ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 1865/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHTRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xâydựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 360/TTr-TNMT-QLĐĐ ngày 28 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quyđịnh trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (cấphuyện) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, ĐC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

QUY ĐỊNH

TRÌNHTỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊNHUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBNDtỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự,thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị và người sửdụng đất có liên quan đến việc thực hiện xác định giá đất cụ thể.

Điều 3. Giá đất cụ thể được sửdụng để làm căn cứ đối với các trường hợp sau:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhànước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diệntích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nôngnghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diệntích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đốivới đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sửdụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhànước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyềnsử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtđối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

3. Tính tiền thuê đất đối vớitrường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sửdụng đất;

4. Tính giá trị quyền sử dụng đấtkhi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộctrường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiềnthuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

5. Tính tiền bồi thường khi Nhànước thu hồi đất.

6. Tổ chức kinh tế, tổ chức sựnghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cưở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuêđất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất mộtlần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuêđất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thứctrả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đainăm 2013.

7. Người mua tài sản được Nhà nướctiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể,sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

8. Giá khởi điểm để đấu giá quyềnsử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thutiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiệnxác định giá đất cụ thể

1. Theo mục đích sử dụng đất hợppháp tại thời điểm định giá;

2. Theo thời hạn sử dụng đất;

3. Phù hợp với giá đất phổ biếntrên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giátrúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đấthoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;

4. Cùng một thời điểm, các thửađất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việcsử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

Điều 5. Phương pháp xác địnhgiá đất cụ thể

Việc định giá đất cụ thể được thựchiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chínhphủ quy định về giá đất; Điều 3, 4, 5, 6 và 7 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp địnhgiá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xácđịnh giá đất bao gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ,phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Điều 6. Lập kế hoạch định giáđất cụ thể

1. Trước ngày 15 tháng 10hàng năm, UBND cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau,Sở Tài chính lập kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gửi Sở Tài nguyênvà Môi trường tổng hợp, thẩm định.

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đấthàng năm của cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt, kế hoạch cổ phần hóa doanhnghiệp nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thểcủa năm tiếp theo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm sau,gồm các nội dung sau:

a) Dự kiến các trường hợp cần địnhgiá đất cụ thể;

b) Dự kiến trường hợp phải thuê tổchức có chức năng tư vấn xác định giá đất và số lượng tổ chức có chức năng tưvấn xác định giá đất;

c) Dự kiến thời gian và kinh phíthực hiện định giá đất.

Điều 7. Chuẩn bị thực hiện địnhgiá đất cụ thể

Căn cứ vào kế hoạch định giá đấtcụ thể đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trườngchuẩn bị thực hiện định giá đất cụ thể bao gồm các nội dung sau:

1. Xác định mục đích định giá đất,thời gian thực hiện và dự toán kinh phí.

2. Chuẩn bị hồ sơ thửa đất cầnđịnh giá bao gồm:

a) Vị trí, diện tích, loại đất vàthời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá;

b) Các thông tin về quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng củathửa đất cần định giá.

3. Lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổchức có chức năng tư vấn xác định giá đất đối với trường hợp thuê tư vấn xácđịnh giá đất.

Chương II

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Mục 1: HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GIÁ ĐẤT CỤTHỂ

Căn cứ kế hoạch định giá đất cụthể được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm; phân công các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đềxuất giá đất cụ thể như sau:

Điều 8. Xác định giá đất cụ thểcác trường hợp tại Khoản 1 Điều 3 Quy định này có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên.

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyệnđề xuất giá đất cụ thể chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môitrường, hồ sơ gồm có:

1. Văn bản đề nghị xác định giáđất cụ thể đối với thửa đất cần định giá (Mẫu 01 kèm theo);

2. Phiếu thu thập thông tin vềthửa đất;

3. Khảo sát thị trường, thu thậpthông tin về các bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động sản cần địnhgiá ở cùng khu vực;

4. Các văn bản kèm theo (nếu có):

- Trích lục bản đồ địa chính hoặcbản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản sao);

- Các văn bản về quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt kèm theo bản vẽ (bản sao);

- Các văn bản có liên quan đếnviệc quản lý, sử dụng đối với thửa đất cần định giá (bản sao).

Điều 9. Xác định giá đất cụ thểcác trường hợp tại các Khoản 2, 3, 6 và 7 Điều 3 Quy định này có giá trị từ 20tỷ đồng trở lên và các trường hợp tại Khoản 4 Điều 3 Quy định này.

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyênvà Môi trường chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, hồ sơ gồmcó:

1. Phiếu thu thập thông tin vềthửa đất;

2. Khảo sát thị trường, thu thậpthông tin về các bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động sản cần địnhgiá ở cùng khu vực;

3. Quyết định giao đất hoặc thuêđất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Trích lục bảnđồ địa chính hoặc bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất hoặc khuđất (bản photo);

4. Chứng thư định giá đất đối vớitrường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn giá đất (bản sao).

5. Dự kiến mức giá đề xuất đối vớithửa đất hoặc khu đất cần định giá.

Trường hợp cổ phần hóa doanhnghiệp Nhà nước, thì nộp thêm phương án cổ phần hóa của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Xác định giá đất cụthể đối với trường hợp tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Pháttriển quỹ đất tỉnh; UBND cấp huyện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ đề xuất hệ số điềuchỉnh giá đất, giá đất cụ thể (đối với trường hợp giá giao đất tái định cư) nộptại Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm có:

1. Văn bản đề xuất hệ số điềuchỉnh giá đất đối với thửa đất hoặc khu đất cần xác định (biểu mẫu 01);

2. Phiếu thu thập thông tin vềthửa đất;

3. Khảo sát thị trường, thu thậpthông tin về các bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động sản cần địnhgiá ở cùng khu vực;

4. Các văn bản kèm theo:

- Trích lục bản đồ địa chính hoặcbản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất hoặc khu đất (bản sao);

- Quyết định phê duyệt dự án củacơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao);

- Thông báo thu hồi đất của cơquan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao);

- Các văn bản về quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất hoặc khuđất cần định giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao);

- Các văn bản có liên quan đếnviệc quản lý, sử dụng đối với thửa đất hoặc khu đất cần định giá (bản sao).

Điều 11. Xác định giá khởi điểmđể đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chothuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Pháttriển quỹ đất tỉnh; UBND cấp huyện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyênvà Môi trường, hồ sơ gồm có:

1. Văn bản đề xuất giá khởi điểmđối với thửa đất hoặc khu đất cần định giá (Biểu mẫu 01);

2. Phiếu thu thập thông tin vềthửa đất;

3. Khảo sát thị trường, thu thậpthông tin về các bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động sản cần địnhgiá ở cùng khu vực;

4. Các văn bản kèm theo:

- Văn bản của cấp có thẩm quyềncho phép đấu giá quỹ đất hoặc kế hoạch bán đấu giá quỹ đất đã được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt (bản sao);

- Các văn bản về quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất hoặc khuđất cần định giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao);

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết hoặcbản vẽ hiện trạng kèm theo hình khu đất tại thời điểm định giá (bản sao);

- Các văn bản có liên quan đếnviệc quản lý, sử dụng đối với thửa đất hoặc khu đất cần định giá (bản sao).

Điều 12. Đối với trường hợpthuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

1. Căn cứ vào Kế hoạch định giáđất cụ thể và hồ sơ thửa đất cần định giá, Sở Tài nguyên và Môi trường thựchiện việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy địnhcủa pháp luật về đấu thầu.

2. Căn cứ quyết định lựa chọn tổchức có chức năng tư vấn xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợpđồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất xác định giá đất.

3. Tổ chức có chức năng tư vấn xácđịnh giá đất thực hiện tư vấn xác định giá đất theo quy định của Luật Đất đaingày 29 tháng 11 năm 2013, Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chitiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đấtcụ thể và tư vấn xác định giá đất và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mục 2: TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XÁCĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Điều 13. Trình tự thực hiệnthẩm định, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp tại Điều8, 9, 10 và 11 Quy định này.

Bước 1. Xây dựng phương án giáđất.

1. Cơ quan thực hiện: Sở Tàinguyên và Môi trường.

Căn cứ vào hồ sơ đề xuất giá đấtcụ thể quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựngphương án giá đất cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế và kết quả điều tra khảosát theo quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết thì tổ chức họp lấy ý kiếncác ngành có liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

2. Phương án giá đất kèm theo báocáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất với các nội dung chủ yếu sau:

a) Mục đích định giá đất và cácthông tin về thửa đất cần định giá;

b) Đánh giá tình hình và kết quảđiều tra, tổng hợp thông tin về giá đất thị trường;

c) Việc áp dụng phương pháp địnhgiá đất;

d) Kết quả xác định giá đất và đềxuất các phương án giá đất;

đ) Đánh giá tác động về kinh tế -xã hội của các phương án giá đất.

3. Kết quả thực hiện: Sở Tàinguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất và phươngán giá đất; xây dựng Tờ trình về việc quyết định giá đất.

Bước 2. Trình hồ sơ thẩm địnhgiá đất cụ thể

1. Cơ quan thực hiện: Sở Tàinguyên và Môi trường.

2. Thời gian thực hiện: Không quá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị nộp hồ sơ và hồ sơdo Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tại Điều 8, 9, 10 và 11 Quy định này.

3. Kết quả thực hiện: Sở Tàinguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ (01 bộ) để gửi Hội đồng thẩm định giá đấttỉnh, hồ sơ gồm có:

a) Tờ trình gửi Hội đồng thẩm địnhgiá đất tỉnh thẩm định phương án giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất;

b) Phương án giá đất, hệ số điềuchỉnh giá đất.

c) Báo cáo thuyết minh xây dựngphương án giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất.

d) Chứng thư định giá đất đối vớitrường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn giá đất (bản sao).

Bước 3. Thẩm định giá đất cụthể.

1. Cơ quan thực hiện: Hội đồngthẩm định giá đất tỉnh.

2. Thời gian thực hiện: Không quá15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnhnhận đủ hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Kết quả thực hiện: Văn bản thẩmđịnh phương án giá đất cụ thể của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh gửi Sở Tàinguyên và Môi trường (số lượng 02 bản chính).

4. Nơi nhận và trả kết quả: Sở Tàichính

Bước 4. Hoàn thiện dự thảoPhương án giá đất, trình UBND quyết định giá đất.

1. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyênvà Môi trường.

2. Thời gian thực hiện: Không quá05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm địnhgiá đất tỉnh.

3. Kết quả thực hiện: Trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định phương án giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất (01bộ), hồ sơ gồm có:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệtphương án giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất;

b) Dự thảo phương án giá đất, hệsố điều chỉnh giá đất;

c) Báo cáo thuyết minh xây dựngphương án giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất;

d) Văn bản thẩm định phương án giáđất cụ thể của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (bản sao);

đ) Dự thảo Quyết định của UBNDtỉnh phê duyệt phương án giá đất cụ thể (File điện tử và bản giấy có ký chịutrách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường).

Bước 5. Phê duyệt giá đất cụthể.

1. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhândân tỉnh.

2. Thời gian thực hiện: Không quá05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môitrường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điềuchỉnh giá đất theo quy định.

3. Kết quả thực hiện: phê duyệtgiá đất cụ thể (Mẫu 02 kèm theo).

4. Nơi nhận và trả kết quả: Vănphòng UBND tỉnh.

Điều 14. Xác định giá đất cụthể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp quy địnhtại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quyđịnh về giá đất

1. Cơ quan thực hiện: Sở Tàinguyên và Môi trường.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1,Khoản 2, Khoản 3 Điều 33 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tàinguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựngPhương án hệ số điều chỉnh giá đất kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng hệ sốđiều chỉnh giá đất; xây dựng Tờ trình về việc quyết định hệ số điều chỉnh giáđất.

2. Việc thẩm định dự thảo Phươngán hệ số điều chỉnh giá đất; hoàn thiện dự thảo Phương án hệ số điều chỉnh giáđất và trình UBND tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất thực hiện theo quyđịnh tại Điều 13 Quy định này.

3. Trách nhiệm của UBND tỉnh:

a) Hàng năm UBND tỉnh quy định hệsố điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giáđất.

b) Đối với trường hợp quy định tạiĐiểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủquy định về giá đất:

- UBND tỉnh quyết định hệ số điềuchỉnh giá đất để áp dụng cho từng dự án tại thời điểm Nhà nước quyết định thuhồi đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường căncứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014của Chính phủ quy định về giá đất và thực tế tại địa phương để tham mưu UBNDtỉnh quyết định trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điềunày.

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày13/8/2014 (ngày Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường có hiệu lực); các đơn vị, địa phương có nhiệm vụ xây dựng phương ángiá đất cụ thể theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 củaUBND tỉnh gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh Phương án giáđất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định; báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kịp thực hiện(thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian thực hiện vẫn thực hiện như Quyết địnhsố 1155/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh).

Kể từ ngày 13/8/2014 đến ngàyQuyết định này có hiệu lực thực hiện theo quy định của Thông tư36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Việc định giá đất cụ thể trongnăm 2014 khi chưa lập Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2014 được áp dụng theoĐiều 13 Quy định này.

3. Khi UBND tỉnh chưa ban hành hệsố điều chỉnh giá đất; tiếp tục sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hànhcủa năm 2014 theo quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm2014 của Bộ Tài chính; áp dụng tối đa đến 31/12/2014 để xác định giá đất tínhthu tiền sử dụng đất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể; bao gồm:

- Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyềnphổ biến việc xác định giá đất cụ thể theo quy định trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Quy địnhnày lập kế hoạch định giá đất cụ thể để báo cáo UBND tỉnh đảm bảo đúng thờigian.

- Hàng năm lập dự toán kinh phí tổchức định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng phương án giá đất, hệsố điều chỉnh giá đất trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Kịp thời báo cáo những phát sinhvướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh.

- Lưu trữ toàn bộ kết quả định giáđất cụ thể; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBNDtỉnh về kết quả định giá đất cụ thể tại tỉnh trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Tham mưu bố trí kinh phí từ ngânsách Nhà nước liên quan việc tổ chức định giá đất cụ thể;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Quy địnhnày lập kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để báo cáo UBND tỉnh và gửiSở Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian.

3. Cơ quan Thuế có trách nhiệmthực hiện xác định nghĩa vụ tài chính cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Quy địnhnày lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổnghợp báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian.

- Chỉ đạo và giao trách nhiệm đơnvị trực thuộc thu thập thông tin về thửa, đất, điều tra, khảo sát giá đất thịtrường theo quy định và hoàn chỉnh hồ sơ theo Quy định này để UBND cấp huyệntrình cơ quan có thẩm quyền xác định giá đất cụ thể

5. Các nội dung liên quan khác,các Biểu mẫu không quy định tại văn bản này thực hiện theo Thông tư36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chitiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đấtcụ thể và tư vấn xác định giá đất và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 17. Quy trình phối hợpgiữa các cơ quan liên quan

Quy trình phối hợp giữa các cơquan liên quan trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính; tráchnhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác địnhvà thực hiện thu nộp tiền sử dụng đất; tiền thuê đất thuê mặt nước thực hiệntheo quy định của UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyên vàMôi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, nghiên cứu, báo cáoUBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Mẫu01

(Kèmtheo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh)

TÊN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...........

V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể (hệ số điều chỉnh giá đất) của .....

Thừa Thiên Huế, ngày ....tháng .. năm 2014

Kính gửi: SởTài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch (Quyết định) số ...ngày...tháng...năm ...của UBND ...về việc ....

Để có cơ sở cho (cơ quan, tổ chức) ....... đề nghịSở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất (hệ sốđiều chỉnh giá đất) đối với thửa đất, khu đất sau:

Tên khu đất:

Vị trí:

Diện tích:

Loại đất:

Thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá:

Giá đề xuất:

Hồ sơ kèm theo:

- Khảo sát thị trường, thu thập thông tin về cácbất động sản có đặc điểm tương tự với bất động sản cần định giá ở cùng khu vực;

- Bảng tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường(bản chính) - nếu cần;

- Các văn bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtkèm theo bản vẽ (bản sao);

- Các văn bản có liên quan đến việc quản lý, sửdụng đối với thửa đất cần định giá (bản sao).

Kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...
- Lưu: VT, ...

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Mẫu 02

(Kèm theo Quyếtđịnh số 1865/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày ....tháng .. năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy địnhgiá đất (hệ số điều chỉnh giá đất) .....

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 củaChính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 củaBộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xâydựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ .....

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số ......... /TTr-STNMTngày kèm (Vănbản) thẩm định của Hội đồng thẩm định giáđất tỉnh ngày ..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất (hệ số điều chỉnhgiá đất) ......... như sau:

1. Mục đích định giá đất (hệ số điều chỉnh giá đất):

2. Vị trí, đặc điểm khu đất:

a) Vị trí:

b) Diện tích khu đất:

c) Chức năng sử dụng đất:

d) Thông số quy hoạch:

...

3. Giá đất (hệ số điều chỉnh giá đất):

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Hội đồngthẩm giá đất tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, XD, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH