BỘ GIÁO DỤC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1869-QĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ THỂ THỨC KIỂM TRA CÔNG NHẬN CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊHOÀN THÀNH PHỔ CẬP CẤP I BỔ TÚC VĂN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ vào các Nghị định số19-CP ngày 29-01-1966 và số 06-CP ngày 07-01-1971 của Hội đồng Chính phủ quyđịnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục;
Căn cứ vào Chỉ thị liên tịch số 33-CT ngày 05-11-1969 của Bộ Giáo dục- trungương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam – trung ương Hội liên hiệp phụ nữ ViệtNam về việc phổ cập cấp I cho cán bộ và nhân dân lao động;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ bổ túc văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Ban hành Quyđịnh về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra công nhận cá nhân và đơn vị hoàn thànhphổ cập cấp I bổ túc văn hóa (đính kèm theo quyết định này) áp dụng chung trongcả nước.

Điều 2. – Các ông Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụtrưởng Vụ bổ túc văn hóa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Dụng

QUY ĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN VÀ THỂ THỨC KIỂM TRA CÔNG NHẬN CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH PHỔ CẬPCẤP I BỔ TÚC VĂN HÓA
(Ban hành theo quyết định số 1869-QĐ ngày 12-12-1978 của Bộ Giáo dục)

I. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với cá nhân: Cácloại đối tượng được công nhận phổ cập cấp I bổ túc văn hóa phải đạt được trìnhđộ văn hóa như sau:

a) Cán bộ, công nhân, viên chứctrong biên chế Nhà nước đang làm việc, tính đến 45 tuổi; cán bộ đảng viên Đảngcộng sản Việt Nam ngoài biên chế Nhà nước tính đến 40 tuổi; đoàn viên thanhniên cộng sản Hồ Chí Minh và thanh niên nói chung đạt trình độ cấp I mức hoànchỉnh (tương đương chương trình lớp 5 cấp I bổ túc văn hóa áp dụng ở miền Nam);

b) Nhân dân lao động nói chungbao gồm cả những người lao động đơn giản trong các cơ quan, xí nghiệp, côngtrường, nông trường… tính đến 40 tuổi, đạt trình độ cấp I mức phổ cập (tươngđương chương trình lớp 4 cấp I bổ túc văn hóa áp dụng ở miền Nam).

Các tiêu chuẩn quy định trên đâyáp dụng chung cho khắp các vùng trong cả nước.

2. Đối với đơn vị:

a) Đối với cơ sở (xã, phường,thị trấn, cơ quan, xí nghiệp…) được công nhận phổ cập cấp I bổ túc văn hóa phảiđạt được các tiêu chuẩn sau đây:

- 100% cán bộ, đảng viên Đảngcộng sản Việt Nam, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công nhân kỹthuật được công nhận phổ cập cấp I bổ túc văn hóa mức hoàn chỉnh và hiện có mộtbộ phận đang học lên cấp II;

- 90% thanh niên từ 15 đến 30tuổi đạt trình độ cấp I mức hoàn chỉnh; 10% còn lại đạt trình độ cấp I mức phổcập và là những người trên 25 tuổi có hoàn cảnh khó khăn;

- 80% nhân dân lao động hoặccông nhân, lao động giản đơn từ 31 đến 40 tuổi đạt trình độ cấp I mức phổ cập;20% còn lại phải đạt trình độ lớp 2 chương trình cấp I bổ túc văn hóa áp dụng ởmiền Bắc, hoặc lớp 3 chương trình cấp I bổ túc văn hóa áp dụng ở miền Nam và lànhững người trên 35 tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

b) Đối với huyện, thị xã, tỉnh,thành phố được công nhận hoàn thành phổ cập cấp I bổ túc văn hóa phải có ítnhất 90% đơn vị cơ sở được công nhận hoàn thành phổ cập cấp I; 10% còn lại phảilà nơi có khó khăn và những nơi đó cũng đã phổ cập cấp I cho đối tượng 1.

c) Đối với các đơn vị cơ sở vàcác huyện ở vùng núi, hải đảo, các vùng dân tộc ít người. Bộ có hướng dẫn riêngđể vận dụng các tỷ lệ trên thích hợp với từng vùng.

II. THỂ THỨC KIỂM TRA CÔNGNHẬN

1. Đối với cá nhân:

Những người thuộc các đối tượngcó trình độ văn hóa theo quy định ở trên đều được công nhận đạt tiêu chuẩn phổcập cấp I. Việc công nhận cá nhân do các cơ quan giáo dục có thẩm quyền côngnhận theo các quy chế hiện hành.

2. Đối với đơn vị:

Khi đơn vị đã đạt được nhữngtiêu chuẩn về phổ cập cấp I bổ túc văn hóa đã quy định ở trên, chính quyền vàcơ quan giáo dục ở đơn vị đó làm tờ trình lên cấp trên đề nghị kiểm tra côngnhận. Đối với các tỉnh có cả vùng xuôi và vùng núi, tỉnh có thể đề nghị côngnhận riêng từng vùng, không nhất thiết đợi hoàn thành phổ cập cấp I toàn tỉnh.

Khi nhận được tờ trình, chínhquyền và các cơ quan giáo dục cấp có thẩm quyền sẽ tổ chức đoàn kiểm tra về xemxét lại những kết quả đó để ra quyết định công nhận. Quyền hạn kiểm tra côngnhận các đơn vị hoàn thành phổ cập cấp I bổ túc văn hóa phân nhiệm như sau:

- Huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh, khu phố và các đơn vị tương đương kiểm tra công nhận đơn vị cơ sởđó;

- Tỉnh và thành phố trực thuộctrung ương kiểm tra công nhận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, khu phốvà các đơn vị tương đương;

- Trung ương xét công nhận tỉnhvà thành phố trực thuộc trung ương.

3. Thành phần đoàn kiểm tra:

a) Chính quyền của cấp có quyềnthẩm tra ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, do đại diện chính quyền của cấpđó làm trưởng đoàn; đại diện ngành giáo dục cấp đó làm phó đoàn; đại diện cácngành, các đoàn thể cấp đó làm ủy viên, và một số cán bộ chuyên môn của ngànhgiáo dục tham gia.

b) Đoàn kiểm tra trung ương doBộ Giáo dục tổ chức.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Những cá nhân và đơn vị đãđược công nhận hoàn thành phổ cập cấp I trước khi ban hành bản quy định này thìđược coi như đã hoàn thành phổ cập cấp I rồi, không phải kiểm tra công nhận lạilần nữa.

2. Bản quy định này có hiệu lựckể từ ngày ký quyết định ban hành, các quy định trước đây trái với quy định nàyđều không có giá trị.

3. Bản quy định này chỉ thựchiện đến hết năm học 1980-1981, sau đó Bộ Giáo dục sẽ ban hành quy định mớitheo mục tiêu và phương hướng của cải cách giáo dục.

4. Ông Vụ trưởng Vụ bổ túc vănhóa có trách nhiệm hướng dẫn thi hành bản quy định này.