ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯNGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CPngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nướcở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 29/08/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định áp dụng cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quantrực tiếp tới tổ chức, cá nhân của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh QuảngNgãi;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chínhtỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015; Quyết định 164/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 củaChủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm2013,

Theo đề nghị của UBND huyệnTư Nghĩa tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 26/9/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tạiCông văn số 1606/SNV ngày 21/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèmtheo Quyết định này Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện TưNghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Những thủ tụchành chính trong các lĩnh vực, công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giảiquyết của UBND huyện Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa nhưng chưa quy địnhtại Đề án này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, quy địnhcủa UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Giao Chủ tịchUBND huyện Tư Nghĩa phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chứctriển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin vàTruyền thông, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Cụctrưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

ĐỀ ÁN

THỰCHIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA
(Kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhQuảng Ngãi)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNGĐỀ ÁN

- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chínhphủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011-2020;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửaliên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 29/08/2007của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửaliên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cánhân của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 26/3/2012của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn2012-2015; Quyết định 164/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh banhành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2013.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀNGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- Thực hiện cơ chế một cửa hiệnđại tại UBND huyện Tư Nghĩa là nhằm từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứngdịch vụ hành chính công của UBND huyện và các cơ quan nhà nước có liên quan đốivới tổ chức, cá nhân; từng bước xây dựng nền hành chính ở địa phương trong sạch,vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Tổ chức, cá nhân khi có nhucầu giải quyết hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tư Nghĩa,Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và một số cơ quan liên quan, chỉ cần liên hệ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện;

- Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức,cá nhân có thêm kênh thông tin trao đổi với UBND huyện trong quá trình giảiquyết các thủ tục hành chính;

- Nâng cao tinh thần tráchnhiệm, thái độ phục vụ và kỹ năng hành chính của công chức, viên chức khi giảiquyết công việc thuộc thẩm quyền; đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp giữacác cơ quan hành chính trong việc thẩm tra, xác minh và giải quyết các yêu cầucủa tổ chức, cá nhân.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Thủ tục hành chính đơn giản,rõ ràng, đúng pháp luật;

- Công khai minh bạch các hồ sơ,thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cánhân và hoạt động công vụ;

- Mọi quan hệ tiếp nhận, giảiquyết và trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại một đầu mốiduy nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tư Nghĩa;

- Bảo đảm giải quyết công việcnhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân;

- Tinh thần, thái độ và chấtlượng phục vụ của công chức, viên chức là thước đo hiệu quả giải quyết yêu cầucủa tổ chức, cá nhân.

- Việc phối hợp để giải quyếtcông việc của tổ chức, cá nhân là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cóliên quan.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁPDỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Tư Nghĩa làcơ chế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết côngviệc của tổ chức, cá nhân trên một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyềncủa UBND huyện Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện và các phòng (ban) chức năng, cơquan, đơn vị có liên quan; cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực Tài nguyên - Môitrường

Liên kết mô hình một cửa của dựán VLAP để thực hiện đồng bộ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; táchthửa, hợp thửa; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển nhượngquyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thừa kế, tặng cho quyền sử dụngđất, quyền về sở hữu nhà ở gắn liền với đất; đăng ký cho thuê, cho thuê lạiquyền sử dụng đất; xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; đăng kýthế chấp, đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xoáđăng ký thế chấp, bảo lãnh; cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.

b) Lĩnh vực xây dựng và nhà ở

Cấp giấy phép xây dựng mới, cảitạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở và các công trình; cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng tài sản gắn liền với đất; thẩm định hồ sơ về quy hoạch xây dựng các khuchức năng trên địa bàn huyện.

c) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Cấp giấy phép kinh doanh; thayđổi nội dung đăng ký kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;thông báo tạm ngừng, nghỉ đăng ký kinh doanh.

d) Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Cấp lại bản chính giấy khaisinh; thay đổi cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dântộc, xác định lại giới tính; bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.

đ) Lĩnh vực công chứng, chứngthực:

Chứng nhận hợp đồng dân sự nhưhợp đồng thuê nhà, vay tiền; hợp đồng mua bán tài sản, tặng cho, thế chấp tàisản gắn liền với đất; hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất; hợp đồngủy quyền quản lý tài sản gắn liền với đất; chứng thực bản sao từ bản chính cácgiấy tờ, văn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của ngườidịch trong các giấy tờ văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từtiếng Việt sang tiếng nước ngoài và chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếngnước ngoài; đồng thời, phối hợp với Công an huyện thực hiện việc làm mới Chứngminh nhân dân cho người dân.

Ngoài các lĩnh vực trên, Chủtịch UBND huyện Tư Nghĩa được chủ động lựa chọn các lĩnh vực khác còn lại đưavào thực hiện cơ chế một cửa hiện đại, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định vàbáo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Từ năm 2014 trở đi, UBND huyệnTư Nghĩa lựa chọn một số thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới tổ chức, cánhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan hành chính nhà nướccấp tỉnh mà UBND huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ ban đầu, để xây dựng Đề ánthực hiện cơ chế một cửa liên thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúngquy định tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng có yêu cầu: tổchức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính.

b) Đối tượng thực hiện:

- Lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịvà công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị có liên quan.

IV. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUYTRÌNH XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA HIỆN ĐẠI

1. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả theo cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Tư Nghĩa chịu sự quản lý toàndiện của Văn phòng HĐND và UBND huyện do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyệntrực tiếp phụ trách.

b) Công chức, viên chức làm việctại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do cấp có thẩm quyền điều động, phân côngtheo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệmvụ được giao theo cơ chế một cửa hiện đại.

c) Mối quan hệ hoạt động giữa Bộphận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng, ban chuyên môn là mối quan hệ phốihợp công tác trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thông qua các quy trìnhxử lý công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồsơ của tổ chức và cá nhân đến giao dịch; đôn đốc và trả kết quả đã giải quyếtcủa các phòng, ban chuyên môn cho tổ chức và cá nhân; kiểm tra các phòng, banchuyên môn giải quyết theo đúng tiến độ, thời gian quy định.

d) Chế độ chính sách của Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả

Lương và các khoản phụ cấp (nếucó) của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết do cơquan đang quản lý công chức, viên chức chi trả. Riêng phương tiện làm việc,trang phục và phụ cấp cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả do UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm phối hợp với cơquan chức năng liên quan tổ chức thực hiện trang bị và chi trả theo quy địnhcủa nhà nước.

đ) Địa điểm làm việc của Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả: Được đầu tư, xây dựng trong khuôn viên trụ sở UBND huyệnTư Nghĩa.

2. Quy trình xử lý thủ tụchành chính theo cơ chế một cửa hiện đại

UBND huyện Tư Nghĩa ban hành quytrình tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại, phùhợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cơ quan có liên quan và chương trìnhphần mềm, tính năng, công dụng của từng trang thiết bị, đảm bảo đúng các nguyêntắc thực hiện được quy định tại điểm 3 Mục II của Đề án này.

V. CÁC NHIỆM VỤ CẦN THIẾT ĐỂXÂY DỰNG MÔ HÌNH MỘT CỬA HIỆN ĐẠI VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

a) Lựa chọn tư vấn theo quy địnhcủa pháp luật để ký hợp đồng cung cấp các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tintrong giải quyết các thủ tục hành chính.

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng côngnghệ thông tin (mạng LAN, MAN) để kết nối giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảvới các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổchức, cá nhân.

c) Đào tạo, chuyển giao ứng dụngcông nghệ thông tin.

d) Tổ chức thực hiện việc muasắm máy vi tính và các trang thiết bị khác phục vụ cho việc triển khai cơ chếmột cửa hiện đại, đúng quy định của nhà nước.

đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu đồngbộ lên Trang thông tin điện tử (Website) của huyện, Cổng thông tin điện tử của tỉnhđể cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân theo tiêu chí quy định tại Nghị địnhsố 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách nhà nước (cấptỉnh, cấp huyện và các nguồn khác) và được thực hiện theo đúng quy định của phápluật, bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả và kinh phí mua sắm, nâng cấp trang thiết bị và phần mềm … để ứngdụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc theo cơ chế một cửa hiện đại.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND huyện TưNghĩa có trách nhiệm:

a) Thành lập Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyệnphụ trách.

b) Ban hành quy trình, thủ tụctiếp nhận, xử lý, trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại và Quy chế tổ chức,hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

c) Triển khai ứng dụng công nghệthông tin, xây dựng hệ thống mạng LAN, MAN để kết nối, cung cấp thông tin và xửlý thông tin giữa cơ quan liên quan qua môi trường mạng; đồng thời, nghiên cứuvăn bản số 678/STTTT-KHTC ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướngdẫn triển khai hệ thống một cửa điện tử để lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầutư ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơchế hiện đại, đúng quy định hiện hành.

d) Lập thủ tục đầu tư xây mớitrụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thủ tục đầu tư mua sắm,lắp đặt trang thiết bị tin học (phần cứng và phần mềm), các thiết bị khác liênquan tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

đ) Niêm yết công khai các quyđịnh, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thờigian giải quyết từng loại thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả.

e) Tổ chức tập huấn hoặc cử côngchức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tinvà kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc;trong đó, chú trọng đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm việc ở Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả và công chức, viên chức xử lý công việc ở các phòng,ban chuyên môn và các cơ quan có liên quan.

g) Có các hình thức thông báo,tuyên truyền thích hợp để tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của cơ chế một cửahiện đại tại UBND huyện Tư Nghĩa.

h) Định kỳ hàng quý, 6 tháng vàhàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo;kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

i) Thường xuyên rà soát quytrình, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ; cải tiến phần mềm, trang thiết bị,cải tiến lề lối làm việc, … để từng bước nâng cao chất lượng thực hiện cơ chếmột cửa hiện đại tại UBND huyện, đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Nội vụ theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và kịpthời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiệncơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Tư Nghĩa.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để UBND huyện Tư Nghĩaxây mới trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; mua sắm trangthiết bị tin học, phương tiện làm việc và các thiết bị khác cho Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả và các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện cơ chế mộtcửa hiện đại tại UBND huyện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

4. Sở Thông tin và Truyềnthông hỗ trợ kỹ thuật, hạ tầng thông tin và đảm bảo hoạt động của Trang thôngtin điện tử của huyện Tư Nghĩa trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính côngtheo quy định tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việcứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết địnhsố 1367/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt lộtrình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020.

5. Giám đốc Công an tỉnh,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và các cơ quancó liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử công chức, viên chức đến làm việctại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tư Nghĩa theo đề nghị củaChủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa./.