UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc ban hành "Quy định tạm thời về chế độ thu, sử dụng học phí và quản lý
tài chính ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bán công, dân lập, tư thục"

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 /6/1994;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐCP ngày 30/8/2000 của Chính phủ “Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục”;

Căn cứ Nghị định 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ “Về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá”;

Căn cứ Nghị định 73/1999/NĐCP ngày 19/8/1999 của Chính phủ “Về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2000/TT LT/BTC-BGD&ĐT-BLĐTBXH ngày 23/5/2000 của Liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo-Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối vi các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 380/TTr /LN ngày 20/4/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về chế độ thu, sử dụng học phí và quản lý tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo bán công, dân lập, tư thục” để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Điểu 2 : Quyết đinh này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2001

Điều 3 ; Chánh Văn phòng HĐND và UBND tinh,Giám đốc Sở: Tài chính - Vât giá, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ