ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Của UBND tỉnh Lào Cai về tổ chức bộ máy (các phòng

chuyên môn) thuộc UBND các huyện trong tỉnh

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;

Căn cứ Nghị quyết 109/HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp tổ chức, biên chế hành chính sự nghiệp;

Theo đề nghị của ông trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ máy quản lý Nhà nước của các huyện, gồm các phòng chuyên môn như sau:

1. Văn phòng UBND huyện (đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: tổng hợp, HCQT, thi đua, trọng tài kinh tế, tư pháp, y tế, dân số, chăm sóc bảo vệ trẻ em).

2. Phòng Kế hoạch thống kê (đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: kế hoạch, thống kê).

3. Phòng Tài chính – Thương nghiệp (đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: tài chính, giá thương nghiệp, quản lý thị trường).

4. Phòng Tổ chức – Lao động xã hội (đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: tổ chức, lao động, thương binh xã hội)

5. Phòng Nông – Lâm nghiệp (đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, định canh định cư, kinh tế mới, quản lý ruộng đất, lương thực)

6. Phòng Công nghiệp xây dựng (đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng giao thông vận tải)

7. Phòng Văn hóa TT-TT (đảm nhiệm các lĩnh vực)

8. Phòng Giáo dục – Đào tạo (đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: giáo dục phổ thông, tuyển sinh, hướng nghiệp)

9. Thanh tra

10. Công an huyện

11. Ban chỉ huy quân sự huyện.

Điều 2: Biên chế, quỹ lương các phòng chuyên môn của UBND huyện (trừ Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện) thuộc khu vực không sản xuất vật chất (ngành quản lý nhà nước) được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm (có quyết định riêng).

- Chủ tịch UBND các huyện có trách nhiệm sắp xếp lại tổ chức, bố trí lại cán bộ hợp lý theo quyền hạn được giao, đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, phát huy được tốt hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng