ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 189/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 27 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ HẾT HIỆU LỰC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềđiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận,phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thihành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tưpháp tại Tờ trình số 628/TTr-TP ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 vănbản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành hết hiệu lực thi hành(Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Quận 3, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhândân 14 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTVB);
- TT Công báo TP;
- TTQU-TTUBND quận;
- Lưu VT-TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủyban nhân dân Quận 3)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do

Ngày hết hiệu lực

1

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND ngày 15/12/2011

Về thực hiện công tác đăng ký NVQS; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND; công tác tuyển sinh QS và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2012.

Hết hiệu lực được minh thị trên văn bản

31/12/2012

2

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế và ngân sách quận năm 2012.

Hết hiệu lực được minh thị trên văn bản

31/12/2012