ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 188A/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TÁCH SỞ QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH HAI SỞ: SỞ NHÀ ĐẤT VÀSỞ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Xét yêu cầu cần thiết tổ chức quản lý chuyên sâu phù hợp với quy mô, khốilượng, trình độ kỹ thuật về nhà cửa và công trình công cộng của thành phố HồChí Minh ;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay tách Sở Quảnlý Nhà đất và Công trình công cộng ra thành 2 Sở trực thuộc Ủy ban Nhân dân thànhphố :

1.- Sở Nhà đất.

2.- Sở Công trình Đô thị.

Điều 2.- Ban hành kèm theoquyết định này 2 bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nhà đất và Sở Côngtrình Đô thị.

Điều 3.-Bãi bỏ Quyết địnhsố 276/QĐ-UB ngày 31-10-1979 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập SởQuản lý Nhà - đất và Công trình công cộng.

Điều 4.- Các đồng chí Giámđốc Sở Nhà đất (mới), Giám đốc Sở Công trình đô thị (mới) có trách nhiệm phốihợp với đồng chí Gíám đốc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng (cũ) tổchức thực hiện việc tách Sở theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phêduyệt và sắp xếp lại tổ chức theo 2 bản quy định nêu ở điều 2 quyết định này vàtheo đúng chế độ, thể lệ hiện hành của Nhà nước, chống mất mát thất thoát tàisản, vật tư, tiền vốn của Nhà nước đã giao cho Sở Quản lý Nhà đất và Công trìnhcông cộng trước đây.

Sở Tài Chánh và Ban Tổ chức chánhquyền thành phố theo chức năng của mình có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ việctách, phân chia tài sản và sắp xếp tổ chức mới của Sở Nhà đất và Sở Công trìnhđô thị .

Điều 5.- Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố,Giám đốc Sở Tài Chánh, Giám đốc Sở Nhà đất (mới), Giám đốc Sở Công trình đô thị(mới), Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng (cũ), Thủ trưởng cácSở Ban, Ngành thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận,huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 5 – VPHĐBT (để b/c)
- Bộ Xây dựng (để b/c)
- Ban Tổ Chức CP (để b/c)
- Thường trực TU (dể b/c)
- BTC Thành Ủy – Ban CN/TU
- TT.UBND/TP
- Ban TCCQ/TP
- VPUB (A.3 Hòa, A.6 Khanh TH- NĐ, NC)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải

BẢN QUY ĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NHÀ ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 188/QĐ-UB ngày 21-8-1885 của UBND thành phốHồ Chí Minh)

I. - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN :

Điều 1.- Sở Nhà đất là cơquan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng thời là tổ chức thuộc hệ thốngngành xây dựng từ Trung ương đến cơ sở.

Sở Nhà đất chịu sự lãnh đạo trựctiếp, toàn diện của Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyênmôn, nghiệp vụ của Bộ xây dựng.

Sở Nhà đất hoạt động theo chế độhạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoảnở ngân hàng theo quy định của Nhà nước .

Vốn hoạt động của toàn Sở gồm có:

- Vốn xây dụng cơ bản

- Vốn sửa chữa nhà

- Vốn sản xuất kinh doanh

- Vốn huy động của các cơ quan, đơnvị Nhà nước, tập thể và tư nhân đóng góp.

- Vốn sự nghiệp

- Vốn vay tín dụng ngân hàng

- Vốn tự có theo quy định của Nhànước và UBND thành phố.

- Riêng kinh phí cơ quan Sở (kể cảtiền lương) được trích từ chi phí quản lý của các đơn vị sản xuất kinh doanh trựcthuộc nộp lên.

Điều 2.- Sở Nhà đất có chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau :

a) Chức năng :

- Giúp Ủy ban Nhân dân thành phốthống nhất quản lý Nhà nước ngành Nhà đất theo hướng phân công phân cấp về cải tạo,tổ chức quản lý nhà cửa, đất thổ cư hiện có và phát triển nhà mới trên địa bànthành phố theo đúng đường lối, chủ trương, chánh sách, chế độ của Đảng và Nhànước, của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố .

- Được Ủy ban Nhân dân thành phốủy quyền trực tiếp quản lý chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và sự nghiệp củacác đơn vị thuộc chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật về nhà cửa do thành phố phâncông cho Sở quản lý.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn ;

1/ Căn cứ vào quy hoạch xây dựngvà phát triển kinh tế -xã hội chung của thành phố, tổ chức nghiên cứu xây dựng quyhoạch điều chỉnh, sắp xếp và phát triển ngành Nhà đất của thành phố, trình Ủyban Nhân dân thành phố xét duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch ấy xuyên suốttừ thành phố đến quận, huyện, phường, xã và cơ sở.

2/ Lập phương án đầu tư dài hạn,ngắn hạn về bảo dưỡng sửa chữa cải tạo và xây dựng mới nhà cửa, kho bãi toàn thànhphố vẩ tổng hợp chung vào kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương, trình Ủyban Nhân dân thành phố xét duyệt theo từng kỳ kế hoạch.

Trực tiếp thực hiện chức năng chủđầu tư huy động vốn và hợp tác đầu tư đối với các công trình sửa chữa cải tạovà xây dựng mới nhà cửa, kho bãi theo sự phân công, phân cấp quản lý của Ủy banNhân dân thành phố.

3/ Chỉ đạo thực hiện thống nhất trênđịa bàn thành phố về công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với tư nhân có nhàcửa, kho bãi cho thuê và thực hiện chánh sách đối với nhà vắng chủ, nhà của đoàn,hội tôn giáo, nhà của người xuất cảnh hợp pháp, nhà của ngoại kiều, nhà của tưnhân thuộc diện cải tạo tại quyết định 111/CP ngày 14 tháng 4 năm 1977 và cácloại nhà cửa khác theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban Nhân dânthành phố.

4/ Tổ chức thực hiện công tác đăngký lập sổ bộ nhà cửa và phối hợp với Ban Quản lý ruộng đất thành phố tổ chứcđiều tra, đăng ký quản lý đất thổ cư toàn thành phố và trực tiếp quản lý sổ bộnhà cửa, đất thổ cư theo sự phân công phân cấp quản lý của Ủy ban Nhân dânthành phố.

5/ Trên cơ sở điều tra, nắm chắctình hình sử dụng nhà cửa, kho bãi trên địa bàn thành phố, xây dựng các phương ánđiều chỉnh, sắp xếp lại việc sử dụng các loại nhà cửa, kho bãi toàn thành phốbảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng công năng và tiêu chuẩn quy định, trình Ủyban Nhân dân thành phố thông qua và tổ chức thực hiện các phương án được duyệtmột cách kiên quyết, triệt để theo đúng pháp chế xã hội chủ nghĩa .

6/ Căn cứ vào các chánh sách, chếđộ về công tác quản lý nhà cửa, đất thổ cư ở các đô thị của Nhà nước ban hành,nghiên cứu xây dựng , cụ thể hóa, hệ thống hóa cho phù hợp đặc điểm tình hìnhcủa thành phố, trình Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt và chỉ đạo việc thực hiệnthống nhất các quy định và thể chế đó trên toàn thành phố .

7/ Trực tiếp giải quyết trong phạmvi quyền hạn được giao, hoặc trình Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết việccho thuê, mua bán, thừa kế, ủy quyền, chuyển đổi, tiếp nhận, thu hồi, giao quyềnsử dụng nhà cửa đúng chánh sách, chế độ quy định và theo sự phân công, phân cấpquản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố.

8/ Tổ chức thu đúng hạn, đầy đủ tiềncho thuê nhà thuộc diện Sở trực tiếp quản lý theo đúng chánh sách chế độ, tiêuchuẩn của Nhà nước .

9/ Tổ chức kinh doanh cất nhà ở báncho các cơ quan, đơn vị Nhà nước, tập thể và tư nhân tại thành phố bằng cáchvay vốn tín dụng ngân hàng hoặc huy động vốn góp của các đối tượng cần nhà ởđồng thời tổ chức các dịch vụ thu ngoại tệ về sửa chữa, mua bán nhà cho thân nhânviệt kiều tại thành phố.

10/ Tổ chức đăng ký, phân loại, sắpxếp thứ tự ưu tiên cho các đối tượng (thuộc diện thành phố quản lý xét cấp nhà)có nhu cầu bức thiết về nhà ở để thông qua Hội đồng kiểm tra, xử lý và phânphối nhà giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định việc phân phối nhà đúng chánhsách, tiêu chuẩn, đối tượng và khả năng nhà cửa hiện có của thành phố. Theodõi, kiểm tra, hướng dẫn các quận, huyện trong việc thực hiện đúng đắn chánhsách, chế độ phân phối nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố.

11/ Chỉ đạo, quản lý thống nhất vàhướng dẫn, phổ biến, theo dõi kiểm tra việc chấp hành chánh sách, chế độ, quyđịnh về sử dụng, bảo vệ nhà cửa, đất thổ cư toàn thành phố.

Thực hiện chức năng thành viên Thườngtrực của Hội đồng kiểm tra, xử lý và phân phối nhà thành phố, tổ chức nghiêncứu, điều tra, lập các hồ sơ cần thiết về các vụ vi phạm pháp chế nhà cửa, khobãi, đất thổ cư, về các vụ tranh chấp, công dân liên quan đến công tác nhà cửađể giúp Hội đồng xem xét, đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết theođúng chánh sách, chế độ và luật pháp xã hội chủ nghĩa.

12/ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụngtiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng chế độ cải tiến cơ chế quản lý kinh tế củaNhà nước trong ngành Nhà đất toàn thành phố.

13/ Tổ chức sản xuất, khai thác,chế biến, thu mua, trao đổi để tự cân đối, bổ sung các loại vật tư chuyên ngànhtheo phân công phân cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhằm bảo đảm nâng cao hiệuquả sử dụng các nguồn vốn được giao.

14/ Tổ chức công tác đào tạo, bồidưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức cho toàn ngành. Giáo dục chánh trị tưtưởng, nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ và chăm lo đời sống cánbộ công nhân viên chức thuộc Sở.

15/ Được quyền thực hiện chức năngcủa một tổ chức liên hiệp sản xuất kinh doanh chuyên ngành kinh tế kỹ thuật,trực tiếp quản lý toàn diện và giải quyết các vấn đề phát sinh vượt quá quyềnhạn của các đơn vị cơ cở trực thuộc bao gồm các mặt công tác chính.

- Chịu trách nhiệm về pháp lý vàvật chất trước Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc bảo đảm hoàn thành toàn diệncác chỉ tiêu kế hoạch được giao cho toàn Sở theo từng kỳ kế hoạch.

- Phân giao chỉ tiêu kế hoạch vàtrực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch, phối hợp với cácngành chức năng của thành phố tổ chức duyệt hoàn thành kế hoạch hàng năm cho cơsở.

- Quản lý và điều chỉnh vốn, vậttư, máy móc thiết bị, lao động giữa các đơn vị trực thuộc theo phân cấp.

- Tổ chức chỉ đạo việc áp dụng thốngnhất các chánh sách, chế độ kinh tế - tài chánh, các quy trình, quy phạm kỹ thuậtvà định mức kinh tế- kỹ thuật của Nhà nước trong các đơn vị thuộc Sở và quận,huyện.

- Tổ chức việc hợp tác, liên kết,liên doanh giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, khai thác tiềm năng các đơn vịtrực thuộc, nhằm tự cân đối một cách tích cực, vững chắc, bảo đảm phát triểnsản xuất kinh doanh, tạo nguồn vốn bổ sung cho việc xây dựng và phát triểnngành Nhà đất của thành phố.

- Thanh tra, kiểm tra các đơn vịthuộc ngành toàn thành phố trong việc chấp hành chánh sách, chế độ và luật pháphiện hành của Nhà nước.

- Quản lý công tác tổ chức và cánbộ theo phân công, phân cấp. Về tổ chức, Sở được quyền :

a) Thành lập hoặc giải thể các xưởng,phân xưởng, đơn vị tương đương hạch toán nội bộ và các phòng, ban của các đơnvị sản xuất kinh doanh, sự nghiệp thuộc Sở.

b) Tùy điều kiện phạm vi hoạt độngvà yêu cầu của sản xuất kinh doanh, Sở được ra quyết định cho các đơn vị hạchtoán nội bộ (nói ở mục a trên đây) được sử dụng con dấu để giao dịch và mở tàikhoản trong hạn mức ở Ngân hàng.

16/ Thực hiện chế độ hạch toán kinhtế, trích kinh phí từ cách đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Sở nộp lêntheo tỷ lệ quy định để trang trải kinh phí hoạt động (kể cả tiền lương) của bộmáy quản lý cơ quan Sở (ngân sách không bao cấp).

Được trích lập xây dựng quỹ nghiêncứu khoa học- kỹ thuật của ngành, quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng của bộ máy cơquan Sở từ phần lợi nhuận thực tế của các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Sởtheo quy chế của một liên hiệp sản xuất và theo tỷ lệ quy định của Ủy ban Nhândân thành phố.

17/ Được quyền xác định số biên chếcơ quan Sở thuộc quỹ lương sản xuất kinh doanh đài thọ theo từng kỳ kế hoạch(trừ số biên chế sự nghiệp và cải tại xã hội chủ nghĩa do Ủy ban Nhân dân thànhphố giao hàng năm).

18/ Được phân công làm Trưởng Banchỉ đạo bán nhà ở (cấp thành phố) theo Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 15-7-1985của Ủy ban Nhân dân thành phố.

II- CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Điều 3.- Sở Nhà đất được tổchức và làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể. Sở đặt dướiquyền điều khiển của Giám đốc có một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trướcỦy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo toàn bộ công tác của Sở như điều 1 điều 2 đãquy định. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong việc lãnh đạo chung và được Giámđốc ủy nhiệm chỉ đạo một số mặt công tác của Sở.

Điều 4.- Cơ cấu tổ chức củaSở Nhà đất gồm có :

A/ BỘ MÁY CƠ QUAN SỞ :

1- Phòng quy hoạch- kỹ thuật

2- Phòng kế hoạch – vật tư

3- Phòng kết toán – thống kê – tàivụ

4- Phòng tổ chức cán bộ- lao độngtiền lương- đào tạo

5- Phòng quản lý và tổng hợp nhucầu nhà

6- Phòng đăng ký sổ bộ nhà cửa vàđất thổ cư

7- Phòng chánh sách (hướng dẫn chánhsách và làm thủ tục mua bán, thừa kế, ủy quyền, chuyển dịch nhà cửa).

8- Phòng hành chánh- quản trị (baogồm tổng hợp, thi đua, lưu trữ)

9- Phòng quản lý vốn (kể cả vốn ngoạitệ)

10- Ban thanh tra- pháp chế

11- Ban cải tạo (nhà cho thuê vàdiện 2/IV)

12- Ban 216 (được thành lập theoQuyết định số 53/QĐ-UB ngày 27-3-1985 của Ủy ban Nhân dân thành phố).

Các phòng, ban nêu trên (từ 1 đến10) thuộc biên chế gián tiếp hưởng kinh phí cấp trên có nhiệm vụ theo dõi, tổnghợp tình hình, nghiên cứu đề xuất, giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt chức năngquản lý hành chánh – kinh tế ngành nhà đất và quản lý chỉ đạo các đơn vị sảnxuất kinh doanh, sự nghiệp trực thuộc Sở. Ban cải tạo và Ban 216 là những đơnvị thuộc biên chế cải tạo, hưởng kinh phí hành chánh về cải tạo xã hội chủ nghĩa,được giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

B- ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1- Trường kỹ thuật nghiệp vụ Nhàđất.

C- CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANHTRỰC THUỘC SỞ :

1- Công ty quản lý nhà

2- Công ty sửa cữa nhà

3- Công ty kho bãi

4- Công ty phát triển nhà ở

5- Xí nghiệp vôi-gạch-sứ

6- Xí nghiệp vật tư

7- Xí nghiệp thiết kế.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh nêutrên có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế đầy đủ, có con dấu riêng, được cấpvốn, vay vốn và mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của Nhà nước .

Điều 5.- Giao trách nhiệmcho Giám đốc Sở Nhà đất chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của thành phố.

1/ Nghiên cứu xây dựng và trình Ủyban Nhân dân thành phố duyệt các đề án về quy hoạch sắp xếp và tổ chức lại hệthống các đơn vị sản xuất kinh doanh và sự nghiệp toàn ngành nhà đất từ thànhphố đến quận, huyện, phường, xã theo hướng chuyên sâu, kết hợp quản lý thốngnhất theo ngành với tăng cường phân cấp cho quận, huyện và cơ sở.

2/ Căn cứ vào chỉ thị 35/CT-UB ngày8-9-1984 của Ủy ban Nhân dân thành phố và chức năng, nhiệm vụ của Sở nêu ở điều1 và 2 trên đây, Sở quy định (bằng văn bản) quy chế tổ chức và hoạt động của từngđơn vị sản xuất kinh doanh, sự nghiệp, các phòng, ban, cơ quan Sở. Biên chế laođộng và quỹ tiền lương của toàn Sở được bố trí cân đối với kế hoạch sản xuấtkinh doanh, sự nghiệp trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và năng suất laođộng.

III- MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC :

Điều 6.- Sở Nhà đất có cácmối quan hệ công tác sau đây :

1/ Với Ủy ban Nhân dân thành phố: Sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban Nhân dân thành phố. Giám đốcSở trực tiếp nhận chỉ thị và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyết định của Ủy banNhân dân thành phố và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phốvề những mặt công tác được phân công.

2/ Với Bộ xây dựng : Chịu sự hướngdẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên ngành và các mặt công tác khác có liên quan do BộXây dựng thống nhất quản lý. Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và báo cáo công tácchuyên môn theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3/ Với các Sở, Ban, Ngành khác củathành phố :

- Thực hiện mối quan hệ bình đẳng,hợp tác xã hội chủ nghĩa, cùng thực hiện nhiệm vụ chánh trị của địa phương theosự phân công quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhànước theo ngành của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý ngành đối với các ngành,các cấp, các đơn vị của thành phố và Trung ương đóng tại thành phố. Trường hợpcác ngành, cấp, đơn vị vi phạm những quy định quản lý về sử dụng nhà cửa, đấtthổ cư, Sở căn cứ mức độ vi phạm ra văn bản khuyến cáo hoặc kiến nghị với Ủyban Nhân dân thành phố có biện pháp xử lý.

4/ Với Ủy ban Nhân dân quận, huyện: Sở có nhiệm vụ hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật và nghiệp vụ ngànhnhà đất đối với Phòng xây dựng quận, huyện thông qua Ủy ban Nhân dân quận,huyện tham gia ý kiến với các quận, huyện việc bố trí nhân sự chuyên ngành,theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành; đồng thời phối hợp với Ủy banNhân dân thành phố giải quyết đối với những vấn đề chưa thống nhất vượt quáthẩm quyền của Sở.

Với chức năng hoạt động như một Liênhiệp sản xuất theo ngành kinh tế - kỹ thuật, Sở được trực tiếp kiểm tra cácCông ty, Xí nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp sản xuất thuộc ngành nhà đất do Ủy banNhân dân quận, huyện quản lý, trong việc thực hiện các quy định của Ủy ban Nhândân thành phố về áp dụng thống nhất các định mức kinh tế - kỹ thuật, giá giacông, chất lượng sửa chữa nhà cửa v.v…

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

Điều 7.- Các quy định củaỦy ban Nhân dân thành phố ban hành trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 8.- Bản quy định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung bản quy định nàydo Ủy ban Nhân dân thành phố xét quyết định.

ỦYBAN NHÂN DÂN TP. HỔ CHÍ MINH

BẢN QUY ĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 188/QĐ-UB ngày 21-8-1885 của Ủy Ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh)

I.- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN :

Điều 1.- Sở Công trình đôthị là cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời là tổ chức thuộchệ thống ngành xây dựng từ Trung ương đến cơ sở.

Sở Công trình đô thị chịu sự lãnhđạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉđạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Sở Công trình đô thị là đơn vị dựtoán độc lập, hoạt động theo chế độ gắn thu bù chi, có tư các pháp nhân, đượcsử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Kinh phí hoạt động của bộ máy cơquan Sở gồm có :

- Vốn trích từ các đơn vị sản xuấtkinh doanh nộp lên theo tỷ lệ quy định.

- Vốn tự có theo chế độ quy địnhhiện hành của Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Vốn trợ cấp một phần của ngân sáchthành phố và Trung ương.

Điều 2.- Sở Công trình đôthị có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn như sau :

a) Chức năng :

- Giúp Ủy ban Nhân dân thành phốthống nhất quản lý Nhà nước ngành công trình đô thị theo hướng phân công phân cấpvề cải tạo, tổ chức quản lý và xây dựng mới các công trình phục vụ lợi ích côngcông trên địa bàn thành phố theo đúng đường lối, chủ trương, chánh sách, chế độcủa Đảng và Nhà nước, của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Được Ủy ban Nhân dân thành phốủy quyền giải quyết một số vấn đề phát sinh vượt quá quyền hạn của các đơn vị sảnxuất kinh doanh và sự nghiệp về công trình đô thị do thành phố phân công cho Sởquản lý .

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

1- Căn cứ vào quy hoạch xây dựngvà phát triển kinh tế-xã hội chung của thành phố, tổ chức nghiên cứu, xây dựng quyhoạch phát triển ngành công trình đô thị của thành phố, trình Ủy ban Nhân dânthành phố duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch ấy xuyên suốt từ thành phố đếnquận, huyện, phường, xã và cơ sở.

2- Lập phương án đầu tư dài hạn,ngắn hạn về bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình phục vụlợi ích công cộng toàn thành phố để tổng hợp chung vào kế hoạch kinh tế - xã hộicủa địa phương, trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt theo từng kỳ kế hoạch.

Trực tiếp thực hiện chức năng chủđầu tư đối với các công trình phục vụ lợi ích công cộng về các mặt: cấp nước, thoátnước, vĩa hè, vệ sinh, phân rác, công viên, vườn hoa, vườn thú, cây xanh, chiếusáng trên cầu đường và các nơi công cộng, phục vụ mai táng, quản lý nghĩa trang…theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố.

3- Căn cứ vào các chánh sách, chếđộ về công tác quản lý công trình phục vụ lợi ích công cộng ở các đô thị củaNhà nước ban hành, nghiên cứu xây dựng, cụ thể hóa, hệ thống hóa cho phù hợpđặc điểm tình hình của thành phố, trình Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt và chỉđạo thực hiện thống nhất các quy định về thể chế đó trên toàn thành phố.

4- Chỉ đạo, quản lý thống nhất vàhướng dẫn, phổ biến, theo dõi sự kiểm tra việc chấp hành chánh sách, chế độ, quyđịnh về sử dụng, bảo vệ công trình đô thị.

5- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiếnbộ khoa học kỹ thuật và áp dụng chế độ cải tiến cơ chế quản lý kinh tế của Nhànước trong ngành công trình đô thị toàn thành phố.

6- Tổ chức sản xuất, khai thác, chếbiến, thu mua, trao đổi, tự cân đối, bổ sung các loại vật tư chuyên ngành theophân công phân cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quảkinh tế của các đơn vị trực thuộc ngành.

7- Tổ chức công tác đào tạo, bồidưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên cho toàn ngành. Giáo dục chánh trị, tư tưởng,nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ và chăm lo đời sống, chăm sócsức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc Sở.

8- Được ủy quyền giải quyết các vấnđề phát sinh vượt quá quyền hạn của các đơn vị cơ sở trực thuộc, bao gồm cácmặt công tác chính :

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhândân thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêukế hoạch được giao theo từng kỳ kế hoạch.

- Phân giao chỉ tiêu kế hoạch vàchỉ đạo các đơn vị trực thuộc tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiệnkế hoạch, phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tổ chức duyệt hoàn thànhkế hoạch hàng năm cho cơ sở.

- Giúp Ủy ban Nhân dân thành phốquản lý và điều chỉnh vốn, vật tư, máy móc thiết bị, lao động giữa các đơn vị trựcthuộc theo sự phân công phân cấp.

- Tổ chức chỉ đạo việc áp dụng thốngnhất các chánh sách, chế độ kinh tế - tài chánh và các quy trình quy phạm kỹthuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của Nhà nước trong các đơn vị thuộc Sở và quận,huyện.

- Tổ chức việc hợp tác liên kết,liên doanh giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, khai thác tiềm năng các đơn vịtrực thuộc và các nghệ nhân thành phố, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh,tạo ra những sản phẩm chuyên ngành phong phú, đáp ứng nhu cầu trong nước và phụcvụ xuất khẩu nhằm bổ sung nguồn vốn cho việc xây dựng và phát triển ngành côngtrình đô thị của thành phố.

- Thanh tra, kiểm tra các đơn vịthuộc ngành toàn thành phố trong việc chấp hành chánh sách, chế độ và luật pháphiện hành của Nhà nước.

- Quản lý công tác tổ chức và cánbộ theo phân công, phân cấp. Về tổ chức, Sở được quyền :

a) Thành lập hoặc giải thể các xưởng,phân xưởng, đơn vị tương đương hạch toán nội bộ vá các phòng ban của các đơn vịsản xuất kinh doanh, sự nghiệp thuộc Sở.

b) Tùy điều kiện, phạm vi hoạt độngvà yêu cầu của sản xuất kinh doanh, Sở được ra quyết định cho các đơn vị hạchtoán nội bộ (nói ở mục a trên đây) được sử dụng con dấu để giao dịch và mở tàikhoản trong hạn mức ở ngân hàng.

9- Thực hiện chế độ trích kinh phítừ các đơn vị sản xuất kinh doanh nộp lên theo tỷ lệ quy định để trang trãi kinhphí hoạt động (kể cả tiền lương) của bộ máy quản lý cơ quan Sở (Ngân sách thànhphố xét trợ cấp một phần kinh phí hoạt động).

- Được trích lập xây dựng quỹ nghiêncứu khoa học-kỹ thuật của ngành, quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng của bộ máy cơquan Sở từ lợi nhuận thực tế của các đơn vị thuộc Sở theo tỷ lệ quy định của Ủyban Nhân dân thành phố.

10- Được quyền xác định số biên chếcơ quan Sở thưộc quỹ lương sản xuất kinh doanh đài thọ theo từng kỳ kế hoạch(trừ số biên chế sự nghiệp và cải tạo xã hội chủ nghĩa do Ủy ban Nhân dân thànhphố giao hàng năm).

II- CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Điều 3.- Sở Công trình đôthị thành phố được tổ chứcvà làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với bàn bạctập thể. Sở được đặt dưới quyền điều khiển của Giám đốc và có một số Phó Giámđốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủyban Nhân dân thành phố lãnh đạo toàn bộ công tác của Sở như điều 1 và điều 2 đãquy định. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong việc lãnh đạo chung và được Giámđốc ủy nhiệm chỉ đạo một số mặt công tác của Sở.

Điều 4.- Cơ cấu tổ chức củaSở Công trình đô thị gồm có :

A/ BỘ MÁY CƠ QUAN SỞ :

1/ Phòng quy hoạch- kỹ thuật

2/ Phòng kế hoạch – vật tư

3/ Phòng kế toán – thống kê –tài chánh

4/ Phòng Tổ chức cán bộ - lao độngtiền lương – đào tạo

5/ Phòng quản lý công trình đô thị

6/ Phòng Hành chánh- quản trị (baogồm tổng hợp, thi đua - lưu trữ)

7/ Ban Thanh tra – pháp chế

8/ Đội quy tắc đô thị.

Các Phòng, Ban, Đội nêu trên thuộcbiên chế gián tiếp (hưởng kinh phí cấp trên và một phần do ngân sách thành phốtrợ cấp) có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, nghiên cứu đề xuất, hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt chức năng quản lý hànhchánh – kinh tế ngành công trình đô thị và quản lý chỉ đạo các đơn vị sản xuấtkinh doanh, sự nghiệp trực thuộc Sở.

B/ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KINH TẾ ĐỘC LẬP :

1- Công ty công viên và cây xanh

2- Công ty chiếu sáng – vĩa hè –thoát nước

3- Công ty dịch vụ công cộng (đổitên Công ty vệ sinh và mai táng lấy tên mới là : Công ty dịch vụ công cộng)

4- Thảo cầm viên.

C/ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINHDOANH :

1- Công ty cấp nước

2- Xí nghiệp xây dựng công trìnhcông cộng

3- Xí nghiệp phân tổng hợp

4- Xí nghiệp CTHD cưa xẻ gỗ Mỹ Tân

5- Xí nghiệp cơ khí

6- Xí nghiệp cung ứng và sản xuấtvật tư

7- Xưởng thiết kế

8- Ban quản lý công trình xây dựngcơ bản.

Các đơn vị sự nghiệp và sản xuấtkinh doanh nêu trên (mục B và C) có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế đầy đủ,có con dấu riêng, được cấp vốn, vay vốn và mở tài khoản ở ngân hàng theo quyđịnh của Nhà nước.

Điều 5.- Giám đốc Sở Côngtrình đô thị căn cứ vào chỉ thị 35/CT-UB ngày 8-9-1984 của Ủy ban Nhân dân thànhphố và chức năng, nhiệm vụ của Sở nêu ở điều 1 và 2 trên đây, có trách nhiệmquy định bằng văn bản quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị sản xuấtkinh doanh, sự nghiệp và các Phòng, Ban của Sở. Biên chế lao động và quỹ tiềnlương của toàn Sở được bố trí cân đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh, sự nghiệptrên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và năng suất lao động.

Căn cứ vào chủ trương, nghị quyếtcủa Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về cải tiến cơ chế quảnlý kinh tế và tình hình phát triển ngành từng thời gian. Giám đốc Sở có tráchnhiệm tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án trình Ủy ban Nhân dân thành phố xétquyết định việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sản xuất kinh doanh, sự nghiệpthuộc ngành một cách thích hợp.

III- MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6.- Sở Công trình đôthị có các mối quan hệ công tác chính sau đây :

1/ Với Ủy ban Nhân dân thành phố: Sở Công trình đô thị chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban Nhân dânthành phố; Giám đốc Sở trực tiếp nhận chỉ thị và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyếtđịnh của Ủy ban Nhân dân thành phố và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban Nhândân thành phố về những mặt công tác được phân công.

2/ Với Bộ Xây dựng : chịu sự hướngdẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên ngành và các mặt công tác có liên quan do Bộ Xâydựng thông nhất quản lý; Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và báo cáo công tácchuyên môn theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3/ Với các Sở, Ban, Ngành khác củathành phố :

- Thực hiện mối quan hệ bình đẳnghợp tác xã hội chủ nghĩa, cùng thực hiện nhiệm vụ chánh trị của địa phương theosự phân công quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhànước theo ngành của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý chuyên ngànhđối với các ngành, cấp, đơn vị (kể cả đơn vị của Trung ương đóng tại thànhphố). Trường hợp các ngành, cấp, đơn vị vi phạm những quy định quản lý và sửdụng các công trình phục vụ lợi ích công trình phục vụ lợi ích công cộng, Sở căncứ mức độ vi phạm ra văn bản khuyến cáo hoặc kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thànhphố có biện pháp xử lý.

4/ Với Ủy ban Nhân dân quận, huyện: Sở Công trình đô thị có nhiệm vụ hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật vànghiệp vụ công tác công trình đô thị đối với Phòng xây dựng quận, huyện thôngqua Ủy ban Nhân dân quận, huyện tham gia ý kiến với các quận, huyện việc bố trínhân sự chuyển ngành, theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành; đồngthời chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện giải quyết những vấn đềcó liên quan và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết đối với những vấnđề có liên quan và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết đối với nhữngvấn đề chưa thống nhất hoặc vượt quá thẩm quyền của Sở.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7.- Các quy định củaỦy ban Nhân dân thành phố ban hành trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 8.- Bản quy định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Việc sửa đổi,bổ sung bản quy định nàydo Ủy ban Nhân dân thành phố xét quyết định .-

ỦYBAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH