ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1886/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNCẤP XÃ TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫncông bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (01thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Tiền Giang(Lĩnh vực Thể dục Thể thao).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cácxã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦYBAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theoQuyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộcthẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

PHẦN II

NỘI DUNG CỦA THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH TIỀNGIANG

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hànhthuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

I. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở:

1

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận Quyết định công nhận và giải thể câu lạc bộ thể thao cơ sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã theo bước sau:

- Người nhận kết quả nộp giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận, trao Quyết định cho người nhận.

- Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh dân của người ủy quyền.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)

2

Cách thức thc hin

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phn h sơ bao gm:

- Quyết định thành lập;

- Danh sách Ban chủ nhiệm;

- Danh sách hội viên;

- Địa điểm luyện tập;

- Quy chế hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: không quy định

4

Thi hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Luật Thể dục, thể thao năm 2007;

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao;

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động câu lạc bộ thể thao cơ sở.