ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1863/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀNUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcvà Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hànhLuật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 68/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tàisản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 470/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mụcmua sắm trang thiết bị phục vụ Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chứcnăng cho bệnh nhân tâm thần, với những nội dung sau:

1. Danh mục thiết bị

STT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Giường INOX

Chiếc

60

2

Tủ đựng tư trang bệnh nhân

Chiếc

20

3

Tủ đầu giường bệnh nhân

Chiếc

20

4

Tủ nấu cơm điện 24 kg (150 suất ăn)

Chiếc

01

2. Nguồn vốn

Thực hiện theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dựtoán thu, chi ngân sách năm 2013.

Điều 2. Trung tâm điều trịvà nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần có trách nhiệm triển khailập kế hoạch đấu thầu mua sắm tuân thủ theo Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, các quy địnhhiện hành của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về đấu thầu và mua sắm tài sảntừ ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh,Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồichức năng bệnh nhân tâm thần; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;- PCT UBND tỉnh PTVHXH;- Như Điều 3 (T/h);- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;- Trung tâm Công báo;- Lưu: VT, VX.SN.15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa