UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1865/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ HỢP CHÂU, HUYỆN TAM ĐẢO TỶ LỆ 1/2000

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thôngtư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng V/v quy định hồ sơ của từngloại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày18/01/2010 V/v Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hợp Châu, huyện Tam ĐảoTL1/5000; Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 V/v phê duyệt nhiệm vụ khảosát lập QHCTXD phân khu đô thị Hợp Châu, huyện Tam Đảo TL 1/2000 của UBND tỉnhVĩnh Phúc;

Xét đề nghị tại của Sở Xây dựng tại Tờ trìnhsố 843/TTr-SXD ngày 15/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phân khuTL1/2000, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu TL 1/2000 đô thị Hợp Châu,huyện Tam Đảo

2. Chủ đầu tư lậpquy hoạch:UBND huyện Tam Đảo

3. Đơn vị lập quyhoạch:Công ty cổ phần tư vấn và đầutư XD Việt Hà

4. Nội dung đồ án:

4.1. Địa điểm và vị trí quy hoạch:

a. Địa điểm: Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, TỉnhVĩnh Phúc.

b. Vị trí (bản vẽ QH-01):

+ Phía Bắc giáp thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn

+ Phía Nam giáp suối Cửu Yên

+ Phía Đông giáp suối Bảo Phác

+ Phía Tây giáp thôn Cửu Yên, Xã Hợp Châu.

4.2 Tính chất, quy mô:

a. Tính chất: Là khu Trung tâm hành chính chính trị,dịch vụ thương mại và văn hóa -TDTT huyện; khu dân cư cải tạo và xây dựng mới,hiện đại bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự và một số công trình công cộng,cơ quan trung tâm huyện, có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

b. Quy mô:

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 3.200.000 m2(320 ha)

- Dân số: Năm 2020 là 10.500 người; năm 2030 là 16.000người

- Cấp đô thị: Đô thị loại IV

5. Thành phần hồ sơ:Theo Nghị định37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quảnlý quy hoạch đô thị và Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựngV/v quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

6. Nội dung quy hoạch:

6.1. Hiện trạng sử dụng đất: (xem bản vẽQH-02a, 02b)

6.2. Quy hoạch sử dụng đất:

6.2.1. Cơ cấu sử dụng đất: (bản vẽ QH-04)

a. Khu cơ quan hành chính, văn hóa – thể dục thểthao:

+ Trung tâm hành chính, chính trị huyện gồm: Trụsở UBND huyện, Huyện uỷ, Hội trường nằm tại khu vực đồi cao hiện nay (thuộcthôn Đồi Cao) nhìn xuống QL2B, hướng vào Quảng trường Văn hoá du lịch và Côngviên hồ nước trung tâm. Khối các cơ quan, trụ sở Huyện bố trí dọc hai bên QL2Bcũ từ ngã 3 cây xăng lên ngã 3 đường đi Tây Thiên, một phần bố trí kết hợp vớicác cơ quan hiện tại phía Tây Bắc theo đường TL 314 đi xã Đại Đình.

+ Bố trí và xây dựng Khu trung tâm Văn hóa thểdục thể thao tại vị trí phía Tây Bắc, giáp tuyến đường TL 314 đi Đại Đình, đảmbảo quy mô và bán kính phục vụ.

b. Khu trung tâm y tế, giáo dục:

Trung tâm y tế huyện Tam Đảo đã được hình thànhvà xây dựng tại phía Bắc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, cải tạo chỉnh trang vànâng cấp để đáp ứng yêu nhu cầu phục vụ của người dân trong đô thị.

Trung tâm giáo dục nằm ở phía Tây Bắc bám theotrục TL314, trên cơ sở các Trường: Trường nội trú Tam Đảo, Trường học sinh giỏichất lượng cao, TTGD thường xuyên huyện Tam Đảo; cải tạo chỉnh trang và mở rộngcho phù hợp với nhu cầu phát triển của đô thị. Xây dựng thêm hai điểm trường dựkiến tại phía Đông Nam Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

c. Khu vực công trình dịch vụ,thương mại:

Bố trí khu trung tâm thương mại,Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe xung quanh ngã tư giữa QL2B mới vàtrục đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh làm điểm nhấn khu vực phía Nam. Đồng thời bốtrí một Trung tâm thương mại gồm: Chợ trung tâm, công trình TM tổng hợp ở 02bên đường phía trước UBND xã Hợp Châu và một khu vực tập trung tại ngã tư giữaQL2B và tuyến đường đi Đồng Tĩnh, đi Gia Khánh.

d. Khu vực quy hoạch đất ở mới:

Các khu nhà ở mới, và khu ở táiđịnh cư được bố trí phía đan xen quanh các khối cơ quan và công trình côngcộng, phần lõi là các lõi cây xanh tạo cảnh quan và điều hòa không khí. Khu vựcquy hoạch thành 4 nhóm ở, mỗi nhóm ở có trung tâm nhóm ở là nhà văn hóa khu vàkhuôn viên cây xanh:

+ Nhóm ở số 1 gắn với Trung tâmhành chính - chính trị và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện.

+ Nhóm ở số 2 gắn với Trung tâmdịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe và Trung tâm thương mại phía Nam.

+ Nhóm ở số 3 gắn với Công viênphía Đông Trung tâm hành chính của huyện

+ Nhóm ở số 4 gắn với Trung tâm giáo dục phíaBắc khu vực quy hoạch

e. Làng mạc hiện hữu và đất tái định cư:Các làng mạc hiện hữu trong khu vực lập quy hoạch được giữ lại nguyênvị trí hiện tại, giảm thiểu tối đa sự di dời. Tại những khu đất phảidi dời, nguyên tắc đảm bảo đất tái định cư với diện tích cần thiếtvà tái định cư trong cùng một đơn vị hành chính.

Cơ cấu sử dụng đất toàn khu đượctổng hợp theo bảng sau:

TT

LOẠI ĐẤT

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ (%)

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ (%)

Tổng diện tích khu đất quy hoạch

3205169

100,00

3205169

100,00

I

Đất các khu chức năng phục vụ đơn vị ở

628445

19,61

1998003

62,34

1.1

Đất ở

526970

16,44

1061976

33,13

1.1.1

- Nhà ở hiện trạng cải tạo

526970

16,44

446766

13,94

1.1.2

- Nhà ở chung cư

72242

2,25

1.1.3

- Nhà ở biệt thự

244347

7,62

1.1.4

- Nhà ở chia lô liền kề

298621

9,32

1.2

Đất công trình công cộng

24475

0,76

199089

6,21

1.2.1

Đất công trình trụ sở

6314

0,20

7240

0,23

1.2.2

Đất công cộng dịch vụ

1488

0,05

83990

2,62

1.2.3

Đất công trình giáo dục

12426

0,39

90765

2,83

1.2.4

Đất y tế

1200

0,04

3106

0,10

1.2.5

Đất công trình văn hóa

3047

0,10

13988

0,44

1.3

Đất cây xanh

95323

2,97

1.4

Đất giao thông

77000

2,40

641615

20,02

II

Đất các khu chức năng phục vụ chung đô thị

496812

15,50

1207166

37,66

2.1

Đất cơ quan huyện

146651

4,58

138323

4,32

2.2

Đất các doanh nghiệp

29631

0,92

37372

1,17

2.3

Đất thương mại dịch vụ

119086

3,72

2.4

Đất công trình dịch vụ y tế

16729

0,52

2.5

Đất cây xanh

320371

10,00

2.5.1

Đất cây xanh TDTT

61900

1,93

2.5.2

Đất cây xanh cảnh quan

163607

5,10

2.5.3

Đất cây xanh công viên

94864

2,96

2.5

Đất mặt nước

67752

2,11

64776

2,02

2.6

Đất giao thông đối ngoại

241400

7,53

292858

9,14

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

5069

0,16

2624

0,08

2.8

Đất quân sự

4943

0,15

5419

0,17

2.9

Đất tín ngưỡng

1366

0,04

3485

0,11

2.10

Đất dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

6,43

III

Đất khác

2079912

64,89

0

0,00

3.1

Đất chưa sử dụng

77912

2,43

3.2

Đất trồng màu

1853514

57,83

3.3

Đất trồng cây công nghiệp

55592

1,73

3.4

Đất trồng cây ăn quả

72687

2,27

3.5

Đất trồng lúa

20207

0,63

6.2.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: (bản vẽ QH-03)

a. Cảnh quan tổng thể:

Phân thành 04 vùng cảnh quanchính: Vùng cảnh quan dịch vụ thương mại cửa ngõ huyện, Vùng cảnh quan Trungtâm nhà ở (nằm trên trục cây xanh - tâm linh, QL2B); Vùng cảnh quan trung tâmhành chính kết hợp công viên cây xanh trung tâm; Vùng cảnh quan dọc trục TL314đi Đại Đình.

b. Các yêu cầu về kiến trúc cảnhquan:

- Hình thức kiến trúc: Dạng kiếntrúc hiện đại, mặt đứng công trình được trang trí bởi các mảng tường, ô cửa sổlớn, màu sắc trang trí sử dụng các gam màu sáng.

- Mật độ xây dựng, tầng cao trung bình:

+ Đối với công trình công cộng, giáo dục mật độxây dựng tối đa 40%, tầng cao từ 2 - 4 tầng;

+ Đối với công trình thương mại, doanh nghiệpmật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao từ 2 - 15 tầng;

+ Đối với nhà ở liên kế mật độ xây dựng tối đa80%, chiều cao 4 - 5 tầng;

+ Đối với nhà ở có sân vườn mật độ xây dựng tốiđa 60%, chiều cao 3 - 4 tầng;

+ Đối với các lô đất cây xanh chỉ được xây dựngcác công trình tiểu cảnh hoặc nhà 1 tầng, mật độ xây dựng nhỏ hơn 5%.

6.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

6.3.1. Quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng: (bản vẽ QH-04)

a. Hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ: Hệthống giao thông thiết kế hoàn toàn mới, kết cấu mặt đường giao thông đối ngoạisử dụng bê tông nhựa hạt trung, đường giao thông nội bộ là đường bê tông ximăng; vỉa hè lát gạch đá tự nhiên hoặc gạch block tự chèn. Mạng lưới giao thôngcụ thể như sau:

- Trục chính đô thị - Giao thông đối ngoại:

+ Quốc lộ 2B mới (ĐS1): Chỉ giới đường đỏ rộng42m, chỉ giới XD 80m gồm: (6m+ 7.5m+15m+7.5m+6m); Xây dựng đường gom 2 bên:2x7,5m = 15,0m; Hành lang bảo vệ đường bộ: 2x19m = 38,0m. Đối với một số đoạnbố trí đường gom 2 bên (lòng đường 7,5m; vỉa hè 11,5m)

+ Tỉnh lộ 302 (ĐS2): 36,5m gồm:(6m+11.25m+2m+11.25m+6m)

+ Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (ĐS3): 36,5m gồm:

(6m+11.25m+2m+11.25m+6m)

- Đường liên khu vực:

+ Đường chính khu trung tâm (ĐS4): 36,0m gồm:

(6m+7.5m+9m+7.5m+6m)

+ Đường liên khu vực trung tâm (ĐS5): 17,5m gồm:(5m+7.5m+5m)

+ Quốc lộ 2B cũ (ĐS6): 22m gồm: (5m+12m+5m)

+ Các tuyến đường số 7,8,9b,10,11,12,13: 22mgồm: (5m+12m+5m)

+ Đường số 14: 13,5m gồm: (3m+7,5m+3m)

- Đường khu vực:

+ Các tuyến đường số 15,19,20,21,22,24,26 có chỉgiới đường đỏ rộng 13,5 gồm: (3m+7.5m+3m)

+ Các tuyến đường số 16,17,18,22,23,25,27 có chỉgiới đường đỏ rộng 11,5gồm: (2m+7.5m+2m)

- Đường phân khu vực: Chỉ giớiđường đỏ rộng 11,5mgồm: (2m+7.5m+2m)

b. Giaothông tĩnh:Bốtrí 07 bãi đỗ xe tại vị trí kết hợp đất cây xanh khu vực công cộng tập trung,diện tích tối thiểu mỗi điểm 1000m2 - 3000m2. Các bãi xeở tầng hầm của các công trình dịch vụ, sẽ được triển khai trong QHCT tỷ lệ1/500.

c. Chỉ giới xây dựng: Tại các trục đường chính có lộ giớiđường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình ≥ 25m, quy định khoảng lùi tốithiểu 6,0m; các trục đường còn lại quy định khoảng lùi tối thiểu 3,0m.

6.3.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: (bản vẽ QH-06)

a. Quy hoạch san nền:

Nguyên tắc san nền theo địa hìnhtự nhiên, theo từng khu để hạn chế ít nhất khối lượng đào đắp. Tận dụng cânbằng khối lượng đất đào, đắp giữa các khu vực. Cao độ thiết kế san nền cao nhấtlà + 44.0m tại khu vực đồi Cao (UBND huyện, Huyện ủy), cao độ thiết kế san nềnthấp nhất là + 23m.

b. Quy hoạch thoát nước mưa:

Tổ chức hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn, hướng thoátnước chủ đạo về phía Nam, trục tiêu chính là Suối Cửu Yên, chia thành 03 lưuvực thoát với chế độ tự chảy. Kết cấu mạng lưới thoát nước mưa dùng cống hộp vàcống tròn BTCT có thiết diện từ D=400 đến D=1500 (các vị trí qua đường dùngcống hộp) tự chảy để thoát nư­ớc, độ dốc đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy Imin= 1/D, cao độ đỉnh cống tại điểm đầu tuyến đảm bảo chiều sâu lớp đất phủ tớiđỉnh cống là ≥ 0,7m.

6.3.3. Quy hoạch cấp nước: (bản vẽ QH-08)

a. Nguồn nước: Theo QHC nguồn nướccấp cho huyện lỵ Tam Đảo lấy nước từ hồ Xạ Hương cấp cho thị trấn huyện lỵ.Nước được dẫn từ hồ Xạ Hương bằng đường ống D250 về trạm được xử lý theo dâychuyền công nghệ rồi dẫn vào mạng lưới

b. Mạng lưới cấp nước:Mạnglưới đường ống được thiết kế theo kiểu kết hợp mạng vòngvà mạng cụt phân phối đến từng khu vực tiêu thụ.

Mạng lưới phân phối: Sử dụng hệ thống mạng vòng kết hợp mạngnhánh từ các ống chính F200 - F110 của đô thị, nối các ống có đường kính từ F90- F48 vào các khu dân cư và các công trình công cộng. Đường ống cấp nước chínhcó tiết diện F250 - F100, vừa có chức năng cấp nước sinh hoạt vừa có chức năngcấp nước chữa cháy. Các đường ống dịch vụ đến các công trình dùng ống có tiếtdiện F48 - F90.

Sử dụng ống HDPE với đường kính ống F48 - F90mm, độ sâu đặtống 0,5m và được tổ chức theo hệ thống mạng nhánh, dẫn đến các công trình xâydựng. Các công trình cần áp lực nước lớn sẽ bố trí bơm tăng áp bên trong côngtrình.

- Hệ thống trụ cứu hỏa sử dụng nước từ đường ống Ø250, Ø 110 đặt tại các vị trí thuận tiện đảm bảokhoảng cách phục vụ tối đa 150 m một trụ.

6.3.4.Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:(bản vẽ QH-07)

- Nguồn cấp: Nguồn điện cung cấp chokhu vực nghiên cứu được lấy từ lộ 972 Tam Đảo 35/10kV -7.500KVA cách khu vựcnghiên cứu khoảng 2km. Dự kiến nâng công suất trạm trung gian lên(7.500+56.00)KVA hoặc xây dựng mới trạm 110kV tại trạm trung gian Tam Đảo.

- Trạm biến áp lưới: Nâng công suất 01 trạm biến áp và xâydựng mới 31 trạm biến áp; tổng công suất được nâng lên là 6.690KVA.

- Mạng lưới 0,4KV: Xây dựng mới bố trí đi nổi, lưới 0,4 kV tổ chức theo mạng hình tia dùngcáp vặn xoắn ABC. Đường trục dùng dây ABC (4x70) đến dây ABC (4x120), đườngnhánh dùng dây ABC (4x35) đến dây ABC (4x70), các tuyến đường dây 0,4KV trụcchính không dài quá 500m.

- Lưới chiếu sáng: Chỉ chiếu sángđoạn đường Tỉnh lộ được bố trí một tuyến chiếu sáng một bên đường. Chiếu sángđường dùng đèn Natri cao áp 250W-125W/220V, thiết bị chiếu sáng dùng loại đènhiện đại tiết kiệm điện năng.

6.3.5. Quy hoạchthoát nước thải và vệ sinh môi trường: (bản vẽ QH-09)

a. Thoát nước thải: Xây dựng 02 trạmxử lý nước thải tập trungcủa khu vực quy hoạch.Hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng biệtvới hệ thống thoát nước mưa, hướng thoát theo hệ thống thoát nước mưa. Nướcthải của các đơn vị sử dụng nước sau khi được xử lý sơ bộ, được thu bằng hệthống cống thoát nước thải D200đến D600 sau đó đưa nước thải vềtrạm xử lý nước thải đặt phía Tây Nam đô thị, giáp với Suối Cửu Yên (theo QHCđô thị Hợp Châu).

b. Vệ sinh môi trường: Chất thải được phân thành 02 loại tạinguồn vô cơ và hữu cơ, được thu gom hàng ngày, sử dụng xe chuyên dụng chuyênchở đến khu xử lý rác thải chung khu vực.

6.3.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:(bản vẽQH-10)

Quy mô được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt vàlâu dài được đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Tổng nhu cầu vềthông tin liên lạc có dung lượng khoảng 12.000 số; xây dựnghệ thống cáp ngầm phục vụ các mạng truyền hình, bưu điện, internet tốc độ cao…

Chi tiết tại hồ sơ đồ án QHPHTL1/2000 do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Hà lập, đã được Sở Xâydựng thẩm định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình lập QHCTXD TL1/500 và các dự ánđầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch phải tuân thủ theo QHPK TL1/2000, chịutrách nhiệm toàn bộ về những thiệt hại do không thực hiện đúng quy hoạch đượcduyệt. Giao UBND huyện Tam Đảo phối hợp Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn lập quyhoạch tổ chức công bố công khai QHPK TL1/2000 được duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành:Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thôngvận tải, Công thương, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Văn hóa thẻ thao và du lịch,Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND huyện Tam Đảo, UBND xã HợpChâu – huyện Tam Đảo, đơn vị tư vấn lập quy hoạch (Công ty Cổphần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Hà)và Thủtrưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng