UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức giá cấp quyền sử dụng đất tại

thị trấn Cát Bà huyện Cát Hải.

_______________

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 87/ CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ;

Xét Đề nghị Liên ngành Địa chính- Tài chính- UBND huyện Cát Hải ngày 26/12/1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt mức giá cấp quyền sử dụng đất (Bao gồm: Tiền sử dụng đất, chi phí san lấp mặt bằng, làm kè và đường thoát nước) tại thị trấn Cát Bà huyện Cát Hải cụ thể như sau:

1. Đường kè ven biển từ Công ty Du lịch đến đoạn rẽ vào chợ Cát Bà:

a) Đoạn từ Công ty Du lịch đến Đồn Biên phòng 54: 1.800.000 đ/m2.

b) Đoạn từ Đồn Biên phòng 54 đến lô số 543 theo quy hoạch của huyện: 1.500.000 đ/m2.

c) Đoạn từ lô số 597 đến hầm quân sự (lô số 573): 1.300.000 đ/m2

d) Đoạn từ lô số 572 đến lô số 552 (đường rẽ vào chợ Cát Bà): 1.400.000 đ/m2

2. Đường vòng quanh núi Một:

a) Từ lô số 4 đến lô số 9 (đối xứng qua đường): 1.500.000 đ/m2

b) Từ lô số 391 đến lô số 397 : 1.300.000 đ/m2

c) Từ lô số 10 đến lô số 20 và đối xứng : 1.000.000 đ/m2

d) Từ lô số 379 đến lô số 390 : 850.000 đ/m2

e) Từ lô số 21 đến lô số 38 và đối xứng : 750.000 đ/m2

g) Từ lô số 436 đến lô số 378 và đối xứng : 650.000 đ/m2

h). Từ lô số 39 đến lô số 63 và đối xứng : 400.000 đ/m2

i) Từ lô số 343 đến lô số 360 và đối xứng : 300.000 đ/m2

k) Vòng cua còn lại sau núi Một ( hai bên đường): 200.000 đ/m2

3. Khu vực trong ngõ đường núi Một:

a) Các ngõ có chiều sâu từ 16 đến 50 m, tính bằng 40% giá đất mặt đường.

b) Các ngõ có chiều sâu trên 50m, tính bằng 25% giá đất mặt đường.

(Kèm theo bản đồ phân lô được Sở Địa chính thông qua)

Điều 2.

1. Mức giá quy định ghi tại điều 1 áp dụng vào việc thu,nộp tiền của các hộ khi được cấp quyền sử dụng đấ, tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và cho đất.

2. Khi giá sử dụng đất trên thị trường thay đổi tăng hoặc giám từ 15% trở lên so với mức giá quy định tại quyết định này (trong khung giá quy định tại nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ) thì các ngành: Địa chính, Tài chính, Cục thuế và UBND huyện Cát Hải có trách nhiêm đề nghị điều chỉnh cho phù hợp và trình UBND Thành phố quyết đinh.

3. Giao Liên ngành : Địa chính - Tài chính và Cục thuế hướng dẫn thực hiện

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông( Bà) Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc sở Địa chính, Sở Tài chính, sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Cục trưởng Cục thuế, Chủ Tịch UBND huyện Cát Hải, Chủ Tịch UBND thị trán Cát Bà, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách