THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 10 tháng12 năm 2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lướitrường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủtục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉhoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện;

Căn cứ Công văn số 1136/TTg-KGVX ngày 08 tháng 7năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Học viện Cán bộThành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovà Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố HồChí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Học viện Cán bộ Thành phố HồChí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cánbộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính của Học viện: Số 324 đường Chu Văn An,phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minhlà cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; chịu sự quản lý nhà nước củaBộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo; có tư cách pháp nhân, con dấu vàtài khoản riêng. Thành ủy Thành phố HồChí Minh là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, quy hoạch, kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; về tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách đối vớicán bộ, giảng viên và người học và Ủy bannhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản về mặt nhà nước đối với Học viện.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng đàotạo trình độ cao về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứccủa Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với trường chínhtrị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được mở ngành đào tạo và cấp vănbằng trình độ đại học, sau đại học theo quy định của pháp luật; có nhiệm vụ bồidưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhànước; về kiến thức và kỹ năng quản nhànước; thực hiện triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu và tư vấnvề chính sách cho các cấp quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác, liên kếtđào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Điều 3. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minhhoạt động theo quy định hiện hành của Điều lệ trường đại học và Quyết định củaThủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phépthành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập,chia, tách, giải thể trường đại học, học viện; chấp hành các quy định có liênquan về việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý của các cơ quan cóthẩm quyền của Đảng và Nhà nước.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệmkiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạođại học và tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liênquan và Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TKBT, TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam