THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủthay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải tại Công văn số 14398/TTr-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồngý nội dung dự thảo Thỏa thuận hợp tác về hàng không dân dụng giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a.

Điều 2. Đồngý Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ký văn kiện trên vớiđại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ma-lai-xi-a tại Hộinghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN lần thứ 21 (ATM 21) tổ chứctại Ma-lai-xi-a tháng 11 năm 2015.

Điều 3. BộGiao thông vận tải thực hiện thủ tục phê duyệt Thỏa thuận trên sau khi ký theoquy định hiện hành.

Điều 4. BộNgoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định./.


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Th tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).đh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng