BỘ CÔNG NGHIỆP****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 189/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNCÔNG TY CƠ KHÍ CỔ LOA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỔ LOA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ vềviệc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Tờ trình số 463/MĐL-NN /CPH ngày 30 tháng 10 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Cơ khíCổ Loa và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanhnghiệp Bộ ngày 03 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phươngán cổ phần hoá Công ty Cơ khí Cổ Loa (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lậpcủa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốnđiều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phầnlà 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước :51,01 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho ngườilao động trong Công ty : 48,99 %;

Trị giá một cổ phần : 100.000đồng.

2. Giá trị thực tế của Công tyCơ khí Cổ Loa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyếtđịnh số 2168/QĐ-TCKT ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là6.850.888.293 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là2.891.677.809 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao độngtrong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho145 lao động trong Công ty là 17.145 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 514.350.000đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 24 lao động nghèo là 3.417cổ phần, trị giá 239.190.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đàotạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáoTổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩmquyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Cơkhí Cổ Loa thành Công ty cổ phần Cơ khí Cổ Loa,

- Tên giao dịch quốc tế: COLOAMECHANICAL JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: COLOAMEC;

- Trụ sở chính : Khối 7A, thịtrấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội .

Điều 3. Công ty cổ phầnkinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất phụ tùng xe máy, phụtùng xe vận chuyển, máy xay xát và các sản phẩm cơ khí khác; sản xuất hàng kimkhí tiêu dùng trong nư¬ớc và xuất khẩu;

- Sản xuất cải tạo, lắp ráp cácph¬ương tiện giao thông vận tải (ôtô nông dụng);

- Kinh doanh các ngành nghề khácphù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phầnCơ khí Cổ Loa là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng kýkinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng,được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theoĐiều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máyđộng lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Cơ khí Cổ Loa tổchức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theođúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Côngty Cơ khí Cổ Loa có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàngiao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốcCông ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổnggiám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khíCổ Loa và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Cổ Loachịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận
:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào