ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2295/QĐ-TT g ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Tổng thể quản lý tổng hợp đới bờ (vùng ven biển) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3221/TTr-STNMT ngày 09/12/2015 về việc xin phê duyệt Kế hoạch Quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2889/STC-TCHCSN ngày 20/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung:

Bảo vệ, duy trì, phát triển các nguồn tài nguyên và môi trường đới bờ tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ;

- Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên đới bờ, giảm thiểu xung đột li ích trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế trước mắt và lợi ích bảo vệ môi trường lâu dài;

- Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường vùng ven biển, hải đảo;

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

II. Phạm vi

1. Phạm vi không gian:

- Phần trên biển: Từ bờ biển ra đến 6 hải lý.

- Phần trên đất liền: gồm 25 xã ven biển, hải đảo của các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi (theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

2. Phạm vi thời gian: Kế hoạch được xây dựng cho giai đoạn 2016 - 2020.

III. Nội dung thực hiện

1. Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ:

- Nhiệm vụ 1: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Nhiệm vụ 2: Phát triển cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý tổng hợp thông tin phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi.

2. Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên đới bờ:

- Nhiệm vụ 3: Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Quảng Ngãi.

- Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu đề xuất mô hình đồng quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

- Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu đề xuất mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng:

- Nhiệm vụ 6: Xây dựng chương trình quan trắc môi trường tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi.

4. Nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ:

- Nhiệm vụ 7: Truyền thông quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Nhiệm vụ 8: Nghiên cứu, thành lập nhóm tuyên truyền viên nòng cốt hỗ trợ công tác truyền thông về quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi.

- Nhiệm vụ 9: Xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử về quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi.

IV. Kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí của Kế hoạch quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 là 9.168 triệu đồng (cụ thể chi tiết nhiệm vụ tại phụ lục đính kèm).

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp (các đối tượng được phân giao thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu được xác định trong năm 2016 có trách nhiệm sắp xếp, bố trí trong dự toán được UBND tỉnh giao trong năm 2016 để thực hiện).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển, hải đảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

2. Sở Tài chính:

- Bố trí kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch;

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển, hải đảo: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN1dv48

CHỦ TỊCHTrn Ngọc Căng

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 27/01/2016của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Kinh phí thực hiện (đồng)

Phân kthực hiện

Nguồn kinh phí

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

A

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

I

Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ

1

Đào tạo, phát trin nguồn nhân lực cho QLTHĐB tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành liên quan; UBNDven biển, hải đảo

2.311.320.000

964.390.000

228.120.000

964.390.000

154.420.000

Sự nghiệp kinh tế

2

Phát triển cơ sở dữ liệu và hệ thống qun lý tổng hợp thông tin phục vụ QLTHĐB tnh Quảng Ngãi.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND xã ven biển, hải đảo

806.671.600

89.305.050

359.451.400

119.305.050

119.305.050

119.305.050

Sự nghiệp kinh tế

II

Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên đới bờ

3

Phân vùng chức năng đới bờ tnh Quảng Ngãi.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành liên quan; UBNDven biển, hi đảo

1.703.087.243

958.171.873

627.632.670

117.282.700

Sự nghiệp kinh tế

4

Nghiên cu đề xuất mô hình đồng quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện Lý Sơn

163.235.400

163.235.400

Sự nghiệp kinh tế

5

Nghiên cứu đề xuất mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tnh Quảng Ngãi.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các s, ban, ngành liên quan; UBND xã Bình Thuận

119.414.960

119.414.960

Sự nghiệp kinh tế

III

Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

6

Xây dựng chương trình quan trắc môi trường tổng hợp đới bờ tnh Quảng Ngãi.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND xã ven biển, hải đảo

661.209.417

661.209.417

Sự nghiệp môi trường

IV

Nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ

7

Truyền thông QLTHĐB tnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các s, ban, ngành liên quan; UBND xã ven bin, hải đảo

1.073.970.000

196.870.000

284.730.000

196.870.000

196.870.000

198.630.000

Sự nghiệp kinh tế

8

Nghiên cứu, thành lập nhóm tuyên truyền viên nòng cốt hỗ trợ công tác truyền thông về QLTHĐB.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các s, ban, ngành liên quan; UBND xã ven bin, hải đảo

231.282.700

141.532.700

28.420.000

28.420.000

32.910.000

Sự nghiệp kinh tế

9

Xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử vQLTHĐB tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các s, ban, ngành liên quan; UBND xã ven biển, hải đảo

242.850.850

92.850.850

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Sự nghiệp kinh tế

B

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHUNG

1

Hoạt động quản lý và tchức thực hiện của Văn phòng QLTHĐB.

Sở Tài nguyên và Môi trường

758.900.000

151.780.000

151.780.000

151.780.000

151.780.000

151.780.000

Sự nghiệp kinh tế

2

Hoạt động của BCĐ dự án quản lý tổng hợp đới bờ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

82.0000

16.400.000

16.400.000

16.400.000

16.400.000

16.400.000

Sự nghiệp kinh tế

3

Đánh giá việc thực hiện QLTHĐB.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND xã ven bin, hi đảo

180.444.520

90.222.260

90.222.260

Sự nghiệp kinh tế

C

Kinh phí thực hiện Kế hoch QLTHĐB tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

8.334.386.690

2.073.736.340

2.802.003.020

1.117.814.970

1.527.165.050

813.667.310

D

Dự phòng chi (10% C)

833.438.669

207.373.634

280.200.302

111.781.497

152.716.505

81.366.731

E

Tng kinh phí

9.167.825.359

1.619.900.557

3.743.412.739

1.229.596.467

1.679.881.555

895.034.041