ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai

trực thuộc Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 72/CP , ngày 31/10/1995 của Chính phủ và Thông tư số 08/LĐ-TBXH-TT , ngày 10/3/1997 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội, hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;

Căn cứ văn bản số 1948/LĐ-TBXH-XTVL , ngày 07/6/1999 của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc nhất trí thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai (Trên cơ sở chuyển Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Lào Cai thành Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai).

Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Lao động - TBXH tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động TBXH, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch hoạt động.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Phường Phố mới - thị xã Lào Cai - tỉnh Lào Cai (Cơ sở của Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm).

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo đúng mục II Thông tư 08/LĐ-TBXH-TT , ngày 10/3/1997 của Bộ Lao động đã quy định.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm dịch vụ việc làm:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và 01 Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, phó giám đốc thực hiện theo đúng thông tư 08/LĐ-TBXH-TT của Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn và theo đúng phân cấp về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh đã quy định.

Trung tâm có các tổ chuyên môn sau:

+ Tổ hành chính - tổng hợp

+ Tổ đào tạo dạy nghề

+ Tổ dịch vụ việc làm.

Biên chế của Trung tâm: Được bố trí từ 4 - 5 biên chế HCSN, số viên chức cần thêm theo yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm được phép hợp đồng theo quy định.

Điều 4. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan trong tỉnh và Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng