NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VỤ TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứPháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990 ;

- Căn cứNghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Xét yêucầu nhiệm vụ công tác ;

- Theođề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tín dụngNgân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Giải thểPhòng "Giám sát phòng ngừa rủi ro" thuộc tổ chức bộ máy của Vụ Tíndụng và chuyển nhiệm vụ của Phòng này sang Trung tâm thông tin tín dụng thuộcVụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3

Các ông, bàChánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tíndụng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương thi hànhQuyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Chu Văn Nguyễn