ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY HOẠCH SỬDỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) CỦA HUYỆN SƠNHÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23 tháng 5năm 2013 của Chính phủ về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạchsử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Công văn số 1700/UBND-KT ngày 07 tháng6 năm 2013 của UBND Tỉnh về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp Tỉnh trên địa bàn cấphuyện;

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Hòa (tại Tờtrình số 162/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm2013), đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 393/TTr-STNMT ngày 11 tháng 10 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 của huyện Sơn Hòa với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến 2020

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Địa phương xác định (ha)

Tổng số

Diên tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

95.231,14

100,00

95.231,14

-

95.231,14

100,00

1

Đất nông nghiệp

80.347,83

84,37

84.317,01

1.384,56

85.701,57

89,99

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa nước

1.238,45

1,30

1.190,35

414,52

1.604,87

1,69

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

446,60

0,47

534,08

324,08

858,16

0,90

1.2

Đất trồng cây lâu năm

4.442,32

4,66

7.478,25

-

7.478,25

7,85

1.3

Đất rừng phòng hộ

10.690,30

11,23

13.444,43

-

13.444,43

14,12

1.4

Đất rừng đặc dụng

13.187,40

13,85

13.185,52

-

13.185,52

13,85

1.5

Đất rừng sản xuất

29.548,90

31,03

30.898,60

-

30.898,60

32,45

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

7,19

0,01

22,13

16,01

38,14

0,04

1.7

Đất nông nghiệp khác

21.233,27

22,30

18.097,72

954,04

19.051,76

20,01

2

Đất phi nông nghiệp

6.346,41

6,66

8.076,49

301,30

8.377,79

8,80

Trong đó:

2.1

Đất trụ sở cơ quan, CTSN

21,17

0,02

26,17

7,66

33,83

0,04

2.2

Đất quốc phòng

34,94

0,04

783,44

-

783,44

0,82

2.3

Đất an ninh

1,43

-

4,98

-

4,98

0,01

2.4

Đất cụm công nghiệp

14,00

0,01

109,00

5,00

114,00

0,12

2.5

Đất sản xuất, kinh doanh

82,87

0,09

110,12

0,12

2.6

Đất sản xuất vật liệu XDGS

87,03

0,09

97,03

0,10

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

32,13

0,03

52,13

-

52,13

0,05

2.8

Đất di tích, danh lam TC

4,07

-

4,07

2,00

6,07

0,01

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải NH

0,64

-

20,64

4,90

25,54

0,03

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

4,46

-

4,46

-

4,46

-

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

121,56

0,13

135,06

21,76

156,82

0,16

2.12

Đất sông suối và MNCD

2.114,17

2,22

2.216,75

2,33

2.13

Đất phát triển hạ tầng

2.942,29

3.09

3.652,60

-20,27

3.632,33

3,81

Trong đó:

-

Đất cơ sở văn hóa

4,63

-

16,63

9,94

26,57

0,03

-

Đất cơ sở y tế

5,40

0,01

12,40

-

12,40

0,01

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

56,43

0,06

82,89

-

82,89

0,09

-

Đất cơ sở thể dục-thể thao

15,20

0,02

37,40

13,14

50,54

0,05

2.14

Đất ở đô thị

197,39

0,21

226,16

30,76

256,92

0,27

2.15

Đất phi nông nghiệp khác

674,26

0,71

883,37

0,93

3

Đất chưa sử dụng còn lại

8.536,90

8,96

2.837,64

-1.685,86

1.151,78

1,21

Đất chưa sử dụng đưa vào SD

-

5.187,80

2.197,32

7.385,12

4

Đất đô thị

2.227,14

2,34

6.773,97

-

6.773,97

7,11

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

13.392,00

14,06

13.392,00

-

13.392,00

14,06

6

Đất khu du lịch

-

-

90,90

90,90

0,10

7

Đất khu dân cư nông thôn

1.490,28

1,56

1.634,90

1,72

Trong đó: đất ở nông thôn

655,07

0,69

849,36

0,89

2. Diện tích chuyển mục đíchsử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ 2010-2020

Giai đoạn 2010-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

2.067,12

1.553,73

513,38

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa nước

42,96

24,21

18,75

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

8,82

6,49

2,33

1.2

Đất trồng cây lâu năm

29,08

23,88

5,20

1.3

Đất rừng phòng hộ

1,55

1,55

-

1.4

Đất rừng đặc dụng

1,88

-

1,88

1.5

Đất rừng sản xuất

824,81

796,15

28,66

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

0,03

0,03

-

1.7

Đất nông nghiệp khác

1.166,81

707,91

458,89

2

Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp

1.224,62

1.224,62

-

Trong đó:

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

1.224,62

1.224,62

-

3. Diện tích đất chưa sử dụngđưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2010-2020

Giai đoạn 2010-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp

7.157,85

4.342,95

2.814,90

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

452,24

452,24

-

1.2

Đất rừng phòng hộ

2.455,68

2.455,68

-

1.3

Đất rừng sản xuất

3.119,22

304,32

2.814,90

1.4

Đất nông nghiệp khác còn lại

1.130,71

1.130,71

-

2

Đất phi nông nghiệp

227,27

166,26

61,01

Trong đó:

2.1

Đất trụ sở cơ quan, CTSN

0,50

0,50

-

2.2

Đất sản xuất, kinh doanh

12,00

-

12,00

2.3

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

10,00

-

10,00

2.4

Đất cho hoạt động khoáng sản

7,50

5,00

2,50

2.5

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

1,50

1,50

-

2.6

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

6,10

6,10

-

2.7

Đất phát triển hạ tầng

187,47

153,09

34,38

Đất giao thông

59,41

52,03

7,38

Đất thủy lợi

127,65

100,65

27,00

Đất cơ sở văn hóa

0,06

0,06

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

0,35

0,35

-

2.8

Đất ở đô thị

2,00

-

2,00

2.9

Đất phi nông nghiệp khác

0,20

0,07

0,13

3

Đất đô thị

15,09

12,18

2,91

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

-

-

-

5

Đất khu dân cư nông thôn

1,05

0,92

0,13

Trong đó: Đất ở nông thôn

0,20

0,07

0,13

Vị trí các khu vực đất phải chuyển mục đích sửdụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ1/25.000 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa xác lập ngày 22 tháng 8 năm 2013. Cácnội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Sơn Hòa.

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 nămkỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Hòa với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kếhoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng diện tích tự nhiên

95.231,14

95.231,14

95.231,14

95.231,14

95.231,14

95.231,14

1

Đất nông nghiệp

80.347,83

81.186,24

82.074,94

84.267,99

83.662,05

83.389,06

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

1.238,45

1.273,95

1.348,48

1.474,20

1.540,90

1.550,93

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

446,60

446,60

478,60

664,60

743,96

754,80

1.2

Đất trồng cây lâu năm

4.442,32

4.748,88

4.653,09

4.653,87

5.784,47

7.483,45

1.3

Đất rừng phòng hộ

10.690,30

10.690,30

10.690,30

13.445,98

13.444,98

13.444,43

1.4

Đất rừng đặc dụng

13.187,40

13.187,40

13.187,40

13.187,40

13.187,40

13.187,40

1.5

Đất rừng sản xuất

29.548,90

29.564,02

29.677,12

29.537,53

28.689,52

27.912,36

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

7,19

7,44

23,45

23,45

23,45

28,14

1.7

Đất nông nghiệp khác còn lại

21.233,27

21.714,25

22.495,10

21.945,56

20.991,33

19.782,35

2

Đất phi nông nghiệp

6.346,41

6.548,39

6.384,00

6.684,81

7.367,68

7.814,39

Trong đó:

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

21,17

22,07

23,88

23,88

23,88

24,22

2.2

Đất quốc phòng

34,94

34,94

34,94

257,54

782,44

783,44

2.3

Đất an ninh

1,43

1,53

1,53

1,53

1,76

3,31

2.4

Đất khu, cụm công nghiệp

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

- Đất khu công nghiệp

- Đất cụm công nghiệp

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

2.5

Đất sản xuất, kinh doanh

82,87

82,87

82,87

82,87

84,87

92,87

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, GS

87,03

87,03

87,03

87,03

87,03

87,03

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

32,13

32,13

34,13

44,13

44,13

44,13

2.8

Đất di tích, danh lam thắng cảnh

4,07

4,07

4,07

6,07

6,07

6,07

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải NH

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

24,64

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

4,46

4,46

4,46

4,46

4,46

4,46

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

121,56

123,56

125,36

127,86

145,21

150,26

2.12

Đất sông suối, mặt nước CD

2.114,17

2.210,91

2.236,05

2.236,05

2.235,30

2.227,15

2.13

Đất phát triển hạ tầng

2.942,29

3.034,76

2.831,73

2.864,31

2.959,27

3.343,25

Trong đó:

-

Đất cơ sở văn hóa

4,63

4,63

4,63

12,95

23,32

26,57

-

Đất cơ sở y tế

5,40

5,40

5,51

6,20

6,20

6,20

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

56,43

56,43

56,79

62,42

65,04

72,94

-

Đất cơ sở thể dục-thể thao

15,20

14,60

14,73

20,54

45,55

47,89

2.14

Đất ở tại đô thị

197,39

197,79

198,08

207,83

217,83

222,86

2.15

Đất phi nông nghiệp khác còn lại

688,26

697,63

705,23

726,61

760,79

786,70

3

Đất chưa sử dụng

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

8.536,90

7.496,51

6.772,20

4.278,34

4.201,41

4.027,69

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

1.040,39

724,31

2.493,86

76,93

173,72

4

Đất đô thị

2.227,14

2.227,14

2.227,14

2.227,14

2.227,14

2.227,14

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

13.392,00

13.392,00

13.392,00

13.392,00

13.392,00

13.392,00

6

Đất khu du lịch

-

-

-

-

-

30,00

7

Đất khu dân cư nông thôn

1.490,28

1.500,25

1.511,05

1.551,68

1.616,38

1.690,72

Trong đó: Đất ở tại nông thôn

655,07

664,44

672,04

693,42

727,60

753,31

2. Diện tích đất chuyển mụcđích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích 2011-2015 (ha)

Phân theo các năm (ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

1.553,73

171,61

70,19

297,71

676,51

337,72

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa nước

DLN/PNN

24,21

-

4,20

4,05

13,30

2,66

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC/PNN

6,49

-

-

4,00

0,64

1,85

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

23,88

3,61

5,50

0,58

5,47

8,72

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

1,55

-

-

-

1,00

0,55

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

796,15

4,16

-

218,00

529,47

44,52

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,03

-

-

-

-

0,03

1.6

Đất nông nghiệp khác

707,91

163,84

60,49

75,08

127,27

281,24

2

Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp

1.224,62

11,94

-

1,50

398,54

812,64

Trong đó:

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR

1.224,62

11,94

-

1,50

398,54

812,64

3. Kế hoạch đất chưa sử dụngđưa vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích

Phân theo theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

4.342,95

1.010,02

712,17

2.490,76

70,00

60,00

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

CLN

452,24

336,63

110,53

5,08

-

-

1.2

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.455,68

-

-

2.455,68

-

-

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX

304,32

31,22

113,10

30,00

70,00

60,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

166,26

30,37

12,14

3,10

6,93

113,72

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,50

-

-

0,50

-

-

2.2

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

5,00

-

2,00

3,00

-

-

2.3

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

DRA

1,50

-

-

-

-

1,50

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

6,10

-

-

-

4,00

2,10

2.5

Đất phát triển hạ tầng

DHT

153,09

30,37

9,64

0,10

2,86

110,12

Trong đó:

-

Đất giao thông

DGT

52,03

30,37

9,64

-

2,61

9,41

-

Đất thủy lợi

DTL

100,65

-

-

-

-

100,65

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,06

-

-

-

-

0,06

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

DGD

0,35

-

-

0,10

0,25

-

3

Đất đô thị

DTD

12,18

7,12

3,16

-

-

1,90

Trong đó: Đất ở đô thị

ODT

2,00

-

-

-

-

2,00

4

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

0,92

-

0,50

0,10

0,32

-

Trong đó: Đất ở nông thôn

0,07

-

-

-

0,07

-

Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, Ủy bannhân dân huyện Sơn Hòa có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; ràsoát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổchức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấptỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốcphòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và cácnguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đấttrồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi íchgiữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với cáckhu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắplại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồngthủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luậtđất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mụcđích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

4. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kếhoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnhcông trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạoquỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên chongười bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồimở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất,đấu thầu dự án có sử dụng đất.

5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quảnlý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, cụm công nghiệp, đấtsản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp thanh tra,kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời vàxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trườnghợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện SơnHòa có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Ủy ban nhândân Tỉnh để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa và Thủ trưởng cáccơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự