ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dântỉnh: số 1252/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộtỉnh Hưng Yên; số 1785/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 về việc thành lập Hội đồng quảnlý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹbảo trì đường bộ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Giao thông Vận tải; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộtỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘIĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhântỉnh)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ hoạtđộng của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắtlà Hội đồng Quỹ); trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thànhviên Hội đồng Quỹ và Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên (sau đây gọitắt là Văn phòng Quỹ).

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Quỹ

1. Hội đồng Quỹ làm việc theo chế độ tập thể;chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng Quỹ; Chủ tịch Hội đồng Quỹchịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên(sau đây gọi tắt là Quỹ) trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước phápluật; các thành viên Hội đồng Quỹ chịu trách nhiệm cá nhân đối với các côngviệc được phân công trước Chủ tịch Hội đồng Quỹ và trước pháp luật.

2. Hội đồng Quỹ quyết định các vấn đề theonguyên tắc đa số, phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quỹ có giá trịngang nhau. Quyết định của Hội đồng Quỹ có hiệu lực khi có trên 2/3 số thànhviên Hội đồng Quỹ biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng Quỹ có quyền bảolưu ý kiến của mình (Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì quyết địnhcuối cùng do Chủ tịch Hội đồng Quỹ quyết định).

3. Trong một số trường hợp cần thiết, việc lấy ýkiến của thành viên Hội đồng Quỹ có thể thực hiện bằng văn bản.

4. Hội đồng Quỹ họp định kỳ để xem xét và quyếtđịnh những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hộiđồng Quỹ có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầucủa Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ.

5. Hội đồng Quỹ chỉ họp khi có trên 1/2 số thànhviên tham dự. Thành viên vắng mặt phải báo cáo lý do vắng mặt và gửi phiếu biểuquyết của mình về Hội đồng Quỹ.

6. Nội dung và kết luận cuộc họp phải được ghichép đầy đủ vào biên bản. Kết luận của cuộc họp được thể hiện bằng nghị quyết,quyết định. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quỹ phải được gửi tới tất cảcác thành viên Hội đồng Quỹ.

Điều 3. Chế độ làm việc của Hội đồng Quỹ

1. Hội đồng Quỹ họp định kỳ mỗi quý một lần, cáctrường hợp họp đột xuất khác do Chủ tịch Hội đồng Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hộiđồng Quỹ được phân công có quyền triệu tập. Người chủ trì các cuộc họp là Chủtịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được phân công.

2. Giữa hai kỳ họp của Hội đồng Quỹ và công việcthường xuyên của Hội đồng Quỹ do Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ trực tiếp chỉ đạogiải quyết theo trách nhiệm được phân công hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quỹquyết định.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUỸ

Điều 4. Hoạt động trong kỳ họp của Hội đồngQuỹ

1. Các kỳ họp của Hội đồng Quỹ được tổ chứcthường kỳ vào trung tuần tháng đầu tiên của mỗi quý; Chủ tịch Hội đồng Quỹ hoặcPhó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được phân công có quyền triệu tập phiên họp giảiquyết các vấn đề đột xuất khi thấy cần thiết.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ chịu trách nhiệmchỉ đạo Văn phòng Quỹ chuẩn bị chương trình làm việc, báo cáo, tài liệu cầnthiết phục vụ các phiên họp của Hội đồng Quỹ; báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Hộiđồng Quỹ và gửi giấy mời họp đến các thành viên Hội đồng Quỹ.

3. Các thành viên Hội đồng Quỹ có trách nhiệmtham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quỹ, trường hợp có lý do không thamdự được phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹđược phân công chủ trì; ủy quyền cho người có trách nhiệm họp thay và gửi phiếubiểu quyết (nếu có) về Văn phòng Quỹ để tổng hợp.

4. Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được Chủ tịch Hộiđồng Quỹ phân công chủ trì phiên họp chỉ đạo điều hành giải quyết các công việccủa Hội đồng Quỹ theo chương trình làm việc và kết luận thông qua phương hướnggiải quyết nhiệm vụ đề ra.

5. Văn phòng Quỹ có trách nhiệm tổng hợp các ýkiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Hội đồng Quỹ và dự thảo nghị quyết, quyếtđịnh trình Chủ tịch Hội đồng Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được Chủ tịchphân công chủ trì phiên họp đó duyệt nội dung trước khi thông báo bằng văn bảnđến các đối tượng thực hiện.

Điều 5. Hoạt động giữa hai kỳ họp của Hộiđồng Quỹ

1. Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ có trách nhiệm giúpChủ tịch điều hành hoạt động của Hội đồng Quỹ theo phân công của Chủ tịch; đônđốc, kiểm tra các thành viên Hội đồng Quỹ và Văn phòng Quỹ thực hiện các nhiệmvụ được phân công.

2. Ngoài công việc chung của Hội đồng Quỹ, cácthành viên Hội đồng Quỹ căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạocác cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý triển khai thựchiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ.

3. Văn phòng Quỹ là cơ quan có trách nhiệm tổnghợp, báo cáo kết quả công việc được Chủ tịch Hội đồng Quỹ ủy quyền cho cácthành viên Hội đồng Quỹ giải quyết giữa hai kỳ họp của Hội đồng Quỹ tại phiênhọp gần nhất.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quỹ

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh về các nhiệm vụ và mọi mặt công tác, hoạt động của Hội đồng Quỹ. Chỉđạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng Quỹ quy định tại Quyết định số1252/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ bảotrì đường bộ tỉnh Hưng Yên.

2. Là người đại diện theo pháp luật và là chủtài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; phê duyệt kế hoạch thu, chi hàng nămcủa Quỹ; ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch phânchia Quỹ (gồm kinh phí phân bổ từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, ngân sáchđịa phương, thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và cácnguồn thu khác) cho các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

3. Điều hành, phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đônđốc các thành viên Hội đồng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông quachương trình, kế hoạch công tác; chủ trì các phiên họp thường kỳ của Hội đồngQuỹ; triệu tập và chủ trì các cuộc họp bất thường khi cần thiết.

4. Trong trường hợp thấy cần thiết, thay mặt Hộiđồng Quỹ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định của Ủy bannhân dân tỉnh quy định cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quỹ; bổ sung, thay đổi hoặcbãi miễn thành viên Hội đồng Quỹ.

5. Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch thaymặt Hội đồng Quỹ làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đềliên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng Quỹ.

6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Văn phòng Quỹ.

Điều 7. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồngQuỹ

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quỹvề hoạt động thường xuyên của Hội đồng Quỹ; được Chủ tịch Hội đồng Quỹ ủy quyềnký chủ tài khoản Quỹ.

2. Chỉ đạo Văn phòng Quỹ lập kế hoạch tài chínhthu, chi hàng năm của Quỹ và Văn phòng Quỹ; thực hiện kế hoạch tài chính, phânchia phí sử dụng đường bộ cho các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan;báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ và Văn phòng Quỹ, thông qua Hội đồng Quỹtrước khi trình Chủ tịch Hội đồng Quỹ ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệttheo thẩm quyền.

3. Là đầu mối phối hợp, vận động triển khai thựchiện các nguồn thu khác (ngoài thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện);là người phát ngôn chính thức của Quỹ đối với các cơ quan thông tấn, báo chí vàcác đơn vị có liên quan.

4. Thông qua và ký các báo cáo định kỳ, đột xuấtcủa Hội đồng Quỹ.

5. Chỉ đạo Văn phòng Quỹ tổng hợp các thông tinvề tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi của Quỹ để lập báo cáo định kỳ và độtxuất của Hội đồng Quỹ.

6. Quyết định việc tổ chức các đoàn kiểm traviệc thực hiện kế hoạch và kinh phí bảo trì của các cơ quan, tổ chức có liênquan; kiểm tra đột xuất tại các địa phương khi xảy ra sự cố liên quan đến côngtrình đường bộ có sử dụng kinh phí từ Quỹ.

7. Phê duyệt kế hoạch công tác và dự toán kinhphí hoạt động của Văn phòng Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của các thành viên Hộiđồng Quỹ

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, chương trìnhcông tác của Hội đồng Quỹ; đóng góp ý kiến vào các báo cáo và vấn đề trongchương trình họp của Hội đồng Quỹ.

Trường hợp không tham dự được phiên họp thì phảibáo cáo Chủ tịch Hội đồng Quỹ hoặc Phó Chủ tịch được phân công chủ trì phiênhọp; ủy quyền cho người có trách nhiệm dự họp thay và gửi phiếu biểu quyết cácvấn đề nội dung của phiên họp (nếu có) về Văn phòng Quỹ để tổng hợp.

2. Tham mưu giúp Hội đồng Quỹ đôn đốc, triểnkhai kế hoạch thực hiện các công việc liên quan đến Quỹ tại sở, ngành hoặc cơquan mà thành viên Hội đồng Quỹ được cử làm đại diện; thực hiện nhiệm vụ, kếhoạch công tác của Hội đồng Quỹ; thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủtịch Hội đồng Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ về phần công việc được phâncông.

3. Các thành viên Hội đồng Quỹ phải kịp thời báocáo Chủ tịch Hội đồng Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được phân công phụtrách về những vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi chínhsách, quy định của pháp luật do ngành, cơ quan mình chủ trì biên soạn; nhữngvấn đề mới phát sinh chưa được quy định nhưng liên quan đến việc tổ chức, quảnlý, hoạt động của Quỹ.

4. Chủ trì hoặc tham gia các đoàn kiểm tra, đônđốc công tác thực hiện kế hoạch thu - chi của Quỹ.

5. Thay mặt Hội đồng Quỹ tham dự các hội nghị,cuộc họp, các hoạt động về quản lý bảo trì đường bộ khi được Lãnh đạo Hội đồngQuỹ phân công.

6. Chủ động báo cáo với Lãnh đạo Hội đồng Quỹ,trao đổi, phối hợp với các Ủy viên khác để giải quyết những khó khăn, vướng mắctrong việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác liên quan đến Quỹ.

7. Khi được Chủ tịch Hội đồng Quỹ ủy quyền hoặcphân công giải quyết công việc phải đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng Quychế hoạt động của Hội đồng Quỹ; chịu trách nhiệm và báo cáo trước Chủ tịch Hộiđồng Quỹ về các nhiệm vụ được phân công.

8. Thành viên Hội đồng Quỹ kiêm Chánh Văn phòngchịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quỹ và pháp luật những công việc đượcphân công theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Quỹ

1. Văn phòng Quỹ là cơ quan tham mưu, giúp việccho Hội đồng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Văn phòng Quỹ có trách nhiệm tổng hợp và báocáo kết quả công việc được Chủ tịch Hội đồng Quỹ ủy quyền giải quyết giữa haikỳ họp của Hội đồng Quỹ tại phiên họp gần nhất.

3. Văn phòng Quỹ chuẩn bị các báo cáo, nội dunglàm việc, tài liệu cần thiết phục vụ cuộc họp; báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Hộiđồng Quỹ và gửi giấy mời đến các thành viên Hội đồng Quỹ.

4. Văn phòng Quỹ có trách nhiệm dự thảo kếtluận, quyết định, nghị quyết của Hội đồng Quỹ trình lãnh đạo điều hành cuộc họpký, gửi các thành viên Hội đồng Quỹ và đơn vị liên quan để thực hiện.

5. Thực hiện thanh toán các chế độ theo quy địnhhiện hành đối với các thành viên Hội đồng Quỹ được phân công làm việc theo kếhoạch, chương trình của Hội đồng Quỹ.

6. Văn phòng Quỹ là đầu mối tiếp các tổ chức, cánhân tài trợ cho Quỹ theo quy định của pháp luật; sau khi có thông tin đầy đủ,báo cáo Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ để quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm soát Quỹ

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chếhoạt động của Quỹ và chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo Hội đồng Quỹ vàngười có thẩm quyền về kết quả kiểm tra, giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Trưởng Ban kiểm soát hoặc thành viên của Bankiểm soát do Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền, được tham dự và tham gia ý kiến tạicác cuộc họp của Hội đồng Quỹ nhưng không có quyền biểu quyết.

3. Kịp thời phát hiện và báo cáo Hội đồng Quỹnhững hoạt động không bình thường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các viphạm trong việc quản lý tài chính của Văn phòng Quỹ.

4. Thực hiện chế độ bảo mật kết quả kiểm tra,kiểm soát theo quy định của pháp luật.

5. Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trướcChủ tịch Hội đồng Quỹ và pháp luật về kết quả kiểm tra, kiểm soát; chỉ đượctiết lộ kết quả kiểm tra, kiểm soát khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận theoquy định của pháp luật; thực hiện phân công cho các thành viên Ban kiểm soát;xây dựng kế hoạch công tác năm của Ban kiểm soát.

Trường hợp đột xuất, vì lợi ích của Quỹ và tráchnhiệm của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát có quyền báo cáo trực tiếp vớiChủ tịch Hội đồng Quỹ.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUỸ

Điều 11. Xây dựng các chương trình, kế hoạchcông tác của Hội đồng Quỹ

1. Các chương trình, kế hoạch công tác của Hộiđồng Quỹ gồm:

a) Chương trình công tác cả năm, chương trìnhcông tác từng quý.

b) Chương trình, kế hoạch công tác thu - chi củaQuỹ được Lãnh đạo Hội đồng Quỹ phê duyệt.

c) Các chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Hội đồngQuỹ khi xảy ra các sự cố liên quan đến công trình đường bộ có sử dụng kinh phítừ Quỹ.

2. Trình tự xây dựng kế hoạch công tác của Hộiđồng Quỹ:

a) Văn phòng Quỹ căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch côngtác thu - chi của Quỹ được Lãnh đạo Hội đồng Quỹ phê duyệt để dự thảo chươngtrình, kế hoạch của Hội đồng Quỹ; xin ý kiến chỉ đạo của các thành viên Hộiđồng Quỹ; thảo luận, giải trình, tiếp thu, thống nhất các nội dung chủ yếu.

b) Văn phòng Quỹ chỉnh sửa theo ý kiến kết luậncủa Chủ tịch Hội đồng Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được ủy quyền.

c) Khi xảy ra các vấn đề đột xuất, phức tạp liênquan đến công trình đường bộ có sử dụng kinh phí từ Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Quỹhoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được ủy quyền trực tiếp chỉ đạo các thành viênHội đồng Quỹ hoặc Văn phòng Quỹ đưa ra các giải pháp để thực hiện.

Điều 12. Công tác kiểm tra thực hiện kế hoạchthu - chi của Quỹ

1. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác củaHội đồng Quỹ, Văn phòng Quỹ dự thảo nội dung, kế hoạch, lịch trình kiểm tra;lập danh sách thành viên tham gia đoàn kiểm tra; trình Chủ tịch Hội đồng Quỹquyết định kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạchthu- chi của Quỹ.

Công tác kiểm tra phải phù hợp với quy định hiệnhành, có sự phối hợp giữa Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính theo quy định.

2. Trường hợp cần kiểm tra đột xuất, Văn phòngQuỹ phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chủ tịch Hội đồng Quỹ phê duyệt kếhoạch kiểm tra đột xuất.

3. Các đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tratheo lịch trình, báo cáo kết quả kiểm tra về Hội đồng Quỹ (qua Văn phòng Quỹ);Văn phòng Quỹ tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng Quỹ.

Điều 13. Tổ chức phiên họp thường kỳ, độtxuất của Hội đồng Quỹ

1. Giấy mời kèm theo các chương trình, tài liệucủa phiên họp Hội đồng Quỹ phải được gửi tới Lãnh đạo Hội đồng Quỹ và các thànhviên Hội đồng Quỹ ít nhất trước phiên họp 3 ngày làm việc.

2. Khi triệu tập hội nghị đột xuất, nếu vì lý dođặc biệt không thực hiện được quy định trên, Văn phòng Quỹ có các biện pháp cầnthiết để chuyển thông tin sớm nhất tới các thành viên dự họp.

3. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồngQuỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ được phân công có thể mời hội ý Lãnh đạo,giao ban Lãnh đạo Hội đồng Quỹ.

4. Văn phòng Quỹ chịu trách nhiệm phát hành giấymời, in ấn tài liệu, xây dựng chương trình phiên họp, hội nghị, hội thảo; thựchiện công tác lễ tân và hậu cần cho các phiên họp, hội nghị, hội thảo của Hộiđồng Quỹ.

5. Trong các cuộc họp của Hội đồng Quỹ, Phó Chủtịch Hội đồng Quỹ thông qua chương trình, nội dung cuộc họp, trừ trường hợp Chủtịch Hội đồng Quỹ có ý kiến khác.

6. Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội đồngQuỹ, Văn phòng Quỹ có trách nhiệm dự thảo kết luận, nghị quyết, quyết định củaHội đồng Quỹ trình Lãnh đạo điều hành phiên họp ký gửi các thành viên Hội đồngQuỹ và đơn vị có liên quan để thực hiện.

Điều 14. Thông tin, báo cáo

1. Các hình thức báo cáo gồm: Báo cáo trực tiếp,báo cáo định kỳ bằng văn bản, báo cáo tại các phiên họp thường kỳ và đột xuấtcủa Hội đồng Quỹ.

1.1. Báo cáo trực tiếp: Được sử dụng khi Lãnhđạo Hội đồng Quỹ yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng Quỹ báo cáo ngay tình hình đang xảyra hoặc Lãnh đạo Văn phòng Quỹ báo cáo Lãnh đạo Hội đồng Quỹ để xin ý kiến chỉđạo ngay hoặc báo cáo tại cuộc họp.

1.2. Báo cáo định kỳ bằng văn bản gồm:

- Báo cáo tháng (báo cáo nhanh): Gửi trước ngày10 của tháng tiếp theo.

- Báo cáo quý: Gửi trước ngày 10 của tháng đầutiên của quý tiếp theo.

- Báo cáo 6 tháng: Gửi trước ngày 15/7 của nămvà ngày 15/1 của năm tiếp theo.

- Báo cáo năm: Gửi trước ngày 15/1 của năm tiếptheo.

Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Hội đồng Quỹ yêucầu gửi báo cáo sớm hơn.

1.3. Báo cáo đột xuất: Báo cáo theo yêu cầu kiểmtra hoặc sự cố, tình huống đột xuất xảy ra.

2. Hội đồng Quỹ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh hoạt động của Quỹ bằng văn bản định kỳ 3 tháng 1 lần. Thời gian báo cáongay sau kỳ họp của Hội đồng Quỹ.

3. Các thành viên Hội đồng Quỹ báo cáo Chủ tịchHội đồng Quỹ theo hình thức báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tạicuộc họp về những nhiệm vụ được Hội đồng Quỹ giao và công việc cơ quan, đơn vịmình thực hiện liên quan đến Quỹ.

4. Các cơ quan thành viên Hội đồng Quỹ có tráchnhiệm báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu của Hội đồng Quỹ và các quy định cóliên quan về chế độ thông tin, báo cáo.

5. Giao Văn phòng Quỹ ban hành các mẫu thôngtin, báo cáo liên quan đến việc thực hiện kế hoạch thu - chi của Quỹ.

Điều 15. Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm củathành viên Hội đồng Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ

Thành viên Hội đồng Quỹ và Ban kiểm soát Quỹđược hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chi phí hoạt động và phụ cấp của Hội đồng Quỹ,Ban kiểm soát Quỹ được tính vào chi phí hoạt động thường xuyên của Văn phòngQuỹ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng Quỹ, Văn phòng Quỹ vàcác cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ chịu trách nhiệmkiểm tra việc thực hiện Quy chế này, chỉ đạo Văn phòng Quỹ tập hợp ý kiến trìnhỦy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khi cần thiết./.