ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨCBỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THUỘC SỞ CÔNGTHƯƠNG TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển côngnghiệp nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 18/2008/TT-BCT ngày 19/12/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triểncông nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờtrình số 71/TTr- SCT ngày 21/9/2009 của Giám đốc Sở Công thương và đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 385/TTr-SNV ngày 01 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứcbộ máy của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Côngthương tỉnh Trà Vinh như sau:

1. Vị trí, chức năng

1.1. Trungtâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp thực hiệntheo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Trung tâm có chứcnăng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công thương tại địa phương, cung cấp cácsản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và tư vấn phát triểncông nghiệp.

1.2. Trungtâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chịu sự quản lý trực tiếp,toàn diện của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra vềchuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công thương và sựkiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Trungtâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có tư cách pháp nhân, có condấu theo tên gọi, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thươngmại theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làmviệc: tại số 06, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh TràVinh.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Thực hiện theoThông tư số 18/2008/TT-BCT ngày 19/12/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấnphát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2.2. Thực hiện nhiệmvụ khác do Giám đốc Sở Công thương phân công.

3. Cơcấu tổ chức bộ máy

3.1. Trungtâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có Giám đốc và 01 Phó Giámđốc; Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công thương và trước pháp luậtvề toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ tráchmột hoặc nhiều lĩnh vực do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệmtrước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

3.2. Việcbổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theophân cấp của UBND tỉnh.

3.3. Cácphòng chuyên môn, nghiệp vụ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể; Giám đốc Trungtâm trình Giám đốc Sở Công thương quyết định thành lập các phòng chuyên môn,nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn đạt hiệu quả, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụgiữa các phòng.

3.4. Vềbiên chế: Trung tâm trước mắt giữ nguyên biên chế sự nghiệp năm 2009 đã đượcChủ tịch UBND tỉnh giao. Hàng năm Giám đốc Sở Công thương xây dựng kế hoạchbiên chế sự nghiệp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dântỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; cácquyết định trước đây quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệptrái vớiquyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBNDcác huyện- thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết địnhcó hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu