BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1879/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Chỉthị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 ủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ công văn số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

Xét đề nghị ởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng Ban;

3. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, thành viên;

4. Ông Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ ính, thành viên;

5. Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, thành viên;

6. Ông Nguyễn Hoàng Học, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, thành viên;

7. Ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng, thành viên;

8. Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thành viên;

9. Bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công ng

10. Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, thành viên;

11. Bà Lê Hương Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, thành viên;

12. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, thành viên;

13. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, thành viên;

14. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, thành viên;

15. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, thành viên;

16. Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, thành viên;

17. Ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thành viên;

18. Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thành viên;

19. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, thành viên;

20. Ông Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, thành viên;

21. Ông Trần Xuân Phương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên thường trực.

Điều 2. Ban Vì sự tiến bộ ổ giúp việc gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Xuân Phương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng;

2. Bà Phạm Hồng Yến, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;

3. Bà Vũ Thị Là, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;

4. Bà Nguyễn Thúy Lan, Phó ban Nữ công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, thành viên;

5. Bà Đỗ Thúy Nga, Chuyên viên Văn phòng Bộ, thành viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo Quy chế hoạt động

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn khác theo quy định.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1217/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điều 6;Nam;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

BỘ TRƯỞNGTrương Minh Tuấn