ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1858/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA BỔ SUNG MỘT SỐHẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửađổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghịđịnh số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộcnguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kếtquả thẩm tra quyết toán số: 96/BC-STC ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoànthành:

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa bổ sung một sốhạng mục công trình Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Phường Nguyễn Thị Minh Khai,thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương cân đối.

- Thời gian khởi công: 16/4/2013.

- Thời gian hoàn thành: 04/7/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Giá trị được duyệt

Thực hiện (đ)

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

813.961.000

363.600.000

450.361.000

Ngân sách Nhà nước (nguồn Ngân sách địa phương cân đối)

813.961.000

363.600.000

450.361.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

868.502.780

813.961.000

- Xây lắp

772.024.732

743.881.000

- Quản lý dự án

19.292.974

37.196.000

- Chi phí tư vấn

54.527.990

29.584.000

- Chi phí khác

9.109.892

3.300.000

- Dự phòng

13.547.192

-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trịtài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

813.961.000

Tài sản cố định

813.961.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và cácđơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tất toán nguồn và thanh quyết toán chi phí đầu tưcông trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước với giá trị là 813.961.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/9/2013:

+ Số đã thanh toán: 363.600.000 đồng.

+ Số phải thanh toán: 450.361.000 đồng.

+ Tổng nợ phải thu hồi: 0 đồng.

(Có phụ lục kèmtheo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trungtâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quảnlý, lập kế hoạch bảo trì công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăngtài sản có giá trị là 813.961.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liênquan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các nhà thầu xây lắp, tư vấncó trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thựchiện tất toán tài khoản của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục trẻkhuyết tật tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

PHỤ LỤC

CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 1858/QĐ-UBND ngày 30/10/2013)

TT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị quyết toán

Giá trị đã thanh toán

Công nợ tính đến ngày 31/9/2013

Ghi chú

Phải thu

Phải trả

I

Xây lắp

743.881.000

335.000.000

-

408.881.000

1

Công ty TNHH Quyết Tiến

Nhà thầu xây lắp

743.881.000

335.000.000

408.881.000

II

Quản lý dự án

37.196.00

-

-

37.196.000

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quản lý dự án

17.104.000

-

-

17.104.000

Giám sát KTTC

17.809.000

-

17.809.000

Lựa chọn nhà thầu

2.283.000

-

2.283.000

III

Tư vấn

29.584.000

28.600.000

-

984.000

1

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng HDN

KS, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

25.584.000

25.000.000

584.000

2

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển Đô thị

Thẩm tra TKTC - DT

4.000.000

3.600.000

400.000

IV

Chi khác

3.300.000

-

-

3.300.000

1

Sở Tài chính Bắc Kạn

Thẩm tra quyết toán

3.300.000

-

3.300.000

Tổng cộng

813.961.000

363.600.000

-

450.361.000