ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 06 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT BỔ SUNGSỐ HIỆU ĐƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24/02/2010 củaChính phủ quy định về quảnlý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010của Chínhphủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấuhạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày18/05/2011củaBộ Giao thông Vận tảihướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tảitại Tờ trìnhsố 1435/TTr-GTVT ngày 31tháng 07 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đặt bổ sung số hiệu đườngcác tuyến đường tỉnh như sau:

STT

Số hiệu đường

Điểm đầu

Điểm cui

1

ĐT.741B

Ngã 3 Bố Lá (giáp ĐT.741)

Ngã 3 Bia chiến thắng Bàu Bàng (giáp QL13)

2

ĐT.749C

Ngã 3 ấp Bàu Bàng (giáp QL13)

Ngã 3 suối Đòn Gánh (giáp ĐT.749A)

3

ĐT.749D

Ngã 3 Long Tân (giáp ĐT.749A)

Ngã 4 Chú Thai (giáp ĐT.744)

Điều 2. Căn cứ theo yêu cầu thực tế, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. Thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đặt số hiệu đường bộ hệ thống đường huyện; đặt tên đường xã trên địabàn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vàThủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ; Bộ GTVT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP (Trúc, Lượng), Th. Km, Hg, TH;
- Lưu:VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Trần Văn Nam