ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1885/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCHTỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thựchiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia; Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày11/11/2013 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn2013-2020; Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 về việc ban hành Quy chếxây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Công văn số 5577/BCT-XTTM ngày 08/6/2015 của Bộ Công thương về việc định hướng Chương trình xúc tiếnthương mại quốc gia năm 2016; Công văn số 7481/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/10/2015 của BộKế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâmXúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại Công văn số 88/TT-TCHC ngày28/3/2016 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư,thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016; của Sở Tài chính tại Công văn số 1917/STC-TCDN ngày 20/5/2016 về Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư,thương mại và du lịch Thanh Hóa năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầutư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Duy trì mối quan hệ đối tác, hợptác với các tổ chức tài chính quốc tế và Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, cáctổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh tế quốc tế để đề xuất, kêu gọi nguồnvốn ODA; làm việc với các tổ chức, hiệp hội đầu tư nước ngoài, hiệp hội thươngmại các nước để tiếp tục vận động xúc tiến đầu tư, thương mại và thúc đẩy du lịchcủa tỉnh.

- Tiếp tục đổi mới phương thức vận động,xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung vào các địa bàn và đối tác trọng điểm truyềnthống; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng các KCN của tỉnh và các ngànhcông nghiệp sau lọc hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, hậu cần cảng biển, hóa chất,nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả thỏathuận hợp tác, biên bản ghi nhớ đã ký giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, tổchức trong ngoài nước; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác vớicác tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào), Seongnam (Hàn Quốc).

- Tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềmnăng, môi trường đầu tư, kinh doanh; các lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư; cácchính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến đầutư qua mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chính sách và doanh nghiệp; chútrọng đấu mối, liên hệ, mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn;lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của tỉnh để xúc tiến đầu tư, thương mại và dulịch.

- Tiếp tục tạo điều kiện cho cácdoanh nghiệp giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ, tiếp xúc vớicác khách hàng, các nhà phân phối tại các hội chợ thương mại, hội chợ quốc tế lớnđược tổ chức trong nước; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạolập kênh phân phối ở nông thôn, miền núi, biên giới, tạo điều kiện cho nhân dânvà người tiêu dùng được tiếp cận, mua sắm sản phẩm của các doanh nghiệp trongnước, thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tăng cường quảng bá, giới thiệuhình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, các điểm, tour, tuyến du lịch của tỉnh trên cácphương tiện thông tin đại chúng, trong đó, tập trung chủ yếu trên kênh truyềnhình Trung ương và quốc tế; thực hiện kết nối các doanh nghiệp kinh doanh tronglĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch của tỉnh với các hãng lữ hành lớn của cả nướcvà nước ngoài nhằm xây dựng một số sản phẩm du lịch tiêu biểu.

- Phối hợp với các bộ, ngành chứcnăng thực hiện các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹnăng công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; kinh nghiệm quảnlý, kiến thức kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và kỹ năng, nghiệp vụ kinhdoanh thương mại, du lịch.

- Tham gia có hiệu quả các hoạt độngxúc tiến chung của vùng và các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịchquốc gia.

2. Yêu cầu

- Việc lựa chọn, xây dựng và tổ chứcthực hiện chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnhThanh Hóa năm 2016 phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính thiết thực và hiệuquả; gắn kết chặt chẽ giữa công tác đối ngoại với hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Tăng cường kết nối trực tiếp doanhnghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước, lấy trao đổi,cung cấp thông tin trực tiếp cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanhnghiệp tiếp xúc, kết nối với nhau làm giải pháp trọng tâm trong chương trìnhxúc tiến năm 2016.

II. NỘI DUNG

Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầutư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016 bao gồm 03 chương trình hoạt độngnhư sau:

1. Chương trình xúc tiến đầu tư,thương mại và du lịch trong nước

1.1. Các hoạt động xúc tiến đầu tư

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động: Hộinghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa (phối hợp BIDV Việt Nam tổ chức); Khảosát, vận động xúc tiến đầu tư tại chỗ (các doanh nghiệp FDI, DDI) trong tỉnh.

- Tham gia các hoạt động xúc tiến đầutư của các bộ, các tổ chức quốc tế tổ chức ở trong nước.

1.2. Các hoạt động xúc tiến thươngmại

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động: Hộichợ Thương mại miền Tây Thanh Hóa - 2016; Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực BắcTrung bộ - Thanh Hóa 2016; Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; Chương trìnhxây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng ViệtNam”; thực hiện chương trình hợp tác quốc tế xây dựng các dự án kêu gọi đầu tưphát triển tre luồng tỉnh Thanh Hóa; thực hiện chương trình hợp tác quốc tế xâydựng các dự án tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa.

- Tham gia các hội chợ thương mại, dulịch trọng điểm và thường niên cấp quốc gia, cấp vùng do các bộ, ngành, địaphương tổ chức trong nước.

1.3. Các hoạt động xúc tiến du lịch:

Tổ chức các hoạt động: Xúc tiến tuyếndu lịch Sông Mã; công bố tuyến du lịch cộng đồng Năng Cát.

1.4. Các hoạt động đối ngoại

Tổ chức các hoạt động, sự kiện: Hộinghị vận động, kêu gọi viện trợ Phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa năm2016; Gặp mặt kiều bào Thanh Hóa ở nước ngoài - Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017;chương trình tiếp, làm việc và ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Hủa Phăn,CHDCND Lào - Giai đoạn 2016-2020; tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sangthăm, chúc tết tỉnh Hủa Phăn.

2. Chương trình xúc tiến đầu tư,thương mại và du lịch tại nước ngoài

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động tạinước ngoài: Đoàn khảo sát về xây dựng khu công nghiệp thực phẩm Việt Nam -Singapore; đoàn đi khảo sát và kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa với Thái Lan quatuyến đường hàng không; đoàn cấp cao của tỉnh sang thăm, làm việc và ký kếtchương trình hợp tác năm 2016 tại thành phố Seongnam, Hàn Quốc.

- Tham dự đoàn xúc tiến đầu tư,thương mại và du lịch theo Chương trình của các Bộ, ngành Trung ương tổ chức tạinước ngoài.

3. Chương trình tuyên truyền, quảngbá, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

3.1. Hoạt động tuyên truyền, quảngbá

Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầutư, thương mại và du lịch trên các báo, đài truyền hình Trung ương, địa phương;đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ThanhHóa; thực hiện Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhậpkinh tế quốc tế; tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnhvới chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”.

3.2. Xây dựng hệ thống tài liệu,cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xúc tiến

Xây dựng, rà soát, cập nhật cơ sở dữliệu và in ấn các tài liệu xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh; xâydựng Danh mục dự án kêu gọi Viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh ThanhHóa - giai đoạn 2016-2020.

3.3. Đón tiếp, làm việc với các tổchức, đơn vị nước ngoài

Đón tiếp và làm việc với tổ chức tàichính và ngoại giao quốc tế, các đơn vị nước ngoài tại Việt Nam, các doanh nghiệp,nhà đầu tư về làm việc, tham quan thực địa, khảo sát đầu tư tại tỉnh; đón tiếpvà làm việc với các Đại sứ quán và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3.4. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệpvà đào tạo, tập huấn

Hỗ trợ tổ chức đào tạo kiến thức pháplý cơ bản cho doanh nghiệp mới khởi sự; tổ chức Hội thảo tuyên truyền, giới thiệunội dung về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định cóliên quan.

(Chitiết tại Phụ lục kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰCHIỆN

- Kinh phí thực hiện các hoạt độngtrong Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh ThanhHóa năm 2016 từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn hỗ trợ của Trung ương và từ các nguồnvận động hợp pháp khác.

- Tổng kinh phí thực hiện:

+ Từ nguồn sự nghiệp kinh tế dành chocác hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2016:25.000.000.000 đồng;

+ Từ nguồn sự nghiệp kinh tế dành chocác hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2015 chuyểnnguồn sang năm 2016 theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịchUBND tỉnh: 3.933.291.000 đồng.

- Kinh phí dự kiến phân bổ tại Chươngtrình này: 20.425.000.000 đồng.

- Kinh phí chưa phân bổ:8.508.291.000 đồng.

Nguồn ngân sách tỉnh ghi tại Phụ lụclà kinh phí hỗ trợ tối đa để các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạtđộng đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh năm 2016 theodanh mục đã phê duyệt. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệmtích cực vận động, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụđược giao.

Trong trường hợp điều chỉnh mở rộngquy mô sự kiện và tăng kinh phí thực hiện, các đơn vị chủ trì phải được sự đồngý của Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ danh mục các chương trình đãđược phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị chủ trì thực hiện chịu tráchnhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành đơn vị liên quan công bố rộng rãi nộidung các chương trình để các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong tỉnh biết,tham gia; lập danh sách kèm theo xác nhận tham dự của các doanh nghiệp thuộc diệnđược hỗ trợ kinh phí từ ngân sách (đối với các hoạt động tham dự hội chợ, thamgia các đoàn xúc tiến của tỉnh...); xây dựng Kế hoạch chi tiết và lập dự toánkinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi triển khaithực hiện.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm địnhdự toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, hướng dẫn các đơn vịliên quan thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài Chính, Kế hoạch Đầu tư, Công Thương; Ngoại vụ, Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn, Giám đốc các đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại vàDu lịch tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa,Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thanh hóa, Chủ tịch VCCI Chi nhánh Thanh Hóa cùng cácđơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);

KT. CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI VÀ XÚC TIẾN ĐẦUTƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

STT

Hoạt động

Nội dung, quy mô

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Địa điểm

Thời gian

Dự kiến kinh phí(Triệu đồng)

Ghi chú

Tổng kinh phí

NS tỉnh 2016

Nguồn khác

TỔNG

31.685

20.425

11.260

I

Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong nước

*

Các hoạt động xúc tiến đầu tư

1

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa (phối hợp BIDV Việt Nam tổ chức)

- Tuyên truyền, giới thiệu về chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, tiềm năng, lợi thế và các cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh; cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm của tỉnh cần thu hút vốn đầu tư...

- Thu hút các tổ chức, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh; Qui mô: 350 - 400 đại biểu.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

BIDV Việt Nam và các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh.

TX Sầm Sơn.

Quý III/IV năm 2016

10.000

7.000

3.000

2

Khảo sát, vận động xúc tiến đầu tư tại chỗ (các doanh nghiệp FDI, DDI) trong tỉnh

Khảo sát, vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, các doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh nhằm tạo thêm kênh thông tin hiệu quả cho tỉnh về hoạt động của các doanh nghiệp; vận động mở rộng đầu tư, hỗ trợ quá trình khảo sát, tìm kiếm địa điểm đầu tư trong tỉnh; Qui mô: 2-3 cuộc; 10 - 20 doanh nghiệp/cuộc.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sở KHĐT, BQL Khu kinh tế Nghi Sơn, Sở LĐTBXH, Cục Thuế, Hải quan tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh...

tỉnh Thanh Hóa

Năm 2016

400

200

200

3

Tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, các tổ chức quốc tế trong nước.

- Tham dự hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành TW, các tổ chức quốc tế tổ chức ở trong nước...

- Quy mô: 02 đoàn/năm.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sở KH&ĐT, Ban QL KKT Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan.

Tại các tỉnh, thành phố

Năm 2016

300

300

*

Các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch

4

Hội chợ Thương mại miền Tây Thanh Hóa - 2016

- Tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa - 2016, phục vụ công tác xúc tiến thương mại tại huyện Thường Xuân; Quy mô: 250 gian hàng tiêu chuẩn;

- Hỗ trợ địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại nơi tổ chức hội chợ

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

Huyện Thường Xuân

Quý III năm 2016

1.250

700

550

5

Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hóa 2016

Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hóa 2016 theo chương trình XTTMQG của Bộ Công thương; Quy mô: 300 doanh nghiệp - 600 gian hàng tiêu chuẩn.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

Thành phố Thanh Hóa

Tháng 10, năm 2016

2.400

300

NSTW

800

XHH

1300

Chương trình XTTM QG của Bộ Công Thương

6

Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn

Tổ chức 04 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn theo chương trình XTTMQG của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

Các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Năm 2016

600

NSTW

420

XHH

180

Theo chương trình XTTM QG của Bộ Công Thương

7

Hội nghị Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp, các HTX, các hộ cá thể sản xuất các sản phẩm nông, lâm, thủy sản với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chợ truyền thống, các siêu thị trong tỉnh nhằm hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm.

Sở Công Thương

Sở NNPTNT, Sở Y tế, các địa phương trong tỉnh, HHDN, các doanh nghiệp trong tỉnh

Thành phố Thanh Hóa

Quý III/IV

500

300

200

(Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội nghị...)

8

Chương trình xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”

- Xây dựng và quảng bá các mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại một số các chợ, siêu thị, TTTM; thực hiện kết nối các sản phẩm có thương hiệu của tỉnh và của Việt Nam.

- Khảo sát địa điểm và lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ;

- Tuyên truyền về các điểm bán hàng có uy tín chất lượng, kết hợp với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Quy mô: Dự kiến 7 điểm.

Sở Công Thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương, phòng công thương các huyện liên quan.

Tại các địa phương trong tỉnh (ưu tiên tại các chợ vùng nông thôn và tại các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo)

Quý III/IV

900

600

300

9

Tham gia các hội chợ cấp quốc gia, cấp vùng do các bộ, ngành, địa phương tổ chức trong nước

- Tham gia các hội chợ:

+ Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2016;

+ Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng 2016;

+ Hội chợ du lịch quốc tế thành phố HCM - ITE HCMC 2016;

Quy mô: 02 gian hàng tiêu chuẩn/hội chợ.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp và đơn vị có liên quan

Các tỉnh, thành phố

Cả năm 2016

600

300

300

Tỉnh tổ chức đoàn tham gia nếu có doanh nghiệp đăng ký. Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp và công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì của tỉnh đi theo hỗ trợ doanh nghiệp (không cấp kinh phí cho các đơn vị của tỉnh tham gia trưng bầy gian hàng tại Hội chợ)

Tham dự Hội chợ nông nghiệp Quốc tế lần thứ 16 - Agroviet 2016; Quy mô: 06 gian hàng tiêu chuẩn.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các doanh nghiệp trong tỉnh

TP Hà Nội

200

100

100

Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2016 với các hoạt động:

- Tham gia gian hàng xúc tiến du lịch (02 gian hàng);

- Tham gia gian hàng Tây Bắc;

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Sở VHTTDL, các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh

TP. Hà Nội

600

300

300

10

Xúc tiến tuyến du lịch Sông Mã

Tổ chức đoàn khảo sát để tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên tuyến du lịch Sông Mã; Quy mô: 100 người.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp tại các tỉnh bạn và doanh nghiệp trong tỉnh.

Thành phố Thanh Hóa

Quý I, II, IV năm 2016

450

350

100

QĐ 2997/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh.

11

Công bố tuyến du lịch cộng đồng Năng Cát

Tổ chức Lễ công bố tour du lịch cộng đồng Năng Cát nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; đưa đoàn doanh nghiệp lữ hành, báo chí khảo sát tại Năng Cát.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm XTĐTTMD, Đài PTTH tỉnh, các đơn vị có liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa

Quý III/IV

200

150

50

12

Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư phát triển tre luồng tỉnh Thanh Hóa

- Tổ chức các chuyến khảo sát thực tế tình hình trồng và chế biến, sản xuất tre luồng Thanh Hóa

- Tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm các mô hình dự án thành công và làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế về xây dựng danh mục dự án

- Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư viện trợ trong lĩnh vực tre luồng vào tỉnh

- Tổ chức Hội nghị góp ý, thống nhất danh mục dự án

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành, đơn vị là địa phương có liên quan

Quý III/IV

400

Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hợp tác quốc tế xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư phát triển tre luồng tỉnh Thanh Hóa.

13

Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế xây dựng các dự án tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa

- Tổ chức các chuyến khảo sát thực tế làm việc với các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong lĩnh vực tăng trưởng xanh Thanh Hóa

- Tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm các mô hình dự án thành công và làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế về xây dựng danh mục dự án

- Xây dựng Danh mục dự án tăng trưởng xanh tỉnh

- Tổ chức Hội nghị góp ý, thống nhất danh mục dự án

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành, đơn vị là địa phương có liên quan

Quý III/IV

400

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hợp tác quốc tế xây dựng các dự án tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa.

*

Các hoạt động đối ngoại

14

Hội nghị vận động, kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

Tổ chức Hội nghị vận động, kêu gọi viện trợ PCPNN vào tỉnh Thanh Hóa năm 2016. Quy mô: 150 người.

Sở Ngoại vụ

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh TH và các đơn vị liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa.

Quý IV năm 2016.

500

300

200

15

Tổ chức gặp mặt kiều bào Thanh Hóa ở nước ngoài dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Tổ chức gặp mặt kiều bào Thanh Hóa ở nước ngoài - Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017; Quy mô: 150 người.

Sở Ngoại vụ

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

TP Thanh Hóa

Quý I năm 2017.

350

200

150

16

Chương trình tiếp, làm việc và ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Hủa Phăn, Lào - Giai đoạn 2016-2020

Tổ chức chương trình tiếp Hội đàm và Ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào - Giai đoạn 2016-2020; Quy mô: 60 người.

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa.

Quý II năm 2016.

600

600

17

Đoàn đại biểu tỉnh sang thăm, chúc tết tỉnh Hủa Phăn

Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn sang thăm, chúc tết tỉnh Hủa Phăn

Sở Ngoại Vụ

Các đơn vị liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 4 năm 2016

650

650

18

Đoàn đại biểu tỉnh Hủy Phăn sang thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Bí thư, tỉnh trưởng làm trưởng đoàn tại tỉnh Thanh Hóa

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị có liên quan

Tỉnh Thanh Hóa

Quý I/2016

200

II

Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nước ngoài

19

Đoàn khảo sát về xây dựng khu công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Singapore

- Tổ chức đoàn khảo sát về xây dựng khu công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Singapore.

- Quy mô: 01 đoàn; 5-7 thành viên/đoàn;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

ĐSQ VN tại Singapore; các cơ quan, tổ chức của Singapore; Các đơn vị trong tỉnh.

Singapore

Tháng 4/2016

1600

740

860

20

Đoàn đi khảo sát và kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa với Thái Lan qua tuyến đường hàng không

- Xây dựng tour du lịch nối các nước với Thanh Hóa qua đường hàng không

- Quy mô: Đoàn công tác 25 thành viên

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Hiệp hội Du lịch tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, các tổ chức nước ngoài liên quan

Lào, Campuchia, Thái Lan

Tháng 5 hoặc tháng 6, năm 2016

1.500

700

800

Tiếp tục nhiệm vụ từ năm 2015. Trung tâm XTĐTTMDL tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, thay thế Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 10/8/2015)

21

Tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch theo Chương trình của các Bộ, ngành Trung ương tổ chức tại nước ngoài

Tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cấp quốc gia, cấp vùng do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư, kinh doanh, các quy hoạch, chính sách, lĩnh vực và dự án kêu gọi đầu tư, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào tỉnh Thanh Hóa. Quy mô: 2 đoàn/năm.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Tại nước ngoài.

Cả năm 2016.

1.600

600

1000

22

Đoàn cấp cao của tỉnh sang thăm, làm việc và ký kết chương trình hợp tác năm 2016 tại thành phố Seongnam, Hàn Quốc.

- Tổ chức Đoàn cấp cao của tỉnh sang thăm, làm việc đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hợp tác 2015 và ký kết chương trình hợp tác năm 2016 tại thành phố Seongnam, Hàn Quốc.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư; kết hợp hoạt động quảng bá và công bố tour khảo sát XTĐT, KD với nghỉ dưỡng và chơi golf.

Sở Ngoại vụ

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các đơn vị liên quan.

TP Seongnam, Hàn Quốc.

Quý II năm 2016.

800

800

III

Chương trình tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

III.1.

Công tác tuyên truyền, quảng bá

23

Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên phương tiện thông tin đại chúng

Thực hiện chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, các bài viết về tiềm năng, thế mạnh, văn hóa kinh doanh, môi trường du lịch... và nhu cầu thu hút đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Thanh Hóa trên các kênh truyền hình trung ương (VTV, VTC), báo Đầu tư, Công thương, Du lịch.v.v....

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan

Tỉnh Thanh Hóa

Cả năm 2016

400

400

24

Đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đầu tư hệ thống tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các địa phương, các đơn vị liên quan.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Năm 2016

500

500

25

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế

- Biên tập, phát hành sách thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tổ chức 03 lớp tập huấn cho doanh nghiệp trong tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế.

Sở Công Thương

Các ngành, địa phương có liên quan

Năm 2016

735

Thực hiện Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016

26

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền trên băngzon, cờ phướn

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm (100 đại biểu);

- Tổ chức mittinh (quy mô 200 đại biểu).

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, địa phương có liên quan

Thành phố Thanh Hóa

Năm 2016

150

Thực hiện Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng VN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

III.2.

Xây dựng hệ thống tài liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xúc tiến

27

Xây dựng, rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu và in ấn các tài liệu xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh

Tổ chức xây dựng mới, rà soát, cập nhật và in ấn bộ tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh gồm các tài liệu sau:

- Xây dựng 07 video clip quảng bá du lịch của tỉnh

- Xây dựng và in ấn tài liệu thông tin chi tiết các dự án đầu tư theo Danh mục các dự án đầu tư của tỉnh;

- Cập nhật, in ấn thông tin và in ấn sách Hướng dẫn đầu tư kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa; tờ rơi giới thiệu về tỉnh Thanh Hóa;

- Xây dựng và in ấn tài liệu các thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn, các tài liệu quy hoạch các khu/điểm/dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các đơn vị liên quan

Tỉnh Thanh Hóa

Cả năm 2016

700

700

28

Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi Viện trợ phi chính phủ

Xây dựng Danh mục 30 dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa - Giai đoạn 2016-2020.

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa

Quý IV năm 2016.

500

300

200

III.3.

Đón tiếp, làm việc với các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài

29

Đón tiếp và làm việc với tổ chức tài chính và ngoại giao quốc tế, các đơn vị nước ngoài, các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Đón tiếp và làm việc, giới thiệu về tiềm năng, môi trường đầu tư, kinh doanh, các quy hoạch, chính sách, lĩnh vực và dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh

- Khảo sát các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại quốc tế về nhu cầu và định hướng ưu tiên đầu tư của các doanh nghiệp các nước, định hướng mời gọi đầu tư về Thanh Hóa;

- Đi tham quan thực địa tại các địa phương, các khu công nghiệp trong tỉnh....

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sở KH&ĐT, Ban QL KKT Nghi Sơn, các đơn vị có liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa.

Cả năm 2016

350

350

30

Đón tiếp và làm việc với ĐSQ và tổ chức phi CP nước ngoài

Tổ chức tiếp đón, làm việc với các Đại sứ quán, và tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm kết nối và thu hút viện trợ cho tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa.

Cả năm 2016

300

300

III.4

Hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo, tập huấn

31

Tổ chức đào tạo kiến thức pháp lý cơ bản cho doanh nghiệp mới khởi sự.

- Tổ chức các Hội nghị giới thiệu các VBPL mới ban hành cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh; hướng dẫn và vận động các doanh nghiệp tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của PL liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Quy mô: 10 lớp, 120ng/lớp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Trung tâm XTĐT, TM&DL, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Thanh Hóa.

Cả năm 2016.

500

400

100

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực.

- Quy mô: 5 lớp, 120ng/lớp.

VCCI Thanh Hóa

250

200

50

32

Tuyên truyền, giới thiệu nội dung về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định liên quan

Tuyên truyền, giới thiệu các nội dung, hướng dẫn thực hiện chung về TPP và các lĩnh vực ngành nghề theo các chương trình của Hiệp định; giới thiệu kinh nghiệm và bài học để vượt qua thách thức của TPP nói riêng và hội nhập nói chung. Quy mô: 5 hội nghị; 120 người/hội nghị,

VCCI Thanh Hóa.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh.

TP. Thanh Hóa.

Cả năm 2016.

300

200

100