ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 188/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 02 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 củay ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 20/01/2015 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp;
-
TTr HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
-
Công báo tỉnh;
-
Sở, ban, ngành tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã;
-
Lưu: VT, KHTH, NC.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 188/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

TT

Tên loại vb

Số, ký hiệu ngày, tháng vb

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

328/2004/NQ-HĐND ngày 31/12/2004

Nghị quyết vviệc ban hành danh mục các loại phí trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết s 40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

28/12/2014

2.

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007

Nghị quyết vviệc ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nghị quyết s40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

28/12/2014

3.

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND ngày 22/12/2008

V/v thông qua quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Nghị quyết s40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 quy định mức thu, quản lý, sdụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

28/12/2014

4.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND 23/7/2009

Nghị quyết vviệc quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp trên địa bàn tỉnh thay thế.

28/12/2014

5.

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND 25/12/2009

Nghị quyết vviệc thu phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Nghị quyết s40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

28/12/2014

6.

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010

Ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các phường thuộc thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

28/12/2014

7.

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011

Về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 – 2013.

Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 thay thế.

01/01/2015

8.

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nghị quyết s 33/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

28/12/2014

9.

Quyết định

34/2004/QĐ-UBND ngày 19/4/2004

Vviệc quy định thời gian làm việc trong tuần của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s 22/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh v/v quy định giờ giấc làm việc hành chínhtrên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

06/11/2014

10.

Quyết định

40/2004/QĐ-UBND ngày 24/5/2004

V/v ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Đk Nông.

Quyết định s 646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

11.

Quyết định

51/2004/QĐ-UBND ngày 29/6/2004

Vviệc ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật.

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

12.

Quyết định

54/2004/QĐ- UBND ngày 30/6/2004

Vviệc quy định đầu tư theo hình thức xây dựng trả chậm

29/4/2014

13.

Quyết định

55/2004/QĐ-UBND ngày 30/6/2004

Ban hành quy định v chế độ báo cáo thống kê hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

29/4/2014

14.

Quyết định

75/2004/QĐ-UBND ngày 15/11/2004

Vviệc ban hành Quy chế tuyển công chức cấp tỉnh, huyện.

29/4/2014

15.

Quyết định

1194/2004/QĐ-UBND ngày

18/11/2004

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cấp phép xây dựng nhà ở tại đô thị Gia Nghĩa.

29/4/2014

16.

Quyết định

28/2005/QĐ- UBND ngày 08/6/2005

Vviệc ban hành công báo cấp tỉnh.

29/4/2014

17.

Quyết định

40/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

V/v ban hành quy chế tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô áp dụng cho đối tượng là đồng bào dân tộc ít người có trình độ văn hóa thấp.

29/4/2014

18.

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Bộ đơn giá xây dựng công trình- Phần xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

19.

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

29/4/2014

20.

Quyết định

33/2006/QĐ-UB ngày 13/9/2006

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền shữu công trình xây dựng

29/4/2014

21.

Quyết định

38/2006/QĐ- UBND 21/9/2006

Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt, khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

29/4/2014

22.

Quyết định

47/2006/QĐ- UBND ngày 20/12/2006

Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s 25/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND,UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

16/11/2014

23.

Quyết định

48/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

V/v ban hành bộ đơn dự toán phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia nghĩa.

Quyết định s646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

24.

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

V/v ban hành bộ đơn giá dự toán hệ thống thoát nước tại thị xã Gia Nghĩa.

29/4/2014

25.

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

29/4/2014

26.

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 17/01/2008

Về việc ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã.

29/4/2014

27.

Quyết định

10/2008/QĐ- UBND ngày 03/4/2008

Về việc ban hành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2008 - 2020.

29/4/2015

28.

Quyết định

11/2008/QĐ- UBND ngày 06/5/2008

Về việc ban hành quy định, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 củaUBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

29.

Quyết định

17/2008/QĐ- UBND ngày 04/6/2008

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s25/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

16/11/2014

30.

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s 16/2014/QĐ- UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thay thế.

17/8/2014

31.

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 09/2/2009

Quyết định vmức thu, nộp, quản lý, sử dụng và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Quyết định s 429/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 bãi bỏ.

20/3/2014

32.

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009

Vviệc ban hành quy định vquản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định s 20/2014/QĐ- UBND ngày 03/10/2014 v/v ban hành quy định vquản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

13/10/2014

33.

Quyết định

11/2009/QĐ- UBND ngày 09/6/2009

Về việc ban hành Quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s 19/2014/QĐ- UBND ngày 02/10/2014 quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

12/10/2014

34.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UB ND ngày 13/9/2006 củay ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 củaUBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

35.

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009

Vviệc ban hành Quy định vkhai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước vào nguồn nước quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

29/4/2014

36.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

29/4/2014

37.

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010

Ban hành quy định quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ; mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; ấp trứng gia cầm và sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

38.

Quyết định

13/2010/QĐ- UBND, ngày 16/6/2010

Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư và lưu trtỉnh.

Quyết định s 14/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh thay thế.

25/8/2014

39.

Quyết định

24/2010/QĐ- UBND, ngày 06/8/2010

Ban hành quy chế quản lý các cơ sở lưu trữ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Quyết định s646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 củaUBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

40.

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010

Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s 09/2014/QĐ- UBND ngày 02/6/2014 ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thay thế.

12/6/2014

41.

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

Ban hành Danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Quyết định s646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL.

29/4/2014

42.

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

Ban hành quy định vhạn mức giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân; Diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s 32/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 v/v ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích được tách thửa đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

05/01/2015

43.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

Vquy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định s 1985/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 về việc bãi bỏ các quyết định quy định về giá bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bãi bỏ.

27/12/2014

44.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

Ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Quyết định s 11/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thay thế.

27/6/2014

45.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012

V/v bsung mục III, phụ lục ban hành kèm theo QĐ s27/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 v/v quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s1985/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 về việc bãi bỏ các quyết định quy định về giá bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bãi bỏ.

27/12/2014

46.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định s27/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

27/12/2014

47.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013

Ban hành Quy định bsung một stiêu chí và mức đạt của một stiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định s 23/2014/QĐ- UBND ngày 27/10/2014 ban hành quy định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gđ văn hóa, thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh ĐN thay thế.

07/11/2014

48.

Quyết định

28/2013/QĐ- UBND ngày 31/12/2013

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2014.

Quyết định s 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 v/v quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019.

01/01/2015

Tổng số: 48 văn bản: 08 Nghị quyết; 40 Quyết định.

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại vb

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

1.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 Vviệc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết. Điều 2 Quy định kèm theo Nghị quyết.

Nghị quyết s40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bãi bỏ.

28/12/2014

2.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 ban hành quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mục III, mục IV Điều 1

Quyết định s 10/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 củaUBND tỉnh về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh bãi bỏ.

12/6/2014

3.

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Khoản 2 Điều 1; khoản 3 Điều 4; Chương III và cụm từ “rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL” được quy định tại quy chế.

Quyết định s646/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL

29/4/2014

4.

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông.

Điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 5; Điều 6; khoản 6 Điều 7; khoản 10 Điều 15; Điều 17; Điều 18; Điều 19; khoản 1, khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; điểm C khoản 1 Điều 28; khoản 2 Điều 29.

Quyết định s 08/2014/QĐ- UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

24/5/2014

5.

Quyết định

05/2013/QĐ- UBND ngày 25/01/2013 Ban hành Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Khoản 6 Điều 5; khoản 4, 5, 7 Điều 10; khoản 4 Điều 12; khoản 3, 4 Điều 13; khoản 1 Điều 21; khoản 1, 2 Điều 22; khoản 1, 3 Điều 23; Điều 24, Điều 25.

Quyết định s 12/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

27/6/2014

6.

Quyết định

13/2013/QĐ- UBND ngày 04/7/2013 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Khoản 1 Điều 7

Quyết định s 21/2014/QĐ- UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

17/10/2014

Tổng số: 6 văn bản, 01 Nghị quyết, 05 Quyết định