ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾHOẠCH CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG TÂM HỌC TẬPCỘNG ĐỒNG HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 TỈNH SƠN LA

UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tậpgiai đoạn 2012 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo tại Tờ trình số 161/TTr-SGDĐT ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch củng cố, phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tậpcộng đồng hoạt động có hiệu quả, bền vững giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phốihợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triểnkhai, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầutư; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịchHội Khuyến học tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT: UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn TNCS HCM tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.36.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

KẾHOẠCH

CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG TÂM HỌC TẬPCỘNG ĐỒNG HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 TỈNH SƠN LA
(Banhành kèm theo Quyết định số 1858 /QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Phần I

SỰCẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày ngày 25/11/2009;

2. Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục2011-2020”;

3. Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tậpgiai đoạn 2012-2020”;

4. Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa trung tâm giáo dục thường xuyên;

5. Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

6. Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã,phường, thị trấn, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7. Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

8. Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày12/6/2013 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xãhội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Sơn La.

II. THỰC TRẠNG CÁC TRUNG TÂMGIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

1. Thực trạng các trung tâm giáo dụcthường xuyên

1.1. Sơn La hiện có 01 trung tâmgiáo dục thường xuyên cấp tỉnh, 11 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thànhphố và 01 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề.

Trong những năm qua, được sự quantâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, hoạt động của các trung tâmgiáo dục thường xuyên tỉnh, huyện, thành phố từng bước đạt được những thành tựuquan trọng về chất lượng và hiệu quả. Các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) không ngừng được củng cố, đang từngbước đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượngđào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡngchuẩn hoá, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các TTGDTX hiện có 295 cán bộ quản lý và giáoviên; trình độ đạt chuẩn đào tạo 271/295 (chiếm tỷ lệ 92%), trên chuẩnđào tạo 05/295 (chiếm tỷ lệ 1,6%), chưa đạt chuẩn 19/295 (chiếmtỷ lệ 6,4%); có 29/35 cán bộ quản lý đã qua các lớp bồi dưỡng về quản lýgiáo dục (chiếm tỷ lệ 83%),có 19/35 cán bộ quản lý được qua cáclớp đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 54%).

Việc phát triển TTGDTX theohướng thực hiện nhiều nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp - Dạy nghềcó nhiều chuyển biến tích cực. Hiện có 7/11 TTGDTX huyện, thành phố vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục thườngxuyên, vừa thực hiện liên kết đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp. Năm học2012 - 2013, các trung tâm đã thực hiện tuyển sinh được 23 lớp với tổng số 1016học viên vừa thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, vừa thực hiện liên kếtđào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

1.2. Bên cạnh những thuận lợi,hoạt động của các TTGDTX huyện, thành phố hiện nay đang gặp nhiều khó khăn.Công tác phân luồng đào tạo sau khi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở còn cómặt hạn chế, hàng năm có khoảng 70% số học sinh được xét công nhận tốt nghiệptrung học cơ sở vào học các hệ trung học phổ thông, 15% vào học hệ bổ túc trunghọc phổ thông tại các TTGDTX huyện, thành phố. Những năm gần đây, số học sinh tốtnghiệp trung học cơ sở có xu hướng giảm, nên việc tuyển sinh của các TTGDTX gặpkhó khăn, một số trung tâm tuyển sinh không đủ chỉ tiêu theo kế hoạch.

Các TTGDTX hiện có 118 phònghọc, trong đó có 72 phòng học kiên cố (chiếm tỷ lệ 61%), số còn lại làphòng học bán kiên cố, phòng học tạm (chiếm tỷ lệ 39%), một số TTGDTXchưa có phòng thư viện, thiếu phòng hoạt động chức năng, nhiều phòng học xuốngcấp.

2. Thực trạng các trung tâm học tậpcộng đồng

2.1. Tính đến tháng 5/2012, Sơn Lacó 204/204 xã, phường, thị trấn đã thành lập trung tâm học tập cộng đồng (đạttỷ lệ 100%). Các xã, phường, thị trấn có điều kiện kinh tế - xã hộiphát triển, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tương đối có hiệu quả, hình thức hoạtđộng khá phong phú; một số mô hình hoạt động bước đầu đã khẳng định được vịtrí, chức năng, nhiệm vụ là cơ sở giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời của địaphương.

Về cơ sở vật chất, 105/204 TTHTCĐ được trang bị máy vi tính (trongđó có 25 trung tâm được nối mạng internet), 91/204 TTHTCĐ có tủ sách, thường xuyên đặt Báo Giáo dục và Thời đại…Nhiều TTHTCĐ tổ chức thực hiện có hiệu quả côngtác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cậpgiáo dục; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng vàNhà nước; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội…

Công tác xã hội hoá giáo dụcđạt được kết quả bước đầu, nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của giáo dụcvà xã hội hoá giáo dục đã có chuyển biến đáng kể; nhất là công tác phổ cập giáodục và công tác bồi dưỡng chuẩn hoá cán bộ, công chức của địa phương.

Loại hình giáo dục ngoàicông lập đang từng bước phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người học vàcác lực lượng xã hội tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục và đào tạo. Mọinguồn lực: Trí tuệ, cơ sở vật chất, kinh phí, công sức ở nhiều địa phương đượchuy động, đầu tư đáng kể cho giáo dục và đào tạo. Công tác bồi dưỡng chuyểngiao công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật, tuyên truyền giáo dục pháp luật, bồidưỡng kiến thức văn hoá, kỹ năng sống và nâng cao chất lượng cuộc sống được thựchiện có hiệu quả tại nhiều TTHTCĐ.

2.2. Bên cạnh những kết quảđã đạt được, tình hình hoạt động các TTHTCĐ ở Sơn La vẫn còn nhiều hạn chế.Công tác xã hội hoá giáo dục đã chuyển biến nhưng chưa mạnh mẽ, quá trình chuyểnđổi các loại hình giáo dục ngoài công lập còn chậm.

Tại các xã vùng sâu, vùngxa, địa hình phức tạp, giao thông đi lại, đời sống nhân dân nói chung còn gặpnhiều khó khăn; trình độ văn hoá, trình độ nghề nghiệp, kỹ năng sống của ngườilao động thấp. Trong khi đó các loại hình giáo dục không chính quy chưa đượccoi trọng đúng mức, chưa được tổ chức thành hệ thống chặt chẽ; nội dung, phươngpháp hoạt động còn đơn điệu, thiếu linh hoạt, chưa phù hợp và đáp ứng nhu cầu củangười học. Các TTHTCĐ được thành lập, nhưng hoạt động có chất lượng chủ yếu ởnhững vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, còn lại đa số thụ động, hoạtđộng chưa hiệu quả.

Các cấp, các sở, ban, ngành,đoàn thể triển khai thực hiện Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBNDtỉnh về phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015, tầmnhìn 2020" tỉnh Sơn La còn nhiều hạn chế, tồn tại. Ban Chỉ đạo triển khaiĐề án xây dựng xã hội học tập tỉnh đã được thành lập theo Quyết định 2168/QĐ-UBND ngày 25/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng việc triển khai thựchiện nhiệm vụ còn chậm, hoạt động chưa quyết liệt.

Phần II

KẾ HOẠCH CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNGXUYÊN, TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN2013 - 2020 TỈNH SƠN LA

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm củng cố, phát triển vànâng cao hiệu quả hoạt động bền vững các TTGDTX, TTHTCĐ; đẩy mạnh hoạt động họctập suốt đời ở ngoài nhà trường chính quy, góp phần hoàn thành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựngxã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Sơn La.

Góp phần nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡngnguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; pháttriển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện côngbằng xã hội.

2. Yêu cầu

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban,ngành liên quan, UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các TTGDTX,TTHTCĐ căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung kế hoạch và tìnhhình thực tiễn của địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mục đích,yêu cầu và hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện kế hoạchnhằm củng cố và tạo bước phát triển toàn diện, vững chắc hệ thống các TTGDTX, TTHTCĐ;góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tậpgiai đoạn 2012 -2020” tỉnh Sơn La.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Củng cố và phát triển các TTGDTX,TTHTCĐ để tạo cơ hội và những điều kiện thuận lợi cho công dân ở mọi đối tượng,mọi lứa tuổi với nhiều trình độ khác nhau được học tập thường xuyên, liên tụcvà suốt đời, gắn học với hành nhằm nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồnnhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần phát triểnkinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội.

- Huy động sức mạnh các nguồnlực tham gia xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống giáo dục không chính quy;khơi dậy ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức xã hộitrong việc học tập và tham gia xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đối với trung tâm giáodục thường xuyên

a) Mục tiêu đến năm 2015

- 90% hệ thống TTGDTX trongtỉnh được củng cố và tăng cường về đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất đểđảm bảo thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ (giáo dục thường xuyên - hướngnghiệp - dạy nghề).

- 90% trung tâm có phòng họckiên cố và các phòng chức năng để thực hiện hoạt động giáo dục thường xuyên.

- 100% cán bộ quản lý và độingũ giáo viên TTGDTX trình độ đào tạo đạt chuẩn (trong đó có 10% đạt trình độđào tạo trên chuẩn).

- 100% TTGDTX đủ điều kiện dạyvăn hóa kết hợp với dạy nghề.

- 100% TTGDTX có đội ngũgiáo viên cốt cán đủ năng lực để tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinhviên, người lao động.

- Đến năm 2015, tỉnh Sơn Lathành lập được Trung tâm Tin học và Trung tâm Ngoại ngữ.

b) Mục tiêu đến năm 2020

- 100% hệ thống TTGDTX trongtỉnh được củng cố và tăng cường về đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất đểđảm bảo thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ (giáo dục thường xuyên - hướngnghiệp - dạy nghề).

- 100% TTGDTX có phòng họckiên cố và có các phòng chức năng để thực hiện hoạt động giáo dục thường xuyên.

- 100% cán bộ quản lý và độingũ giáo viên TTGDTX trình độ đào tạo đạt chuẩn (trong đó có 20% đạt trình độđào tạo trên chuẩn).

- 100% TTGDTX đủ điều kiện dạyvăn hóa kết hợp với dạy nghề.

- 100% TTGDTX có đội ngũgiáo viên cốt cán đủ năng lực để tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinhviên, người lao động.

2.2. Đối với trung tâm học tậpcộng đồng

a) Mục tiêu đến năm 2015

- 80% TTHTCĐđượctrang bị các cơ sở vật chất cần thiết (tủ sách, bàn ghế, máy vi tính...)để tổ chức các hoạt động thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- 60% TTHTCĐnối mạnginternet để cập nhật thông tin thường xuyên.

- 100% TTHTCĐcó xâydựng kế hoạch hoạt động hàng năm.

- 100% TTHTCĐhàngnăm được hỗ trợ kinh phí để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động.

- 90% người lao động trong độ tuổi tạicác phường, xã, thị trấn được học tập để nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp,trong đó có 35% số người lao động được đào tạo nghề.

- 70% số lao động được chuyển giao kỹthuật sản xuất nông - lâm nghiệp - dịch vụ, chế biến hàng hóa phù hợp với địaphương.

b) Mục tiêu đến năm 2020

- 100% TTHTCĐđượctrang bị các cơ sở vật chất cần thiết (tủ sách, bàn ghế, máy vi tính...)để tổ chức các hoạt động thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- 90% TTHTCĐnối mạngInternet để cập nhật thông tin thường xuyên.

- 100% TTHTCĐcó xâydựng kế hoạch hoạt động hàng năm.

- 100% TTHTCĐhàngnăm được hỗ trợ kinh phí để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động.

- 95% người lao động trong độ tuổi tạicác phường, xã, thị trấn được học tập để nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp,trong đó có 50% số người lao động được đào tạo nghề.

- 90% số lao động được chuyển giao kỹthuật sản xuất nông - lâm nghiệp - dịch vụ, chế biến hàng hóa phù hợp với địaphương.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

- Triển khai thực hiệnChỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về củng cố kết quả phổ cậpgiáo dục tiểu học, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vàxóa mù chữ cho người lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầucủa xã hội.

- Tích cực tham mưu cholãnh đạo địa phương xây dựng và phát triển các TTGDTXtheo hướng mỗi huyện cómột trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạynghề.

- Chủ động lập kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, báocáo viên của TTGDTX.

- Chọn cử giáo viên có đủnăng lực tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về giáo dục kỹ năng sống để tổ chức dạy kỹ năng sốngcho học sinh, sinh viên, người lao động.

- Tổ chức dạy thêm, họcthêm theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND tỉnh về dạy thêm, học thêm.

- Tiếp tục tổ chức các lớphọc văn hóa kết hợp với học nghề.

- Tổ chức điều tra, nắm vữngnhu cầu học tập của người dân; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liênquan để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức vàngười lao động trên địa bàn.

- Tăng cường các hoạt độngtư vấn, hỗ trợ đối với các TTHTCĐ; chủ động phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo để thường xuyêntổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt độngcho cán bộquản lý, cán bộ thường trực của TTHTCĐ; tập huấn bồi dưỡng về phương pháp dạy học ngườilớn cho giáo viên, báo cáo viên, hướng dẫn viên của TTHTCĐtrên địa bàn.

- Tích cực tham mưu cho UBND huyện, thành phốtrong việc xâydựng ban hành chính sách, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành,đoàn thể của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các TTGDTX;tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dụcđể xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho các TTGDTX.

2. Đối với trung tâm học tập cộng đồng

- Các phòng giáo dục và đào tạo chủ động thammưu với các cơ quan chức năng để phối hợp kiện toàn, xây dựng mô hình TTHTCĐhoạt động theohướng kết hợp với Nhà văn hóa, điểm Bưu điện văn hóa xã, Thư viện xã, …; tăngcường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục đểxây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện hoạt động cho các TTHTCĐ.

-Kiện toàn các ban quảnlý, xây dựng đội ngũ các báo cáo viên, hướng dẫn viên nòng cốt TTHTCĐ; hướng dẫn các TTHTCĐxây dựng kế hoạch hoạt độnghàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai các hoạtđộng của TTHTCĐ.

- Chú trọng việc mở rộngđịa bàn hoạt động của TTHTCĐtheo hướng đưa các lớp học, các hoạt động của TTHTCĐvề đến tận cácthôn, bản để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia học tập theo nhu cầu.

- Tiếp tục xây dựng điểmmột số TTHTCĐởcác địa bàn khác nhau (thị trấn, nông thôn, miền núi, ...), tổ chứcrút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng; tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để xây dựng TTHTCĐhoạt động có hiệuquả tại những xã biên giới.

- Tăng cường phối hợp vớicác sở, ban, ngành, đoàn thể để tổchức biên soạn tài liệu, học liệu địa phương, tài liệu tham khảo, các chuyên đềbồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyn giao công nghệ tại các TTHTCĐnhằm tạo điều kiện chongười dân học tập theo nhu cầu.

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn củaUBND huyện, thành phố để tham mưu choUBND huyện, thành phốtriển khai thực hiện cóhiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính vềviệc hỗ trợ kinh phítừ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ.

- Khuyến khích các địaphương tổ chức khai giảng năm học mới đối với TTHTCĐkết hợp với việc tổ chứcTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của xã hội đối với hoạt động của TTHTCĐ tại địa phương.

3. Tăng cường công tác chốngmù chữ, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục

- Các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo tổ chức việc điều tra, khảo sát, thu thập thôngtin về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạchcông tác chống mù chữ phù hợp với thực tiễn; đặc biệt ưu tiên những nơi có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tiếp tục huy động nhữngngười trong độ tuổi 15-60 chưa biết chữ ra lớp học xóa mù chữ, đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái, phụ nữngười dân tộc thiểu số.

- Tăng cường phối hợp vớiBộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để làm tốt côngtác chống mù chữ tại những xã, bản biên giới.

4. Một số hoạt động khác

- Chỉ đạo các cơ sở giáodục thường xuyên tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục ngoại khóa và thựchiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động: Giáo dục pháp luật, giáo dục chínhtrị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụngnăng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về bảo vệ tài nguyên và môi trườngbiển, hải đảo; giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chốngma tuý, HIV/AIDS; giáo dục an toàn giao thông... tích cực tham gia các hoạt độngdo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của địa phương tổ chức.

- Thực hiện quản lý nhànước đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về kĩ năng sống cho học sinh,sinh viên và người lao động diễn ra trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện cóhiệu quả kế hoạch hành động của địa phương về giáo dục cho mọi người với nhữngnội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, đơnvị, tổ chức đoàn thể, xây dựng “Quỹ học tập suốt đời”để hỗ trợngười lao động học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, hoặc đào tạo lại cho nhữngngười chuyển đổi nghề nghiệp.

- Tổ chức công tác sơ kết,tổng kết năm học, công tác thi đua - khen thưởng để kịp thời rút kinh nghiệm vàbiểu dương các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác tổ chức học tập và họctập suốt đời.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với các trung tâmgiáo dục thường xuyên

- Ngân sách nhà nước đảmbảo theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm.

- Huy độngthêm nguồn lực của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổsung cho việc thực hiện kế hoạch.

2. Đối với các trung tâmhọc tập cộng đồng

- Thực hiện theo Thôngtư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc hỗtrợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ.

- Huy độngthêm nguồn lực của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổsung cho việc thực hiện kế hoạch.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, hàng năm tổ chức chỉ đạotốt việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục thường xuyên vàhoạt động TTHTCĐ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể, UBND huyện thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xãhội học tập giai đoạn 2012 - 2020” để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của kếhoạch.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợptình hình thực hiện kế hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết việc thựchiện kế hoạch theo từng năm và tổ chức tổng kết, triển khai giai đoạn tiếp theovào cuối năm 2015.

2. Sở Tài chính

- Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,Sở Nội vụ để xây dựng định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việcmua sắm trang thiết bị ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên và phụ cấpkiêm nhiệm đối với cán bộ quản lýTTHTCĐtừ ngân sách nhà nước theo quy định, trình cấp có thẩm quyềnxem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành hướng dẫn cụ thể về định mức chi và thủ tục thanh quyết toán hàng nămtheo Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ.

3. Sở Nội vụ

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáodục và Đào tạo xây dựng định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việcmua sắm trang thiết bị ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên và phụ cấpkiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản lí TTHTCĐ từ ngân sách nhànước theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Hội Khuyến học tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạotrong việc duy trì, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngcủa các TTHTCĐ.

- Tổ chức thực hiện Chương trình phốihợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Bộ Giáo dụcvà Đào tạo với Hội Khuyến học Việt Nam theo chỉ đạo của Hội Khuyến học ViệtNam, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch củng cố, phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên,trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, bền vững giai đoạn 2013 -2020 tỉnh Sơn La.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thểchính trị - xã hội

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này vànhiệm vụ được giao, được đề nghị phối hợp tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày12/6/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hộihọc tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Sơn La để tổ chức triển khai thực hiện cóhiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch.

6. UBND huyện, thành phố

- Chủ trì, chỉđạo các phòng giáo dục và đào tạo chủ động tham mưu với các cơ quan chức năng đểphối hợp kiện toàn, xây dựng mô hình TTHTCĐhoạt động theo hướng kết hợp với Nhà vănhóa, điểm Bưu điện văn hóa xã, Thư viện xã; tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sáchnhà nước và xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị,phương tiện hoạt động cho các TTHTCĐ.

- Chủ trì, chỉ đạo việc kiện toàncác ban quản lý, xây dựng đội ngũ các báo cáo viên, hướng dẫn viên nòng cốt TTHTCĐ; hướng dẫn các TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạtđộng hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khaithực hiện; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của TTHTCĐ, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mụctiêu, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch củng cố, phát triển các trung tâmgiáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, bền vữnggiai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sơn La. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBNDhuyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng kếhoạch tổ chức triển khai thực hiện và đề nghị các đoàn thể, các hội, các tổ chứcchính trị - xã hội của tỉnh có liên quan phối hợp thực hiện./.