UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP TRẠM CÂN KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộnăm 2008;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chứcvà hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định hoạt động củaTrạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Xét đề nghị của Sở Giao thôngvận tải tại Tờ trình số 1459/SGTVT-TT ngày 02/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Yên Bái là Trạm liênngành, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Kinh phí hoạt động của Trạm cânđược đảm bảo từ Quỹ bảo trì đường bộ, kinh phí ATGT địa phương và các nguồnkinh phí khác theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Bộ GTVT, Bộ Công an;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở GTVT, Công an tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Chánh, phó VP.UBND tỉnh (NC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TH- CB;
- L­ưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường