HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 186-CP NGÀY 18-5-1981 ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua ngày 18-12-1980;
Căn cứ nghị quyết của Quốc hội ngày 18-12-1980 quy định một số điểm về việc thi hành hiến pháp;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và phường của các huyện An Hải, Tiên Lãng và của các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng thuộc thành phố Hải Phòng như sau:

1. Tách thôn An Lạc của xã Hùng Vương thuộc huyện An Hải, để sáp nhập vào phường Sở Dầu thuộc quận Hồng Bàng.

2. Tách thôn Vạn Mỹ của xã Đông Hải thuộc huyện An Hải, để sáp nhập vào phường Vạn Mỹ thuộc quận Ngô Quyền.

3. Chia xã Chấn Hưng thuộc huyện Tiên Lãng thành hai xã lấy tên là xã

- Địa Giới của xã Nam Hưng ở phía bắc giáp xã Bắc Hưng, phía nam nông trường Vinh Quang, phía đông giáp xã Hùng Thắng và ở phía tây giáp xã Tiên Minh.

- Địa giới của xã Bắc Hưng ở phía bắc giáp xã Tiên Thắng, phía nam giáp xã Nam Hưng, phía đông giáp xã Hùng Thắng và ở phía tây giáp xã Tiên Minh.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đặng Thi

(Đã ký)