ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 605/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀPHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨCXUYÊN QUỐC GIA VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ PHÒNG NGỪA, TRỪNG TRỊ, TRẤN ÁP TỘI BUÔN BÁNNGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiệnCông ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòngngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờtrình số 1028/TTr-CAT ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thực hiện Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ướcchống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừngtrị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàntỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh cótrách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triểnkhai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kểtừ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾTĐỊNH SỐ 605/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA VÀ NGHỊĐỊNH THƯ VỀ PHÒNG NGỪA, TRỪNG TRỊ, TRẤN ÁP TỘI BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤNỮ, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 17/7 /2013 của UBND tỉnh BìnhĐịnh)

Thực hiện Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiệnCông ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (sau đây gọi tắt là Công ước)và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệtlà phụ nữ, trẻ em (sau đây gọi tắt là Nghị định thư), UBND tỉnh xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Xác định nội dung, lộ trình nội Luật hóa cácquy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thưvề phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻem góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hợp tác quốc tếtrong phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

b. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng,hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; trách nhiệm của các sở,ngành; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, nhất là phát huy vai trònòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thốngchính trị và toàn xã hội trong thực hiện thắng lợi Công ước chống tội phạmxuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bánngười, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phảiđồng bộ, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ViệtNam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm2020, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, chương trìnhxây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

b. Các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyềnđịa phương được giao chủ trì thực hiện hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệmvụ nêu trong Kế hoạch phải tích cực chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức triểnkhai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

c. Bảo đảm quan hệ chặt chẽ, phối hợp đồng bộgiữa các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc kịp thờigiải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắcphát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

d. Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thựchiện Công ước, Nghị định thư và pháp luật về phòng, chống tội phạm phải đượctiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

Việc triển khai Công ước và Nghị định thư đượctổ chức thực hiện gắn với các chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống tộiphạm trên địa bàn tỉnh, nhất là Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 vềviệc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chốngtội phạm giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 vềviệc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạmmua bán người giai đoạn 2011 - 2015 và các Chương trình, Kế hoạch hành độngkhác đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tập trung một số nội dungsau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấnvề nội dung Công ước, Nghị định thư và pháp luật của Việt Nam có liên quan

a. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước, Nghịđịnh thư và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liênquan, nhằm thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làmcông tác nghiên cứu, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tộiphạm ở các sở, ngành, hội đoàn thể, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dântrên địa bàn tỉnh.

- In, cấp tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâuvề Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chocác lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

b. Phân công

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành,hội đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức biên soạn, in ấn, quán triệt, tổchức tập huấn chuyên sâu về Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạmpháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan cho các lực lượng được giaonhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sátnhân dân tỉnh tổ chức quán triệt những nội dung của Công ước, Nghị định thư vàcác văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan cho lãnhđạo, cán bộ thuộc ngành Tòa án, Viện kiểm sát từ cấp tỉnh đến huyện theo hướngdẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; phối hợp Côngan tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước, Nghị địnhthư và các văn bản pháp luật của Việt Nam có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, BCH Quân sựtỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông, sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định,Văn phòng Báo Tuổi trẻ, Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Định, UBND các huyện, thịxã, thành phố.

c. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

2. Những nghiệm vụ trọng tâm trước mắt để tổchức thực hiện toàn diện nội dung Công ước và Nghị định thư trên phạm toàn tỉnh

a. Nhiệm vụ

- Rà soát đề xuất, sửa đổi, bổ sung văn bản phápluật có liên quan về phòng, chống tội phạm cho phù hợp với Công ước và Nghịđịnh thư, trong đó chú ý các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành BộLuật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Tương trợtư pháp, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, phân công tráchnhiệm cho các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai,theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Công ước và Nghị định thư.

- Tham gia góp ý dự thảo các Đề án nghiên cứu vềhoạt động điều tra đặc biệt, hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự; dự thảocác văn bản của Chính phủ, Bộ Công an thực hiện các Điều ước quốc tế songphương, đa phương trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyểngiao người đang chấp hành hình phạt tù; thực hiện các điều ước quốc tế, thỏathuận quốc tế tăng cường năng lực quốc gia trong thực thi Công ước và Nghị địnhthư; dự thảo Đề án nghiên cứu về việc gia nhập Nghị định thư về chống đưa ngườidi cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không khi Chính phủ yêu cầutham gia.

- Tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hộithảo do Chính phủ, Bộ Công an tổ chức nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm, tiếp nhậnhỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tổ chức, biện pháp, phương tiện và sử dụng trangthiết bị trong phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức xuyên quốcgia nói riêng theo quy định của Công ước và Nghị định thư.

b. Phân công

- Cơ quan Chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, hội đoàn thể vàUBND các huyện, thị xã, thành phố.

c. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

3. Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luậtViệt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm cótổ chức xuyên quốc gia theo nội dung Công ước và Nghị định thư

a. Nhiệm vụ

- Tích cực tham gia các tổ chức diễn đàn, hộinghị, hội thảo quốc tế diễn ra trong nước do Chính phủ, Bộ Công an chủ trì đểtrao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, đào tào cán bộ, hỗ trợ nâng cao kỹthuật, nghiên cứu hoàn thiện về thể chế về phòng, chống tội phạm có tổ chứcxuyên quốc gia theo yêu cầu của Công ước và Nghị định thư; tăng cường thực hiệncác hợp tác quốc tế khi Bộ Công an, Chính phủ đã ký kết.

- Chủ động tham gia đề xuất, bổ sung các giảipháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổchức và tội phạm có yếu tố nước ngoài nói riêng, phù hợp với tình hình và điềukiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế vềtương trợ tư pháp nhằm tăng cường hiệu quả, năng lực cho đơn vị, cán bộ trựctiếp làm công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Phối hợp cáccơ quan, đơn vị liên quan trong phòng, chống các hoạt động liên quan đến đưangười di cư trái phép ra nước ngoài bằng đường bộ, đường biển và đường không.

- Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết công tác tổchức triển khai Công ước và Nghị định thư.

b. Phân Công

- Chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, hội đoàn thểvà UBND các huyện, thị xã, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhànước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hàng năm, các sở, ngành, hội đoàn thể và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố chủ động lập dự toán ngân sách, bảo đảm kinh phícủa đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng năm 2013, các sở,ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương chủ động bố trí kinh phí trong dựtoán ngân sách nhà nước đã được giao năm 2013 để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, cónhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnKế hoạch này trên địa bàn tỉnh; phối hợp các sở, ngành, hội đoàn thể và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổithông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến thực hiệnCông ước và Nghị định thư.

2. Giao Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh thammưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai Kế hoạch này; chủ trìphối hợp trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ, hỗ trợkhác theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể,UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh liên hệ về Ban Chỉ đạo phòng, chống tộiphạm tỉnh (qua Công an tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để được hướngdẫn thực hiện thống nhất./.