ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1889/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, ỦY BANNHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ vềkiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/203/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủvề việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộtrưng Bộ Tư pháp hướng dẫn côngbố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1578/TTr-STP ngày 18/9/2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này 14 (mười bốn) thủ tục hành chính ban hành mới, 05 (năm) thủtục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủyban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

(Có Phụ lục thủ tục hành chính chitiết kèm theo)

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có chứcnăng liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
-
TT. Tnh ủy, TT. HĐND tnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
-
Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
-
Cổng Thông tin điện tử tnh;
-
Lưu: VT, NC (BTh, 31b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

PHỤ LỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤPXÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theoQuyết định s 1889/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của Chủ tịchUBND tỉnh Hòa Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

quan thực hin

A

Thủ tục hành chính ban hành mi

I

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của S Tư pháp

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh tài sản với tư cách cá nhân

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản , thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản , thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đi với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

10

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

11

Hủy bỏ việc tạm đình ch hành nghề qun lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

Quản tải viên và hành nghề qun lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

12

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề qun lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sn

Quản tài viên và hành nghề qun lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

II

TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (TTHC liên thông)

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch

UBND cấp xã; Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Bảo him xã hội cấp huyện[1].

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch

UBND cấp xã; Bảo him xã hội cấp huyện.

B

TTHC sa đi, b sung

I

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (T-HBI-261385)

Hộ tịch

Sở Tư pháp

2

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nước ngoài

3

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu t nước ngoài (T-HBI-261391)

Hộ tịch

Sở Tư pháp

4

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vn, h trợ hôn nhân và gia đình có yếu t nước ngoài (T-HBI-261020)

II

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (T-HBI-261424)

Hộ tịch

UBND cấp xã

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1889/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Hòa Bình 2015[1] Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả theo cơ chế “Một cửa của UBND cp xã tiếp nhận hồ đầu vào, chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã xửlý hồ sơ ĐKKS, chuyển hồ sơ cho Bảo him y tế cp huyện, Công an cấp có thm quyền đăng ký thưng trú, nhận kết quả và trảcho người có yêu cầu.