THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỰC HIỆN GÓI CAM KẾT THỨ 9 VỀ DỊCHVỤ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ASEAN TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ(AFAS)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủthay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải tại Công văn số 14185/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồngý nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vn tải hàng không ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ(AFAS).

Điều 2.Ủyquyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng ký Nghị địnhthư trên tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN lần th21 (ATM 21) tổ chức tại Ma-lai-xi-a tháng 11 năm 2015.

Điều 3. BộGiao thông vận tải thực hiện thủ tục phê duyệt Nghị định thư trên sau khi kýtheo quy định hiện hành.

Điều 4. BộNgoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định./.


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, Ngoại giao, Công Thương, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).đh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng