THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TUYẾN NỐI NGHĨA LỘ VỚI CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2018/QH14 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về danh mục các quy hoạch được tích hp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

Căn cứ vào Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:

1. Phạm vi, quy mô, hướng tuyến:

a) Phạm vi:

- Điểm đầu nút giao IC.14 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Điểm cuối tại vị trí giao với quốc lộ 32 tại Km209 + 500 (quốc lộ 32), thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

- Hướng tuyến: Từ điểm đầu tuyến (nút giao IC.14) tuyến đi cơ bản bám theo tuyến đường tỉnh 175 (ĐT.175) qua các xã An Thịnh, Đại Phát, Mỏ Vàng, Đại Sơn của huyện Văn Yên và các xã An Lương, Sơn Lương, Suối Quyền, thị trấn Liên Sơn của huyện Văn Chấn đến cuối tuyến tại vị trí giao với quốc lộ 32 tại Km209+500. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 52 km.

b) Quy mô:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường đạt quy mô tối thiểu đường cấp IV miền núi, 2 làn xe (theo TCVN 4054-2005).

2. Tiến trình đầu tư: Thực hiện đầu tư trước năm 2020.

3. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn vay Ngân hàng Châu Á (ADB), vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và vốn đối ứng.

Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong quá trình triển khai dự án đầu tư, đảm bảo tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thông báo cho các địa phương liên quan biết, có kế hoạch quản lý, dành quỹ đất để đầu tư xây dựng.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, tchức liên quan, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- UBND tnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, KTTH, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng