ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1864/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỢT 12 NĂM2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục cácđơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 814/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế bổsung đợt 12 năm 2013 cho 2.006 đối tượng là người nghèo và người dân tộc thiểusố đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

16

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể của từng người được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở

2

Huyện Sông Mã

15

3

Huyện Mộc Châu

27

4

Huyện Mai Sơn

104

5

Huyện Mường La

3

6

Huyện Thuận Châu

353

7

Huyện Quỳnh Nhai

22

8

Huyện Bắc Yên

101

9

Huyện Phù Yên

256

10

Huyện Sốp Cộp

2

11

Huyện Yên Châu

1.107

Tổng cộng

2.006

Điều 2. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBNDcác huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúngquy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tàichính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cótên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, VX.SN.23b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa