ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1868/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN2012-2020" TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND,ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án"Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012-2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Lâm Đồng giaiđoạn 2012-2020" tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nộidung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích

a) Tạo sự chuyển biến mnh mẽ về nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vềmục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, tíchcực tham gia xây dựng xã hội học tập bng các nội dung vàhình thức thích hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh -quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

b) Mọi cá nhân đều phải học tậpthường xuyên, học suốt đời, tận dụng triệt để các cơ hội học tập do xã hội cungcấp nhằm mục tiêu: "Học để làm người công dân tốt, học để có nghề và laođộng với hiệu quả ngày càng cao, học đcho bản thân vànhững người xung quanh hạnh phúc, học để góp phần phát trin quê hương, đất nước và nhân loại"; do đó, học tập phải trở thànhnhu cầu tự thân, là trách nhiệm của mỗi người và của toàn dân.

c) Xây dựng xã hội học tập nhằm tạođiều kiện cho mọi người được học tập suốt đời, là chìa khóa của phát triển kinhtế - xã hội, là mục tiêu cơ bản của chiến lược phát triển giáo dục.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu rộng trong cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập đáp ứngyêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa và hội nhậpquốc tế.

b) Tổ chức triển khai thực hiện Quyếtđịnh số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án"Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" gắn với các mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Tổ chức triển khai thực hiện Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giaiđoạn 2012 - 2020" lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chươngtrình mục tiêu có liên quan đang trin khai thực hiện trênđịa bàn tỉnh.

II. MỤCTIÊU

1. Mụctiêu đến năm 2015

a) Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

- 96% người trong độ tuổi từ 15 - 60,98% người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ. Đặc biệt ưutiên xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiusố ở vùng khó khăn; phấn đấu tỷ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ.

- 80% số người mới biết chữ tiếp tụchọc tập và không mù chữ trở lại;

- 100% huyện, thành phố củng cố vữngchắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trunghọc cơ sở; 20% số xã, phường, thị trấn và thành phố Đà Lạt đạt chuẩn phổ cậpgiáo dục bậc trung học.

b) Nâng cao trình độ tin học, ngoạingữ

- 80% cán bộ, công chức, viên chứctham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thôngtúi đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm;

- 20% cán bộ, công chức, viên chức cótrình độ ngoại ngữ bậc 2 và 5% có trình độ bậc 3;

- Hàng năm, tăng tỷ lệ số công nhânlao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc vàgiao lưu văn hóa.

c) Nâng cao tnhđộ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thànhnhiệm vụ tốt hơn.

- Đối với cán bộ, công chức từ tỉnhđến cấp huyện:

+ 100% được đào tạo đáp ứng tiêuchuẩn quy định;

+ 95% cán bộ công chức giữ các chứcvụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định;

+ 80% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắtbuộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

+ 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡngkiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc;

+ 90% cán bộ cấp xã có trình độchuyên môn theo chuẩn quy định;

+ 70% công chức cấp xã thực hiện chếđộ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với lao động nông thôn:

50% lao động nông thôn tham gia họctập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sảnxuất tại các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).

- Đối với công nhân lao động:

80% công nhân lao động tại các khucông nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; tăng tỷlệ công nhân lao động có tay nghcao; phấn đấu 85% côngnhân qua đào tạo nghề.

d) Nâng cao kỹ năng sống, xây dựngcuộc sống cá nhân và cộng đồng

Hàng năm, tăng dần tỷ lệ học sinh,sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năngsống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Trongđó, phấn đấu 30% học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáodục.

2. Mụctiêu đến năm 2020

a) Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

- 98% người trong độ tuổi từ 15 - 60,99% người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ;

- 90% số người mới biết chữ tiếp tụctham gia học tập và không mù chữ trở lại;

- 100% huyện, thành phố tiếp tục củngcố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cậpgiáo dục trung học cơ sở; 70% xã, phường, thị trấn và 75% huyện, thành phố đạtchuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học.

b) Nâng cao trình độ tin học, ngoạingữ

- 100% cán bộ, công chức, viên chứctham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thôngtin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm;

- 40% cán bộ, công chức, viên chức cótrình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3;

- Hàng năm, tiếp tục tăng tỷ lệ sốcông nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầucông việc và giao lưu văn hóa.

c) Nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

- Đối với cán bộ, công chức từ tỉnhđến cấp huyện:

+ Tiếp tục duy trì 100% được đào tạođáp ứng tiêu chuẩn quy định;

+ 100% cán bộ công chức giữ các chứcvụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định;

+ 90% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắtbuộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

+ 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡngkiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc;

+ 95% cán bộ cấp xã có trình độchuyên môn theo chuẩn quy định;

+ 85% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡngbắt buộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với lao động nông thôn:

70% lao động nông thôn tham gia họctập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sảnxuất tại các trung tâm học tập cộng đồng.

- Đối với công nhân lao động:

90% công nhân lao động tại các khucông nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; tiếp tụctăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao; phấn đấu 95 % công nhân lao độngđược qua đào tạo nghề.

d) Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựngcuộc sống cá nhân và cộng đồng

Hàng năm, tiếp tục tăng tỷ lệ họcsinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹnăng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.Trong đó phấn đấu 50% học sinh sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sởgiáo dục.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức vềmục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập

a) Tổ chức các hình thức tuyên truyềnvề sự cần thiết, các giải pháp, kinh nghiệm và thành tích đạt được trong xâydựng XHHT trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các nhà trường, cơquan, doanh nghiệp, khu dân cư, qua các hội nghị, hội thảo, mạng internet.

b) Tổ chức tuyên truyền xây dựng XHHTqua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào đơnvị học tập, cộng đồng học tập.

c) Nghiên cứu và tổ chức nhiều hìnhthức phong phú nhằm động viên mọi người học tập suốt đời; hàng năm tổ chức Tuầnlễ hưởng ứng học tập suốt đời ở các địa phương.

d) Xây dựng chuyên mục "xây dựngxã hội học tập" trên đài truyền hình, đài phát thanh, website; biên soạnvà phát hành bản tin, các tài liệu tuyên truyền về xây dựng XHHT.

đ) Tổ chức tuyên dương, khen thưởngcác đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng XHHT; tổ chứcxét tặng danh hiệu "Đơn vị học tập" cho các cơ quan, địa phương. Đẩymạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

2. Tổ chức các hoạt độnghọc tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảotàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ (các thiết chế giáodục ngoài nhà trường)

a) Các phương tiện thông tin đạichúng tham gia thực hiện các chương trình giáo dục từ xa, bồi dưỡng, phbiến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học và đời sống.

b) Xây dựng và triển khai thực hiệnĐề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhàvăn hóa, câu lạc bộ.

3. Củngcố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục.

a) Trung tâm học tập cộng đồng

- Củng cố, phát triển bền vững cáctrung tâm học tập cộng đồng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạtđộng của các trung tâm học tập cộng đồng; mở rộng địa bàn hoạt động đến cácthôn, bản, cụm dân cư; đa dạng hóa nội dung giáo dục; phấn đấu tăng số lượngtrung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả; phát triển mô hình TTHTCĐkết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã hoạt động có hiệu quả;

- Tổ chức nhân rộng điển hình TTHTCĐtại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn nhằm thực hiện các Chương trình Xóamù chữ, Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, Chương trình giáo dục thường xuyênđáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo củaTTHTCĐ, mỗi TTHTCĐ bố trí 01 cán bộ chuyên trách giúp Lãnh đạo trung tâm theodõi, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụcủa Trung tâm.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn chocán bộ quản lý, giáo viên về nghiệp vụ xây dựng kế hoạchhoạt động, điều tra nhu cầu người học, phát triển các câu lạc bộ cộng đồng.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới Hội Khuyến học tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền có biện pháp hỗtrợ tích cực cho các TTHTCĐ phát triển bền vững và coi các TTHTCĐ là công cụthiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

b) Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Tập trung củng cố, xây dựng, mở rộngquy mô hợp lý, nâng cao chất lượng, năng lực của các TTGDTX cấp tỉnh, huyện.Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh tại Đà Lạt. Phát triển cácTTGDTX theo hướng mỗi huyện, thành phố có một TTGDTX thực hiện các nhiệm vụ:GDTX, hướng nghiệp, dạy nghề.

c) Đối vi cáccơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổimới kiểm tra, đánh giá trong các trường phổ thông, trường cao đẳng, trường trungcấp nhằm giáo dục cho học sinh, sinh viên tinh thần ham học, năng lực tự học,khả năng nghiên cứu đhọc tập suốtđời có hiệu quả; tổ chức nghiên cứu về các hình thức học tập suốt đời, pháttriển các loại học liệu phục vụ cho học tập suốt đời; xây dựng chương trình vàtriển khai bồi dưỡng về phương pháp giáo dục người lớn cho giáo viên các cơ sởgiáo dục thường xuyên; tchức giáo dục kỹ năng sống chohọc sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề,nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn; đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vàochương trình đào tạo.

d) Các cơ sở giáo dục khác

- Củng cố, phát trin các trung tâm, cơ sở giảng dạy ngoại ngữ, tin học.

- Nhà nước khuyến khích, tạo điềukiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụthuộc các thành phần kinh tế khác nhau thành lập các cơ sở học tập, bồi dưỡngthường xuyên cho người lao động.

- Các cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghềkết hợp với dạy văn hóa nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người lao động, tạođiều kiện thuận lợi phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Duy trì, mở rộng và nâng cao chấtlượng hoạt động của các câu lạc bộ do các đoàn thể, khu phố, xã, phường: Câulạc bộ của Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Thanh niên, người cao tuổi,phòng chống HIV, câu lạc bộ Thơ, dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục, th thao...

- Mở rộng, hoàn thiện, nâng cao chấtlượng hoạt động của các cơ sở như Thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, trung tâmBưu điện - Văn hóa xã, phát thanh truyền hình... nhằm cung cấp kiến thức chongười dân.

4. Đẩymạnh hình thức học từ xa, học qua mạng

a) Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo từxa ở các cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Tăng cường xây dựng cơ sở vật chấtvà hạ tng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từxa, đào tạo trực tuyến (E.learning); tăng cường ứng dụng công nghệ thôngtin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập suốt đời chomọi người.

c) Phát triển các hình thức học quađài, ti vi, báo chí, sách, Internet...

5. Triểnkhai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả họctập suốt đời

a) Thực hiện chính sách hỗ trợ chongười học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ theo địa bàn, đặcbiệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

b) Thực hiện cơ chế đánh giá, côngnhận kết quả học tập không chính quy và phi chính quy nhằm khuyến khích mọingười dân tự học, tự tích lũy kiến thức.

c) Tổ chức biên soạn các loại tàiliệu học tập và cơ sở dữ liệu phục vụ HTSĐ và xây dựng xã hội học tập, đặc biệtlà hệ thống học liệu về các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, y tế, văn hóa, phápluật, giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, phong phú, học tập thườngxuyên, học suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân,

d) Đổi mới phương pháp dạy học, đổimới kiểm tra đánh giá phù hợp với việc học tập của người lớn tui.

6. Xâydựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trongquá trình xây dựng xã hội học tập

a) Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ,quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, cơ chế tham gia, phối hợp của các cấp,các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đối với học tập suốt đời, xây dựng xã hộihọc tập.

b) Tổ chức đánh giá việc thực hiệnxây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

c) Các cơ quan nhà nước, các tổ chứckinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân đưa xây dựng xã hội học tậplà nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động, thi đua hàng nămvà từng giai đoạn.

d) Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xãhội học tập từ cấp tỉnh đến cấp xã.

đ) Củng cố, xây dựng bộ phận làm đầumối quản lý về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở các sở, ngành, tổchức, đoàn thể, doanh nghiệp.

e) Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng"Quỹ học tập suốt đời" để hỗ trợ người lao động học tập nâng caotrình độ nghề nghiệp hoặc đào tạo lại cho những người chuyn đổi nghề nghiệp.

8. Hợp tác quốc tế

a) Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổchức quốc tế về xây dựng xã hội học tập; phối hợp tổ chức các hội nghị, hộithảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin về học tập suốt đời và xâydựng xã hội học tập ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

b) Tchứcnghiên cứu, học tập kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tậptại một số nước có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

c) Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnhvực đào tạo từ xa.

III. KINHPHÍ

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợtheo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012-2020"

2. Ngân sách địa phương hỗ trợ kinhphí thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn về kinh phí và cơ chế tài chính của Đề án

3. Huy động nguồn lực của các tổ chứcquốc tế, các doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung cho việc thực hiệnKế hoạch.

Các sở, ngành căn cứ nhiệm vụ đượcgiao xây dựng kế hoạch theo từng lĩnh vực, nội dung và dự toán kinh phí cụ thtrình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

IV. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung

Các sở, ban, ngành; các tổ chức chínhtrị - xã hội; tổ chức xã hội, nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố và các đơnvị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này vàchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao rà soát xây dựng kế hoạch của cơ quan,địa phương mình và cụ thể hóa, phân kỳ thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch hàngnăm;

- Triển khai thực hiện kế hoạch lồngghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quanđang triển khai thực hiện của từng đơn vị;

- Hàng năm căn cứ vào mục tiêu của kếhoạch có liên quan xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tàichính tổng hp trình UBND tỉnh phê duyệt và trin khai thực hiện;

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởngcác đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội họctập; xây dựng các mô hình học tập và xét tặng các danh hiệu cá nhân, tập thểhọc tập;

- Đưa nội dung xây dựng xã hội họctập vào các chương trình kế hoạch hoạt động, thi đua hàng năm và từng giaiđoạn; xây dựng bộ phận làm đầu mối quản lý về học tập suốt đời, xây dựng xã hộihọc tập;

- Định kỳ gửi báo cáo kết quả tổ chứcthực hiện của đơn vị theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6 vàtháng 12 hàng năm.

2. Tráchnhim cthể

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, giúp UBNDtỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ vàgiải pháp của Kế hoạch;

- Chủ trì phối hợp với các Sở Nội vụ,Sở Lao động, Thương binh và xã hội và các địa phương để tham mưu củng cố, kiệntoàn mạng lưới các TTGDTX cấp tỉnh và cấp huyện; Kế hoạch đầu tư, trang bịthiết bị, máy móc... cho các TTGDTX nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ mới; tham mưu về tchức bộ máy, nhiệm vụvà cơ chế hoạt động của các TTGDTX, TTHTCĐ; chỉ đạo hoạt động, thực hiện nhiệmvụ đối với hệ thống các TTGDTX, cơ sở GDTX.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạchtriển khai thực hiện Đề án "Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020" và Kếhoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển đào tạo từ xa" trên địabàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổchức, đoàn thể liên quan hướng dẫn tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời hàng nămbằng các hình thức và hoạt động phong phú với các chủ đề cụ thể để thu hút cáctầng lớp nhân dân tham gia học tập;

- Xây dựng quy hoạch phát triển Giáodục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của cáctầng lớp nhân dân;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chính và các ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh việc cân đối, bốtrí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện mục tiêu của Kế hoạch;

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các banngành liên quan rà soát, xem xét, đề xuất bố trí đủ, hợp lý đội ngũ CBQL, giáoviên cho các TTGDTX, bố trí cho mỗi TTHTCĐ 01 cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụtheo dõi, tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm;

- Phối hợp vớicác tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quanthông tin tuyên truyền để triển khai các hoạt động đẩy mạnh phong trào "xãhội học tập";

- Phối hợp với UBND các huyện, thànhphố cụ thể hóa nội dung kế hoạch, xây dựng lộ trình, các giải pháp thực hiệnphù hợp với điều kiện của địa phương;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu,học tập kinh nghiệm các mô hình về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kếhoạch thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong các trường phthông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnhLâm Đồng giai đoạn 2011-2020;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổnghợp tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, định kỳ 6 tháng, hàng năm tng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành, tổ chức hội liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hànhKế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ cho người lao động nông thôn, những ngườihết tui lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điềukiện thuận lợi để học tập suốt đời" trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hệthống các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanhnghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu,vùng xa;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạohướng dẫn về tổ chức hoạt động của Trung tâm cấp huyện làm nhiệm vụ giáo dụcthường xuyên và dạy nghề.

- Tham mưu triển khai thực hiện Đề áncho lao động nông thôn, người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyếttật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cácmục tiêu, nhiệm vụ về đào tạo nghề. Theo dõi tình hình thực hiện và lập báo cáotổng hợp chung về công tác đào tạo nghề theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyếtđịnh số 1946/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạchđào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thựchiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ";

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạohướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của TTHTCĐ kếthợp với trung tâm văn hóa thể thao xã.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thựchiện Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập";

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báochí tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa,nội dung phong trào xây dựng XHHT.

đ) Sở Nội vụ

- Phối hợp với các sở, ban, ngànhliên quan triển khai thực hiện "Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức đếnnăm 2015" theo Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướngChính phủ;

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướngdẫn thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức. Theo dõi tình hình thực hiện và lập báo cáo tổng hợp chung về lĩnhvực cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức dài hạn và triển khai hàngnăm;

- Tham mưu xây dựng các cơ chế chínhsách trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức,viên chức và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; gắn kếtnhiệm vụ xây dựng xã hội học tập với công tác cán bộ và thi đua khen thưởnghàng năm, lấy kết quả học tập và kết quả xây dựng xã hội học tập đưa vào tiêuchí xét thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân; đề nghị UBND tỉnh khenthưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong học tập và xây dựng XHHT.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí để thực hiện Kếhoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Sở Tài chính phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan cân đối, bố trí ngân sách có điều chỉnh phù hợp trong dựtoán chi hàng năm, đồng thời Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnhtheo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính,đầu tư đối với các hoạt động của Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát thựchiện Kế hoạch.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

- Phối hợp với Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội thực hiện Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Phối hp vớiSở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan cung cấp các tài liệu, tờ rơi,học liệu phục vụ học tập suốt đời liên quan đến nông nghiệp và nông thôn chocác TTHTCĐ;

- Có kế hoạch thực hiện tiểu Đề áncủa Trung ương hỗ trợ cho lao động nông thôn có điều kiện thuận lợi để học tậpsuốt đời.

h) Đài phát thanh và truyền hình LâmĐồng, Báo Lâm Đồng

Phối hợp với các sở, ban, ngành liênquan xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung và kết quả xây dựng xã hội họctập, qua đó vận động người dân học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơhội học tập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần phát triển quêhương, đất nước.

i) Các sở, ban, ngành khác:

- Cung ứng học tập suốt đời và tạomọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng thuộc ngành mình được học tập suốt đời;

- Biên soạn tài liệu học tập cho mọitầng lớp nhân dân về các lĩnh vực theo chức năng và nhiệm vụ của từng sở, ban,ngành;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dụcvà Đào tạo và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ xâydựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh;

- Tạo điều kiện cho các TTHTCĐ trongviệc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu ngườihọc, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

k) UBND các huyện, thành phố

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xãhội học tập cấp huyện;

- Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ vàgiải pháp của Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn2012-2020" tỉnh Lâm Đồng, các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiệntrong đó thể hiện rõ mục tiêu của từng giai đoạn và đracác nhiệm vụ, giải pháp cụ thphù hợp với điu kiện và tình hình thực tế của địa phương;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thịtrấn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 và cụthể hóa nội dung kế hoạch thành các chương trình, kế hoạch cụ thể tại địaphương với những mục tiêu, giải pháp, bước đi phù hợp với điều kiện của địaphương đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả;

- Cân đối ngân sách tại địa phương,bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển GDTX, nhất là TTHTCĐ để đảm bảo việcthực hiện mục tiêu của Kế hoạch. Huy động mọi nguồn lực, tận dụng mọi tiềm năngtại địa phương để phát triển GDTX, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinhtế, xã hội, người sử dụng lao động tham gia xây dựng cơ sở vật cht bi dưỡng nâng cao tay nghcho người lao động, hỗ trợ kinh phí cho người học.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin củađịa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây dựng XHHT.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sátthực hiện kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, 1 năm báo cáo tình hìnhthực hiện của địa phương với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh.

3. Đềnghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập; đưa một số nộidung thuộc Đề án "Xây dựng xã hội học tập" vào phong trào "Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

b) Liên đoàn lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thựchiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao độngtrong các doanh nghiệp";

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan chỉ đạo, động viên, theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũngười lao động trong các doanh nghiệp; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổchức các lớp học để nâng cao trình độ học vấn cho người lao động theo mục tiêucủa Kế hoạch;

- Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ,quyền lợi của các tổ chức và cá nhân cơ chế tham gia, phối hợp của các cấp, cácngành, các tổ chức, doanh nghiệp đối với học tập suốt đời, xây dựng xã hội họctập;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động,Thương binh và xã hội và các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc đàotạo, bồi dưỡng cho đội ngũ người lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện cácmục tiêu, nhiệm vụ về đạo tạo nghề, nâng cao trình độ văn hóa cho công nhân;

- Theo dõi tình hình thực hiện và lậpbáo cáo tổng hợp chung về công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng văn hóa cho côngnhân theo quy định.

c) Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh tỉnh

- Chủ trì, phối hợp tổ chức, lồngghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng XHHT cho đoàn viên, thanh thiếu nhigắn liền với phong trào sáng tạo trẻ.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạophát động, tchức thực hiện các phong trào, các cuộc vậnđộng, xây dựng các quỹ hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăntham gia học tập.

d) Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Tổ chức phối hợp, lồng ghép cáchoạt động tuyên truyền về xây dựng XHHT trong phong trào "Phụ nữ tích cựchọc tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch";

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạotuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái ở những vùng khó khăn chưa biết chữra học các lp xóa mù chữ.

đ) Hội Khuyến học tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thựchiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ,cộng đồng dân cư"; xây dựng các mô hình học tập phù hợp để thực hiện cácmục tiêu của Kế hoạch. Chủ trì tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vềxây dựng xã hội học tập thông qua hệ thống mạng lưới hội khuyến học các cấp,các trang website của Hội;

- Phối hợp với các tổ chức, các lựclượng xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực họctập suốt đời, xây dựng xã hội học tập;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạotrong việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cáctrung tâm học tập cộng đồng; phối hợp đánh giá việc thực hiện xã hội học tậpcủa các Sở, ban, ngành, địa phương;

- Chủ trì tổ chức đánh giá công nhận"đơn vị học tập", "cộng đồng học tập".

e) Hội cựu Chiến binh, Hội Nông dân,Hội người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức phối hợp với các đơnvị liên quan triển khai nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng XHHT phù hợp vớichức năng nhiệm vụ của Hội.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội,tchức xã hội, nghề nghiệp có liên quan; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt