THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "MINISCADA THÀNH PHỐ TAM KỲ" VÀ DỰ ÁN"MINISCADA THÀNH PHỐ PLEIKU" SỬ DỤNG VỐN ODA VAY ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦPHẦN LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụngnguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhàtài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 6714/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mụcDự án "miniSCADA thành phố Tam Kỳ" và Dự án "miniSCADA thành phốPleiku" sử dụng ODA vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, với các nội dungchủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ CôngThương.

- Chủ dự án: Tổng công ty Điện lựcmiền Trung

2. Mục tiêu của hai dự án: Tự độnghóa quá trình điều khiển và vận hành lưới điện phân phối tại tỉnh Quảng Nam vàtỉnh Gia Lai nhằm giảm tổn thất điện năng và giảm thiểu thời gian mất điện dosự cố, tăng hiệu quả vận hành và an toàn trong vận hành điều độ cung cấp điện,đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực dự án, góp phần nâng cao độ tin cậy vàhiệu quả của dịch vụ cung cấp điện.

3. Dự án "miniSCADA thành phốTam Kỳ":

- Mức vốn đầu tư: 4,61 triệu USD,trong đó: vốn vay ODA là 3,35 triệu USD, vốn đối ứng là 26,3 tỷ đồng (tươngđương 1,26 triệu USD).

- Thời gian thực hiện Dự án: 24tháng.

- Cơ chế tài chính trong nước đốivới nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cho vay lại toàn bộ để thực hiện Dự án.

- Vốn đối ứng: Chủ dự án tự cânđối.

4. Dự án "miniSCADA thành phốPleiku":

- Mức vốn đầu tư: 4,57 triệu USD,trong đó: vốn vay ODA là 3,2 triệu USD, vốn đối ứng là 28,65 tỷ đồng (tươngđương 1,37 triệu USD).

- Thời gian thực hiện Dự án: 24tháng.

- Cơ chế tài chính trong nước đốivới nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cho vay lại toàn bộ để thực hiện Dự án.

- Vốn đối ứng: Chủ dự án tự cânđối.

Điều 2.Bộ Công Thương tiếpthu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt và tổ chứcthực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệuquả vốn vay ODA.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao và các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải