔ HEO VÀ BÁN THỊT HEO TRONG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuộc khu vựctập thể và cá thể ban hành kèm theo nghị định số 76-CP ngày 08-4-1979 của Hội đồngChính phủ ;
- Xét cần phải quản lý chặt chẽ việc giết mổ heo và bán thịt heo trong thành phốđể đảm bảo kinh doanh đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước và đảm bảo vệsinh phòng dịch trong thành phố ;
- Theo đề nghị của Ban Quản lý thị trường thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tất cả nhữngngười lái, giết mổ heo, những người bán thịt heo ở các phường, xã trong toànthành phố đều phải đến đăng ký xin cấp giấy phép hành nghề tại Ủy ban nhân dânphường, xã nơi cư trú của mình.

Điều 2.- Tất cả các cơquan, xí nghiệp, đơn vị, hợp tác xã và tư nhân nào muốn giết mổ heo đều phảixin phép Ủy ban nhân dân phường, xã đề cử cán bộ thú y đến kiểm dịch và phảinộp thuế sát sinh. Những người kinh doanh giết mổ heo, bán thịt heo phải nộpthuế theo chế độ hiện hành.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành, sở, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải