ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1859/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI RÀ SOÁT ĐỐITƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH LONG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc Hội nước Cộnghòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số: 873/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Trưởng BộLao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt phương án rà soát đối tượngbảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2007của Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn sử dụngkinh phí thực hiện Quyết định 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2004 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010;
Xét tờ trình của các ông Giám đốc Lao động Thương binh và Xã hội và Giám đốc SởTài Chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayphê duyệt Kế hoạch triển khai rà soát đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh VĩnhLong với ước tổng kinh phí là 402,4 triệu đồng (bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trămngàn đồng chẵn, trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 47 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 355, 4 triệu đồng; Sở Lao độngThương binh và Xã hội tạm thời sử dụng kinh phí sự nghiệp xã hội năm 2007 của Ngành.Nếu khó khăn về kinh phí, UBND sẽ bổ sung và bố trí trong dự toán năm 2008.

(Kèm Kế hoạch triển khai rà soát đối tượng bảo trợ xãhội của tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Tổchức thực hiện:

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợpvới các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triểnkhai thực hiện kế hoạch này; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việcquản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và các quy định của Nhà nước; báo cáokết quả tổ chức thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. CácÔng, Bà: Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoànthể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBT;
- Như điều 3;
- Các phòng NC;
- Lưu:3.13.2.

KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHLê Thanh Xuân