ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1865/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ, CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CAOTUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 438/QĐ-BVHTTDL ngày 28tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Đề án hỗ trợ,chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối với người cao tuổi, giai đoạn 2012 -2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số: 112/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề ánHỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần đối với người cao tuổi trên địa bàntỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013 - 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai các hoạt độngnhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ, chăm sóc đời sống vănhóa, tinh thần cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng, xây dựng môitrường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, dulịch, vui chơi, giải trí.

2. Nội dung, mục tiêu cụ thể

2.1. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng của cáchoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch của Ngành Văn hóa, Thể thao vàDu lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe và nhu cầu củangười cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 40% người cao tuổi ở nông thôn và 60% người caotuổi ở thị xã tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, dulịch tại địa phương.

- 60% câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững cóthành viên là người cao tuổi và có nội dung sinh hoạt chuyên đề cho người caotuổi.

- Đến năm 2015, tăng thêm 10% số câu lạc bộ thể dụcthể thao, văn hóa văn nghệ cho người cao tuổi hiện có.

Chỉ tiêu đến năm 2020:

- 50% người cao tuổi ở khu vực nông thôn và 70%người cao tuổi ở thị xã tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa vănnghệ, du lịch tại địa phương.

- 80% câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững cóthành viên là người cao tuổi và có nội dung sinh hoạt chuyên đề cho người caotuổi.

- Đến năm 2020, tăng thêm 30% số câu lạc bộ thể dụcthể thao, văn hóa văn nghệ cho người cao tuổi hiện có.

2.2. Nâng cao vai trò, sự phối hợp giữa Ngành Vănhóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan trong việc chăm sóc đờisống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 8/8 huyện, thị xã triển khai chương trình phốihợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh vềđẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và thamgia xây dựng phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2011 - 2015.

Chỉ tiêu đến năm 2020:

- Xây dựng, triển khai chương trình phối hợp giữaNgành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các cấp,các cơ quan có liên quan về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịchcủa người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững, giaiđoạn 2016 - 2020.

2.3. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức vềviệc chăm sóc văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi

- Cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyênmục về người cao tuổi như cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, thôngtin về các hoạt động văn hóa văn nghệ, du lịch dành cho người cao tuổi, tư vấntâm lý, pháp luật, thông tin về các vấn đề của người cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 70% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấpthông tin về các chuyên trang, chuyên mục chăm sóc sức khỏe và các hoạt độngvăn hóa văn nghệ, thể thao du lịch dành cho người cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2020:

- 85% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấpthông tin về các chuyên trang, chuyên mục chăm sóc sức khỏe, và các hoạt độngvăn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch dành cho người cao tuổi.

2.4. Nâng cao vai trò của gia đình, cộng đồng và xãhội trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 85% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡngchu đáo ông bà, cha mẹ.

- 80% huyện, thị xã thực hiện tốt Thông tư số: 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiếtthi hành một số điều của Nghị định số: 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, dulịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2020:

- 90% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡngchu đáo ông bà, cha mẹ.

- 100% huyện, thị xã thực hiện tốt Thông tư số: 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tăng cường truyền thông, chuyển đổi hành vi nhằmnâng cao nhận thức, kỹ năng về việc hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt độngvăn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phù hợp với người cao tuổi.

2. Đầu tư nguồn lực hợp lý, có hiệu quả cho hoạtđộng chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần của người cao tuổi.

3. Chú trọng phối hợp liên ngành giữa Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch với các Sở, Ban, Ngành liên quan để duy trì, lồng ghép cáchoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong các mô hình câu lạc bộ của ngườicao tuổi đã được xây dựng.

4. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vịthuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện các quy định củapháp luật về người cao tuổi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng củacác hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch của Ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe vànhu cầu của người cao tuổi

1.1. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thểdục thể thao và du lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe,nhu cầu của người cao tuổi, đặc biệt chú trọng việc thực hiện tốt Thông tư:06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lựa chọn các hoạt động, mô hình sinh hoạt văn hóavăn nghệ, thể dục thể thao và du lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tìnhtrạng sức khỏe và nhu cầu của người cao tuổi, phù hợp với điều kiện kinh tế -xã hội của từng địa phương. Tiếp tục duy trì, mở rộng các hình thức hoạt độngcho người cao tuổi gồm: Hội thi, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch, cácgiải thể thao và liên hoan tiếng hát người cao tuổi.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biếnThông tư số: 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi.

1.2. Nghiên cứu, xây dựng lồng ghép hướng dẫn cáccâu lạc bộ gia đình phát triển bền vững lồng ghép nội dung sinh hoạt với chủ đềvề người cao tuổi, đảm bảo sinh hoạt ít nhất 1 lần/quý về chủ đề liên quan tớingười cao tuổi.

- Tổ chức rà soát nội dung và hình thức sinh hoạtcủa các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, đề xuất lồng ghép nội dungsinh hoạt với chủ đề về người cao tuổi được triển khai.

- Tổng hợp kết quả từ các địa phương, ban hành vănbản hướng dẫn rà soát nội dung và hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ giađình phát triển bền vững, đề xuất lồng ghép những nội dung sinh hoạt với chủ đềvề người cao tuổi.

- Các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giữacác cơ quan liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - Năm 2015.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, liên quan.

2. Nâng cao vai trò, sự phối hợp giữa ngành Vănhóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan trong việc chăm sóc đờisống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi

Tăng cường thực hiện chương trình phối hợp giữa SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi về đẩy mạnhcác hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của người cao tuổi; tham gia xây dựng,phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2013 - 2015; tổ chức đánh giá và xâydựng chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ban Đại diện Hội Người cao tuổitỉnh, các cơ quan liên quan.

3. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức vềviệc chăm sóc văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi

3.1. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về ngườicao tuổi để cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe; thông tin về cáchoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và du lịch dành cho người cao tuổi; tư vấntâm lý, pháp luật, thông tin về các vấn đề của người cao tuổi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin đại chúng trênđịa bàn tỉnh.

3.2. Hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe, đời sốngtinh thần cho người cao tuổi.

- Cung cấp các tài liệu về việc rèn luyện sức khỏe,thông tin, kiến thức chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi cho các câulạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - Năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Tạo điều kiện, phát huy vai trò của gia đìnhtrong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi

- Tăng cường hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năngchăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi cho các nhóm gia đình nghèo, gia đình dântộc, gia đình ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông cho đối tượnggia đình, đặc biệt ưu tiên gia đình nghèo, gia đình dân tộc, gia đình ở vùngsâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nâng cao năng lực trong việc chăm sóc,phụng dưỡng người cao tuổi (Được tổ chức thông qua việc lồng ghép với các hoạtđộng tại cơ sở khác).

- Đảm bảo lồng ghép giới trong các chính sách, hoạtđộng chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình tại các gia đình vàcộng đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Kiểm tra, giám sát

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt độngtriển khai Kế hoạch tại cấp tỉnh được tổ chức lồng ghép với các hoạt động kiểmtra, giám sát khác (ít nhất mỗi năm 01 lần).

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

6. Sơ kết, tổng kết, đánh giá

- Sơ kết giữa kỳ việc triển khai Đề án vào năm2016; đánh giá, tổng kết việc triển khai Đề án vào năm 2020 (tổ chức lồng ghépvới các hoạt động chuyên môn của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi và các cơ quan liên quan triển khaithực hiện Kế hoạch.

- Căn cứ nội dung Kế hoạch được phê duyệt, lập dựtoán kinh phí, gửi Sở Tài chính xem xét, cân đối ngân sách để thực hiện Kếhoạch.

- Báo cáo đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchhỗ trợ kinh phí; huy động nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch.

- Hàng năm, gửi báo cáo về tình hình triển khai Đềán về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Ủy ban ban nhân dân các huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ, chămsóc đời sống văn hóa, tinh thần đối với người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020 vàcân đối, bố trí kinh phí thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việcthực hiện Đề án tại địa phương.

- Hàng năm, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh vềtình hình triển khai Đề án (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 10tháng 12 hàng năm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủtrưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xãchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường