ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT PHÙ ĐIÊU, TRANH NGHỆ THUẬT THUỘC TRANG TRÍNỘI, NGOẠI THẤT DỰ ÁN HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ; Luật số 38/2009/QH12 Sửa đổi bổ sung một số điều của các luậtliên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổsung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việcban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật);

Căn cứ Công văn số 472/MTNATL-MT ngày 10/10/2013 của Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch về việc thỏa thuận thành phần Hội đồng nghệ thuật thuộc trang trínội, ngoại thất Dự án Hội Trường đa năng tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dựán đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 452/TTr-QLDA ngày 25 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồngnghệ thuật phù điêu, tranh nghệ thuật thuộc trang trí nội, ngoại thất Dự án HộiTrường đa năng tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các Ông có tênsau:

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh - Giám đốcBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Bùi Ngọc Lân - Nhà điêukhắc, Giám đốc Ban Quản lý di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủtịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Sỹ Cầm - Phó Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn Tơn - Họa sỹ, PhóGiám đốc Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Giang - Ủy viên;

5. Ông Vũ Công Trí - Giảng viênchính, Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Giang - Ủy viên;

6. Ông Phạm Công Trúc - Họa sỹ,Giảng viên chính Trưởng khoa mỹ thuật Trường trung cấp Văn hóa, Thể thao, Dulịch tỉnh Bắc Giang - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - KTS,Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu,xem xét các phương án thiết kế phù điêu, tranh nghệ thuật, tư vấn và giám sátchất lượng nghệ thuật thuộc trang trí nội, ngoại thất Dự án Hội Trường đa năngtỉnh Bắc Giang đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Thực hiện các chức năngnhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệmxây dựng ban hành quy chế làm việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyđịnh.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoànthành nhiệm vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trungtâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Giang, Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh BắcGiang; các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, VX, KTN;
+ Lưu: VT, XD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn