ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀ THÔNG TIN, TIÊU CHÍ LA CHN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3896/SKH ĐT-XTĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thông tin dự án và danh mục kêu gọi đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Quốc tế Huế tại Khu E - An Vân Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin chi tiết dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020.

(Phụ lục danh mục điều chỉnh và thông tin dự án công bkêu gọi đầu tư đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan đến dự án và UBND thị xã Hương Thủy có trách nhiệm công bố danh mục dự án điều chỉnh và thông tin dự án chi tiết kêu gọi đầu tư được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Danh mục, thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các Nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND thị xã Hương Thủy;
- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh;
- VP: CVP v
à các PCVP;
- CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, XT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Mục tiêu

Quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Ghi chú

1

Bệnh viện Quốc tế Huế

Khu đất có ký hiệu YT1 thuộc khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng mới Bệnh viện Quốc tế Huế với quy mô từ 420 - 480 giường bệnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, phục vụ theo yêu cầu của người bệnh, giảm tải cho Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế hiện nay. Nâng công suất khám, chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, đa dạng các loại hình dịch vụ y tế của người dân. Đặc biệt, cung cấp các dịch vụ y tế cao cấp cho các chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và vùng Trung Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Khoảng 4,2 ha

Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài

Điều chỉnh thay đổi quy mô, diện tích dự án đầu tư so với nội dung ban hành theo Quyết định 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017