ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2506/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2830/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2011 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ Chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ thi hành Luật Bo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Th tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý rừng;

Xét đề nghị của Sở NN&PTNT tại Công văn số 53/SNN-LN ngày 15/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh toàn bộ cụm từ “C22 - Tổng cục cảnh sát” tại Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt trồng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khoảnh 1, 2, 3, 4 tiểu khu 389, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 điều chỉnh Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh thành “Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an”.

Điều 2.Những nội dung khác tại Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBNDtỉnh không thay đổi.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTN;
- Lưu: VT (Đ.Thng QĐ 11)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai